1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Аяк шайны аартап ора...

ДАШТЫКЫГА ЭҢ БАШТАЙ ХҮРЕШКЕН

Хостуг хүрешке ССРЭ-ниң шилиндек командазының кежигүнүнге кирип чораан Александр Шойдук, Каадыр-оол Билдей, ССРЭ-ниң, Россияның алдарлыг тренери Дмитрий Мендиашвили оларның чугаалажып турары. Чурукту 1970 чылдарның ортаа үезинде тырттырган.

ХААННЫҢ ӨГ-БҮЛЕЗИН ШААЖЫЛААН БЕ?

РФ-тиң Культура яамызының эргезинге турган Росархивти чурттуң күрүне баштыңынга дорт чагыртыр кылдыр бо чылдың апрельде дамчыткан.

ТАЙГА ТОРУУ

Тайга тооруу пөштен өзүп үнер. Россияда ол Уралда, Сибирьде база Ыраккы Чөөн чүкте өзүп турар. Пөштүң узуну 50 метр чеде бээр, ыяштың назыны 500 чыл ажар. Чүгле 20 чыл ажыг чурттаан ыяштан тоорук чыып ап болур. Чамдыктары харын-даа 50 хардан өрү назылааш, чемижин бере бээр.

Моолдарның национал чеми - цуйван

Цуйванны кылыр аргазы
Херек холумактары: үскен далган, эът, тырткан чаг (хөй болза эки), капуста (үлдүрээртип каан), морковь, кызыл перец, согуна, чеснок.

Ажыктыг сүмелер

КАРТОФЕЛЬДИГ ЗАПЕКАНКА

Картофельдиг запеканка
1) картофельдиг пюре 2) сосиска 3)томаттыг паста 4) кадыг быштак.
     Картофельдиг пюрени үстээн формаже каггаш, кырындан томаттыг паста-­биле чаггаш, сосискаларны каггаш, ооң кырындан 

МАЛИНА

Тоолчургу чугаалар

 
 
                            ШУЛБУС ДУГАЙЫНДА

ИНЕК-КАРАА

ИДИКТЕР ДЕГ ЫНАКШЫЛ

Баштак хөөн-биле…
                                           

БАЖЫҢГА КЫЛЫП ЧИИР ПИЦЦА

Рецептилер
 
Холумактары: далган тестозу, огурец, помидор, согуна, колбаса, быштак, кетчуп (азы томаттыг паста). 

ШИВИЛИГ АРЖААНЫ

Тоолчургу чугаа

Баштай Бай-Тал суур «Тиилелге» колхозу турда, Шивилиг аржааны база аңаа хамааржып турган. Ооң дугайында мындыг тоолчургу чугаа бар.

ТЫВАНЫҢ ИЕЛЕРИНИҢ ЧАГЫЫ

ЧАДАГАННЫҢ ТЫВЫЛГАНЫ

КУДА ЙӨРЭЭЛИ

Чылыг чайгы үелерде куда-дой эрттирип турар аныяктар хөй. Өг-бүле тутканнарның аас-кежии дээш, келген аалчылар суй-белектерин сунуп, чараш, эки күзээшкиннерин, йөрээлдерин чугаалап турар. Шаанда чон төрээн дылын эки билир болганындан чугаазы чечен-мерген чораан.

Страницы