1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Кадык камгалалында

АЙЫЫЛДЫГ МАРГЫЛДАА

ХОРАЛЫГ ЫЖЫКТАР

ИЙИ КАТАП ЭВЭЭЖЭЭН

ХАНДЫРЫЛГАЗЫ ЧОГУМЧАЛЫГ

СПИД ААРЫЫНДАН ЧҮГЛЕ ӨЛҮР БЕ?

"СЕРЕБРЯНКАНЫҢ" МАГАЛЫЫН!

Улуг эмчи Алиса Алексеевна Шимит.

ДЕМ-БИЛЕ ТУБЕРКУЛЕЗТУ ТИИЛЭЭЛИ!

ЧАЛГАА ЧОРУКТАН АРАГАЛААР

Республиканың «Деткимче» ачы-буян­ төвүнүң даргазы Буян Богбалдайович Ооржак.

КАДЫК УРУГНУ БОДАРАДЫРДА

Бичии кижи дээрге чурттал­ганың чечээ, ада-иениң өөрүшкүзү. Кадык уруг ада-иениң ийи дакпыр өөрүшкүзү. Херээжен кижиниң уруг­луг болуру, божуп төрүүрү бойдус-биле чаяаттынган. 

ТӨЛДҮГ БОЛУКСАЗА...

Бистиң бо тоол чурту Тывавыста, шынап-ла, тывызыксыг черлер бар. Оларның бирээзи — Бай-Тайга кожуунда Шивилиг аржаанындан 2,5-3 км хире черде турар хая. Чон ону «Дүрзү-Хая» деп адап алган. 

ЭПТИГ, ДЕМНИГ, ЭВИЛЕҢ-ЭЭЛДЕК...

Кызыл хоорайның № 2 эмнелгезин шагда-ла эскерген мен, эмнелгениң ишти-дашты-даа кезээде  аажок арыг-силиг, айыраң каас чечектер, янзы-бүрү үнүштер, ыяштар улам аян-шинчи киирип турар. 

УЛУСЧУ МЕДИЦИНА ТӨВҮ

ӨГ-БҮЛЕНИҢ МАГАДЫЛАЛЫ ИЙИ КИЖИДЕ

«Бо-даа үениң экизин, кижи боду-ла кызар болза, канчаар-даа аас-кежиктиг чурттап болурунуң аргазы бар. Ындыг-даа болза, амыдыралдан эскерип чоруурга, кижилерниң сагыш-сеткилиниң кадыг-берге апарганын кайгап-даа ханмас кижи-дир мен. 

АРНЫНДА ХҮЛҮМЗҮРҮГ ЧАЙНААН

Кижиниң арын-шыра­йын чараш, маңган ак, кадык диштер каастап турар. Улуг-даа, бичии-даа улустуң чайынналып чоруур хүлүмзүрүүн көргеш, кижиниң сагыш-сеткили чайгаар-ла көдүрлүп келир.

САЛЫМ-ЧАЯАНЫНДАН ШЫЫРАК ЭМЧИ

Страницы