1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

КАДЫ ТУРГУСЧУР БИС

Сентябрь 15-те Ба­рыын-Хемчик кожууннуң Ак сумузунга көдээ Культура бажыңын байырлыг байдалда ажыткан. Рес­публиканың Чазааның Тө­левилел офизиниң «10 культура одаа» деп программазынга дүүштүр туткан бирги Культура бажы­ңынга ол хамааржыр. 

ХӨӨМЕЙНИҢ КАВАЙЫ - ТЫВА

Август байырлалдар-биле элбек ай болган. Оларның аразында эң-не онзагай, көрүштүг, бедик деңнелге эрткен байырлал — делегей чергелиг II «Азия төвүнде Хөөмей» фес­тивалы.

"ХОВУНУҢ АЯЛГАЛАРЫ"

Тос-Булактың Өг хоорайжыгажынга Наадым байырлалынга тураскааткан Тываның даараныр ус-шеверлер эвилелиниң кежигүннериниң улусчу аян-хевирге быжып даарааны «Ховунуң аялгалары» деп тыва идик-хептиң көрүлдези болуп эрткен. 

"АЗИЯ ТӨВҮНДЕ ХӨӨМЕЙ"

Август 14-түң хүнүнде Азия төвүнүң девискээринде «Хаанның аңнаашкыны» тураскаалының чанынга ийи дугаар болуп эртип турар бүгү делегей чергелиг «Азия төвүнде хөөмей» фестивальдың байырлыг ажыдыышкыны болган.

ТЫВА БАЛЕТТИҢ СЫЛДЫЗЫ

САЛГАЛДАРЫ УЛАМЧЫЛААН

РОССИЯНЫҢ БОЛГАШ ТЫВАНЫҢ УЛУСТУҢ ЧУРУКЧУЗУ

СУРАГЛЫГ ТЕАТР ААЛДАП КЕЛГЕН

ЧҮРЭЭВИC-БИЛЕ ДЫҢНАП ТУР БИС

Эрткен неделяда «На­йы­сылал» арт-төпке «Чү­рээвис-биле дыңнап тур бис» деп имнээр ыры мөө­рейин Бүгү-россияның дың­навастар ниитилелиниң Тывада салбыры эрттирген.

ЧАА ЧОГААДЫКЧЫ САЛГАЛ

САГЫШ-СЕТКИЛИ ТУСКАЙ

УС-ШЕВЕР ЭМЧИ

Аргыттынар, даараныр, ус-шевер херээженнерни улус «Удазынга орааш­пас» дижир. Мен база силерге чогаадыкчы салым-чаяанныг, «удазынга ораашпас» уран кыс Шончалай Хертекти таныштырайн.

"ЧАДАГАН" - ТООЛЧУРГУ ШИИ

АЛТАЙ ТЕАТР - ТЫВАДА

ОЙНАП БЕРЕМ, ХӨГЖҮМЧҮ

Страницы