1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

ТЕРЕ-ХӨЛДЕН МЕДЭЭЛЕР

ТӨРЭЭН  ДЫЛЫНГА ЧОРГААРЛАНЫП…
 
Тере-Хөл кожууннуң Кунгуртуг суурда Дудуп Михаил аттыг Культура одаанга хөгжүмнүг оюннуг, айтырыг-харыылыг кежээ эрткен. 

БЕЖЕН ЧЫЛДЫ УРАН ЧҮҮЛГЕ...

Самагалдай суурнуң төвүнде улуг эвес, шаандагы бажың бар. Ооң чанынга чоокшулай бээрге, янзы-бүрү хөгжүм үнү дыңналыр, даштында хөй-ле бичии уруглар чыылган, үнген-кирген турарын кижи эскерер. Ол дээрге уругларның уран чүүл школазы-дыр.

"ЭРГИМ ЧОНУМ АРАЗЫНДА ЭКИ ЧОР МЕН, АВАЙ, АВАЙ"

ТЫВА РАДИОНУ ДЫҢНАҢАР

Тыва радио 1936 чылдың август 29-та, Тыва Арат Республика үезинде, эфирже эң баштай үнген. Ынчан Кызыл хоорайга 35 радиоларны бажыңнарга киирген болгаш чагыларга аскан турган. «Кызыл чугаалап тур! Бөгүн бистиң республикада улуг байырлал – тыва радио ажылдап эгелээн…» деп сөстер-биле ТАР-ның культура сайыды Седип-оол Танов эфирже үнген. Тыва радионуң баштайгы диктору Виктор Көк-оол. Соонда барып ол Тыва Республиканың улустуң артизи апарган, ооң ады-биле Тываның хөгжүм-шии театрын адаан. 

 

МУРНУКУ ЧЕДИИШКИННЕРГЕ ДОКТААВАЙН...

КТРК «Тыва» ышкаш компанияның юбилейи элээн харыысалгалыг херек. Аңаа шагда-ла белеткенип эгелээн-даа болзувусса, дөмей-ле девиденчиг-дир. Компанияның беш чыл соңгаар юбилейинден бээр көөрге безин, тодаргай чедиишкиннеривис бар.

 

Ыраккы Мөген-Бүренге байырлалдар

 
        Тываның Моол күрүне-биле кызыгаарлажып чыдар Мөңгүн-Тайга кожууннуң ыраккы булуңу Мөген-Бүрен сумузу тургустунганындан бээр 80 чыл, «Мөген-Бүрен» 

СЕНТЯБРЬ 1 - БИЛИГЛЕР ХҮНҮ-БИЛЕ!

         Эргим чаңгыс чер-чурттугларым, ылаңгыя школачылар, студентилер, оларның бшкылары болгаш ада-иелер!
         Чаа өөредилге чылының эгелээни, сентябрь 1-биле силерге сеткилим ханызындан байыр чедирип тур мен! 

"Тыва чоннуң хүндүлээчелин эскердим..."

ХООРАЙЫВЫС 102 ХАРЛААН

 
                                                                                                                                                                                         Репортаж    

ЧУЛАЗЫ АМ-ДАА ХЫП ТУРАР

«Үстүү-Хүрээ-2016» дириг хөгжүм болгаш шажынның бүгү-делегей фестивалы             

ӨӨРҮШКҮ-МАҢНАЙЛЫГ ДЫШТАНГАН

Июнь 1. Арат шөлү. Эртенгиниң 11 шак. Ак-көк, аяс дээрде чаңгыс-даа булут чок.

ДЕЛЕГЕЙДЕ ХОВАР ЧЕРНИ ЫДЫКТААН

Эрткен вектиң 1965 чылдан эгелээш, Чаа-Хөлдүң, Улуг-Хемниң девискээрлеринге Бүгү-эвилел деңнелдиг Саян-Тываның археология экспедициязы ажылдап турган.

«ШЫННЫ» ДЫҢНАП НОМЧУП...

Май 27 – Россияда библиотекалар хүнү

МУЗЕЙГЕ ДYН

Сөөлгү үеде бүгү делегейде чаңчыл апарган «Музей дүнү» деп акцияны бүгү делегейниң музейлеринге эрттирери чаңчыл апарган.

КӨРYКЧYНYҢ СОНУУРГАЛЫ – УЛУГ ШАҢНАЛ

«Тыва – бистиң өргээвис» деп улусчу чогаадылга фестивалын бо чылын Тыва Арат Республиканың 95 чыл оюнга болгаш 2016 — Тываның аалчыларынга хүндүткел чылынга тураскаадып эрттиргенин билир бис.

Страницы