1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

НЕДЕЛЯНЫҢ БОЛУУШКУННАРЫ

ЧАЙЫНДЫЛАП ЭГЕЛЭЭН
 

Рубрика: 

МЕДЭЭЛЕР

АЖЫЛЧЫН БӨЛҮКТҮҢ ХУРАЛЫ
 

Рубрика: 

МЕДЭЭЛЕР

«УГААННЫГБАЙ» БЕЛЕК-КЫС
 

Рубрика: 

КОЖУУННАРДАН МЕДЭЭЛЕР

КЫШТАГЛААШКЫН ЭКИ БАЙДАЛДА
 
Чөөн-Хемчиктиң көдээ ажыл-агый эргелелиниң дыңнадыы-биле кожуунда кыштаглаашкын хүр-менди эртип турар. 

Рубрика: 

ХҮННҮҢ МЕДЭЭЛЕРИ

Күш-ажылчы эргелерни хажыдып болбас
 

Рубрика: 

ТААРЫМЧАЛЫГ БАЙДАЛДЫ ТУРГУЗАР ДЭЭШ...

Рубрика: 

МЕДЭЭЛЕР

ТУДУГ МАТЕРИАЛДАРЫН БҮДҮРЕР
 

Рубрика: 

НЕДЕЛЯНЫҢ БОЛУУШКУННАРЫ

АНЫЯК ПАРЛАМЕНТАРИЙЛЕР КҮРҮНЕ ДУМАЗЫНДА
 

Рубрика: 

ШАЛЫҢ АКШАЗЫН БҮРҮНҮ-БИЛЕ ҮНДҮРҮП БЕРГЕН

Рубрика: 

ХҮННҮҢ МЕДЭЭЛЕРИ

АЭРОПОРТТА АЖЫЛ УЛАМЧЫЛААН
 
Кызыл аэропортунуң ужудуушкун шөлүн чаартыр ажылдар улуг сооктуң келгени-биле соксаш дизе-даа, уламчылап турар. 

Рубрика: 

МЕДЭЭЛЕР

ХОРАЛЫГ БҮДҮМЕЛДЕР ТЫВЫЛБААН
 

Рубрика: 

Страницы