1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Неделяның болуушкуннары

УЛУГ ТӨЛЕВИЛЕЛДЕРНИ БОТТАНДЫРАР ХЕРЕК

Айыткалга хамаарыштыр

"2014 чылда Тыва биле Россия демнежилгезиниң 100 чылын фе­дералдыг деңнелге улуг байырлал­дарны Тыва күрүне, ооң чону дем­деглээр. Байыр­лал­дар мурнунда кылыр ажылдар-ла хөй. Тываның келир үеде сайзыралын бүрүн, долузу-биле камга­лап, магадылап шыдаар, эртем-депшилгениң сөөлгү чедиишкиннеринге даян­ган, мур­накчы технология­ларны, чаарт­тынган чаа дериг-херекселдерни ажыглаар үе мурнувуста" — дээрзин Ш. Кара-оол Айыт­калында кылган.

«ЧҮС ЧЫЛ БӨГҮН ЭГЕЛЕП ТУРАР. БОДУҢ ҮЛҮҮҢ КИИРИШТИР»

Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В. Кара-оолдуң Дээди Хуралга АЙЫТКАЛЫ

Хүндүлүг Каң-оол Тимурович!  

Хүндүлүг депутаттар!  Коллегалар!

Эргим чаңгыс чер-чурттугларым!

Ш. КАРА-ООЛ — МУРНУКУ ОДУРУГДА

Информастыг ажык чоруктуң рейтин­ги­зиниң талазы-биле РФ-тиң 83 губерна­торларының аразындан Тываның Баш­тыңы Шолбан  Кара-оол 16-гы черни ээлээн.

Страницы