1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

РОССИЯНЫҢ ПРЕЗИДЕНТИЗИНИҢ РФ-ТИҢ ФЕДЕРАЛДЫГ ХУРАЛЫНГА АЙЫТКАЛЫНГА ХАМААРЫШТЫР

Радомир ЧИГЖИТ, «Ир­биш­тиң армия­зы» коммерциялыг эвес акционерлиг ниитилелдиң директору:
— РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң Федералдыг Хуралга Айыткалын сонуургап дыңнадым. Эң ылаңгыя мээң ажылым угланыышкынынга чоок дыңнадыг – 2017 чылды Экология чылы кылдыр чарлааны болду. 
Шынап-ла, кандыг-даа экономиканы хөгжүдерде чуртта экология талазы-биле байдалды өөренип, болуп болгу дег айыылды чайладыры эң чугула. Чижээ, кижиниң организмин эки ажылдадыр дээш, ооң күжүн камнавайн баар чүве болза, бир-ле аарыглар тыптып, кижи амы-тынындан чарлып болур болгай. А Бөмбүрзек дээрге дыка улуг организм-дир. Ооң бир-ле талазын камнавайн, деңзигүүрүн өйлевейн баар болза, ол дыка хөй чидириглерге, айыыл-халапка чедирер.
Бистиң республикавыска ха­маарыштыр туризмни сайзырадыр деп сорулганы салып алгаш, бок төгер полигоннарывысты аайлап албас болзувусса, аалчыларывыс бистиң чайгаар бүткен чараш парктарывысты, ховар дириг амытаннарывысты сонуургап көөр-даа болза, ол боктарны көргеш, дөмей-ле таар­зынмас. 
Бичеймаа МОНГУШ, 85 харлыг: — Ачы-буянныг хөй-ниити каттыжыышкыннарын, эки тура-биле дуза кадар сорулгалыг нии­тилелдерни деткиир деп Президентиниң Айыткалында чугаалап турду. Шаанда тимуржу командаларның ажылы дыка көскү болур чүве болгай. Ынчангаш ол шимчээш­кинни диргизер боор деп деткиир-дир мен. Дыңнаарга, волонтерлар-ла дээр, чүге даштыкыларны өттүнер бис. Тимуржулар биске чоок дыңналыр.
Ольга ШИРИН, хуу сайгарлыкчы: — Владимир Путинниң Федералдыг Хуралга Айыткалын чүгле эрге-чагырганың аңгы-аңгы адырларында удуртукчулар эвес, а бөдүүн хамаатылар база чыл санында сонуургап дыңнаарын эскерип тур мен. 
Бодум хуумда АҮК (агро­үлет­пүр комплекизи) адырында медеглелдерин сонуур­гап дың­надым. Өгбелеривис мал ажылын чүс-чүс чылдар дургузунда кылып келген. Кажан тыва бижик тыптып кээрге, чамдык кырганнар уругларын школага өөретпейн: «Стол кырынга тараа тарып чиириңни мен көрейн» — деп кончуп турганын дыңнааш, бирде чаптаар чордум.
Хуу бүдүрүлгелерни сайзырадыр дээнин Айыткалга медеглээнинге дыка өөрдүм. Оон аңгыда, бүдүрүлгелерниң чырык энергиязы дээш төлевирлери дыка улуг болур. Аңаа аңгылаан субсидияларны АҮК-тү хөгжүдериниң программазынче база киирген болза деп күзелдиг мен.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.