1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

НОСТРАДАМУС 2015 ЧЫЛДЫ ЧҮҮ ДЭЭНИЛ?

Michel de Notredame деп аттыг, литературлуг чажыт ады  Nostradamus деп кижи — француз эмчи болгаш чурагачы кижи-дир. Дыка хөй чүүлдерниң дугайын баш удур чугаалап келген. Ол 1503 чылда төрүттүнген, 1566 чылда мөчээн.

Мишель Нострадамустуң 2015 чылга хамаарыштыр бижип каан сөстерин эртемденнер номчуп шыдааннар. Ол чыл кижи төрелгетенге бөдүүн эвес болур, делегей өске орук-биле чоруптар, ооң уржуундан кижилерниң амыдыралы үндезини-биле өскерлир дээрзин, ол бижээн.

Француз чурагачы үндүрүг­­лер долузу-биле чиде бээр деп санаан, а ол ышкаш улуг-улуг дөрт чурттарның чазактар удуртукчуларынче халдаашкын болур. Кижи төрелгетен аар дайын чөрүлдээлеринге таваржыр, ооң уламындан улуг өскерилгелер болур. Чоннар аразында билишпес чорук дараазында чылда чиде бээр.

Чамдык чурттарга хамаарыштыр Нострадамус база баш удур чугаалап каан. Германияга болгаш Францияга кризис болур, а Италияга Везувий вулканы частыр. АКШ-ка база чыл берге болур, аңаа болган күчүлүг чер шимчээшкини гуманитарлыг кризиске чедирер. Чамдык чурттарның чазактары чоннуң өзүп төрүүр чоруунче кичээнгей салыр, олар кижи саны кызырылбазын дээш тус­кай чөпшээрелди бээр.

Француз чурагачының санап турары-биле алырга, 2015 чылда Россияда экономика адыры улуг көдүрлүүшкүннүг болур, ол ышкаш делегей экономиказы турумчуп эгелээр. Кижилер суг адаанче кирер болгаш бөмбүрзектиң суг адаанда амыдыралын шиңгээдип алыр, олар далайларның болгаш океаннарның дүвүн ээлеп чурттаар.

Чер кырында хоорайлар шапкын темп-биле сайзыраар. Чоор­ту кайгамчык улуг бажыңнар туттунар. Эртемденнер генетика талазы-биле улуг чедиишкиннерлиг болур, кылымал органнарны медицинага ажыглап эгелээр.

Ниитизи-биле Нострадамус­туң 2015 чылга хамаарыштыр баш удур санап каан чүүлүнде чогумчалыг деп болур чүүлдер хөй. Россияга, өске-даа черлерге бергелер турары чугаажок. Оон кым-даа чайлап шыдавас, дүмбей дүннүң соонда чырык хүн черле үнүп кээр болгай.

Интернет материалдарындан. 

"Шын" №7 2015 чылдың январь 24

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.