1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

МЕДЭЭЛЕР

Журналистер-биле ужурашкан

Рубрика: 

ЖУРНАЛИСТЕРНИ ШАҢНААН

Рубрика: 

ЯНВАРЬ 13 - РОССИЯНЫҢ ПАРЛАЛГА ХҮНҮ

Хүндүлүг журналистер, полиграфистер — мергежили парлалга болгаш парлалга продукциязы-биле холбашкан бүгү ишчилер!

Рубрика: 

ЧАА ЧЫЛДА - ЧАРАШ СУУРГА...

Рубрика: 

ЧАА ЧЫЛДЫҢ ДҮНЕЗИ 11 ЧАШ УРУГНУ БЕЛЕККЕ БЕРГЕН

Рубрика: 

МЕДЭЭЛЕР

ЫДЫКТЫГ ДАЛАЙ-ЛАМАНЫҢ КАБИНЕДИ

Рубрика: 

МЕДЭЭЛЕР

ФЕДЕРАЛДЫГ ӨНЧҮЖЕ ШИЛЧЭЭН

Рубрика: 

ДЕТКИМЧЕЗИН КӨРГҮСКЕННЕР

Рубрика: 

НЕДЕЛЯНЫҢ БОЛУУШКУННАРЫ

ЧАЙЫНДЫЛАП ЭГЕЛЭЭН
 

Рубрика: 

МЕДЭЭЛЕР

АЖЫЛЧЫН БӨЛҮКТҮҢ ХУРАЛЫ
 

Рубрика: 

МЕДЭЭЛЕР

«УГААННЫГБАЙ» БЕЛЕК-КЫС
 

Рубрика: 

КОЖУУННАРДАН МЕДЭЭЛЕР

КЫШТАГЛААШКЫН ЭКИ БАЙДАЛДА
 
Чөөн-Хемчиктиң көдээ ажыл-агый эргелелиниң дыңнадыы-биле кожуунда кыштаглаашкын хүр-менди эртип турар. 

Рубрика: 

ХҮННҮҢ МЕДЭЭЛЕРИ

Күш-ажылчы эргелерни хажыдып болбас
 

Рубрика: 

ТААРЫМЧАЛЫГ БАЙДАЛДЫ ТУРГУЗАР ДЭЭШ...

Рубрика: 

МЕДЭЭЛЕР

ТУДУГ МАТЕРИАЛДАРЫН БҮДҮРЕР
 

Рубрика: 

Страницы