1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"МЕЖЕГЕЙ ХӨМҮРНҮҢ" РЕКОРДУ

Ноябрь 6-да Межегей хөмүр-даш бүдүрүлгезиниң № 1 участогунуң дагжылары даргазы Андрей Ба­лектиң болгаш бригадири Алексей Перчуктуң удуртулгазы-биле 1731 метр хемчээлдиг черниң хөмүр-дажын ажылдап кылгаш, бүгү-рос­сийжи чаа рекордту тургускан. Ээлчег соонда рекорд тургускан шахтерларга дамчып чоруур кубокту болгаш өөрүп четтириишкин бижиктерин тывыскан. Дагжылар “Межегей хөмүр” компанияның директору Александр Лукиныхка  хөмүр-даштың символ им-демдээн дамчыдып бергеннер.
“Межегей хөмүрнүң” рекорду дээрге-ле шыырак директорнуң удуртулгазында коллективтиң демниг ажылының түңнели-дир. Дагжылар бедик организастыг ажылын көргүскен. Оларның ажылының түңнели — ЕВРАЗ-ка хамаар­жыр шупту коллективтерге тергиин эки угланыышкын-дыр” – деп, ЕВРАЗ ком­панияның вице-президентизи, “Хөмүр” дивизионнуң удуртукчузу Сергей Степанов демдеглээн.
Бүзүрелдиг техниканың дузазы-биле ажылын шын организастааны база шенелдези чедиишкинниг болганындан дагжыларның көргүзүү бедик деңнелдиг болган. Шахтаже казып кирериниң схемазын өскерткен – чаңгыс даг комбайны, ийи боду чоруур вагоннар база ийи анкер тургузар машиналар-биле комплекстиг ажылдаар. Шахта бригадалары шупту чаңгыс команда дег ажылдааннар. Бир хонук дургузунда-ла шахтерлар 60-70 метр хемчээлдиг черниң хөмүрүн ажылдап кылганнар.
2017 чылдың декабрь айда “Межегей хөмүрнүң” шахтерлары бирги рекортту тургускан. Дмитрий Тереховтуң бригадазы 1337 метр байлак казар черни белет­кээн, ынчан чуртка ол эң эки көргүзүг болган. Сөөлзүредир “Листвяжная” шахтазының дагжылары рекорд көргүзүглерин көдүр­ген. Ынчалзажок ЕВРАЗ-тың тыва шахтазының коллективи оон-даа хөйнү шыдаар дээрзин бадыткаан­нар. Октябрь айның түңнелдери-биле база катап хөмүр адырының лидерлери болганнар.
“Межегей хөмүр” шахтазындан Ж марканың үстелчек хөмүрүн казып тып турар. Бо чылдың чазын ЕВРАЗ 3,5 сая доллар өртектиг Fletcher деп боду чоруур секциялыг мобильдиг комплектини садып алган. 
Алдынай СОЯН 
белеткээн.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.