1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

ХӨГЖҮҮРҮНҮҢ СТРАТЕГИЯЗЫ

Рубрика: 

МУРНУКУ ОДУРУГЛАРДА

Ноябрь 5. Эртенгиниң 10.00 шак. Кызылда 55-ки тускай мото-адыгжы (даг) бригадазының тургустун­ганындан бээр 2 чыл бол­ганының байырлалы. 

Рубрика: 

ТЫВА ДЫЛ - ЧОННУҢ ӨНЧҮЗҮ

Рубрика: 

АЖЫЛ-ИЖИ-БИЛЕ ШЫЛГАРААННАРГА

Байыр чедириишкиннери

Рубрика: 

НОМЧУКСАНЧЫГ "ШЫНЫВЫС"

Ырак сумуда

Рубрика: 

ЫРАККЫ КАРА-ХӨЛ, МӨҢГҮН-ТАЙГА, ТОЖУДАН...

Рубрика: 

ТИИЛЕКЧИЛЕРНИ ШАҢНАП МАКТААН

Рубрика: 

ЭКОНОМИКТИГ ЭРГЕ-АЖЫКТАРНЫҢ КАМГАЛАЛЫНДА

Россия Федерациязының каайлы ажылдакчызының хүнүнде каайлы албанының полковниги, Тываның каай­лы албанының удуртукчузу Игорь Качеев-биле ужу­ражып, республиканың каайлы албанының ажыл-чорудулгазының дугайында сонуургаан бис.

Рубрика: 

ЭКСПЕРТТИҢ ҮНЕЛЕЛИ

Рубрика: 

ЭПОХАНЫҢ КИЖИЗИ

Рубрика: 

ОЙНААРАКТАР ТЕАТРЫНЧЕ КИЧЭЭНГЕЙ!

Рубрика: 

КЫМГА-ДАА СОНУУРГАНЧЫГ БОЛГАН

Рубрика: 

МИННИП КЕЛГЕШ-ЛЕ, НОМЧУП ЭГЕЛЭЭН МЕН

Рубрика: 

ТЫВАНЫҢ ДАМЫРЛАРЫ - ОРУКТАР

Рубрика: 

КОЛ РЕДАКТОРЛАР КЛУВУ

КҮРҮНЕЛЕР АРАЗЫНДА ДЕҢНЕЛДИГ АЙТЫРЫГ

Рубрика: 

Страницы