1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

РОССИЯНЫҢ ПРЕЗИДЕНТИЗИНИҢ ТЫВАГА ДЫШТАНЫЛГАЗЫ

Россия Федерациязының Президентизиниң парлалга секретары Дмитрий Песков эрткен пятницада журналистер-биле ужурашкаш, Владимир Путинниң Тывага дыштанып турганының дугайында оларга тодаргай чугаалап берген. 

Рубрика: 

ХЕП-ХЕНЕРТЕН

Рубрика: 

ТЕРГИИН НОМЧУКЧУЛАР - МАЛЧЫННАР

Хүндүлүг өгбе солунувус, «Шын» солуннуң редакциязы! Силерже сумувуста эң-не тергиин номчукчуларывыс – малчыннар дугайында бижикседим. 

Рубрика: 

НААДЫМ-2017, "МАЛЧЫН" КУБ-60

Рубрика: 

ӨЗҮЛДЕНИҢ БАЗЫМНАРЫ БАР

Тываның көдээ ажыл-ишчилериниң, эң ылаңгыя мал ажылдыгларның, кол күш-ажылчы байырлалы республика Наадымы чоокшулап олурар. Бүгү кожууннардан  малчыннар чыглып келгеш, бүдүн чыл дургузунда бүдүрген ажыл-ижин түңнеп, шылгарааннарны шаңнап мактаар. 

Рубрика: 

"НААДЫМ-2017", "ҮСТҮҮ-ХҮРЭЭ"

Эрткен дыштаныр хүннерде Чөөн-Хемчик кожуунга, харын-даа мырыңай бүгү Тывага кол болуушкуннар — Чөөн-Хемчик кожууннуң Наадым байырлалы, кожууннуң төвү Чадаана хоорайга болуп эрткен дириг этнохөгжүмнүң «Yстүү-Хүрээ» фестивалы.

Рубрика: 

УРУГЛАРНЫҢ АЙЫЫЛ ЧОК ЧОРУУ

Рубрика: 

ШУУЛГАН АЖЫЛЫН ДООСКАН

Рубрика: 

БОТ-ИДЕПКЕЙЛИГ ЧОРУУН КӨРГҮСКЕННЕР

Рубрика: 

ТУСКАЙ МЕРГЕЖИЛДИҢ ИШЧИЗИ

Рубрика: 

2017 ЧЫЛ. ВЛАДИМИР ПУТИН-БИЛЕ ДОРТ ШУГУМ

2017 чылдың июнь 15-те Россияның Президентизи Владимир Путин 15-ки дорт шугумун эрттирген.
Президентиниң чугула медег­лелдерин болгаш дорт шугумга харыыларын кысказы-биле онлайн-репортажындан очулдуруп парладывыс.

Рубрика: 

БАЙЫРЛЫГ ЕЗУЛАЛ

Июнь 12-де, Россияның хүнүнде Кызылда Арат шөлүнге тус чернии-биле 10 шакта, Россия Федерациязы биле Тыва Республиканың күрүне туктарын көдүргени-биле байырлал эгелээн. 

Рубрика: 

КҮРҮНЕНИҢ КОЛ БАЙЫРЛАЛЫ

Рубрика: 

БОККА ЧУРТТААР ХӨҢНҮВҮС ЧОГУЛ

Рубрика: 

УРУГЛАРНЫҢ ЧОГААДЫКЧЫ ЧОРУУНУҢ БАЙЫРЛАЛЫ

Июнь 1 – Бүгү-делегейниң уруглар камгалалының хүнү. Дээрде чаңгыс-даа булут чок аяс хүнде Кызыл хоорайның төвү езулуг ба­йырлыг аян-шинчи кирген. Өң-баазын шарлар туткан, ада-иезинден четтинген ажы-төл хоорайның төвүнче углай шуужуп турлар. 

Рубрика: 

Страницы