1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

«ШЫН» — УРУГЛАРГА

Бистиң республикада «Сылдысчыгаш» уруглар солуну катап тургустунгаш, 20 ажыг чылдар эртип турарын билир силер. Бо үениң дургузунда чаштар солунунуң үндүрүлгелеринге дыка хөй уруглар боттарының баштайгы шенелде чогаалдарын, материалдарын, чураан чуруктарын, эш-өөрү-биле чоруткан кыска интервьюларын, материалдарын хөйү-биле парладып келген. Ол дээрге уругларның солунунга ынааның, аңаа сонуургалының, ону боттарының чиңгине парлалга органы кылдыр санап турарының бадыткалы-дыр.

Рубрика: 

Интернет бадылаашкынга киржиңер!

«XXI вектиң Сибири» (sib21vek.ru) сайтыга март 18-19 дүнезинде «Чылдың сибирьжизи» деп Интернет-бадылаашкын эгелээн.

Рубрика: 

НАЙЫРАЛДЫҢ СYЛДЕЗИ – ӨЛЧЕЙ УДАЗЫНЫ

Тыва биле Россияның чаңгыс демнежилгезиниң 100 чыл байырлалының сүлде демдээн чуруурунуң мөөрейин 2012 чылдың октябрь айда чарлаан.

Рубрика: 

БЕЛЕТКЕЛ ЭГЕЛЭЭН

Часкы үер-биле холбашкан онза байдалдарны болдурбас талазы-биле хемчеглерниң канчаар боттанып турарын республиканың үер-чайыкка удур комиссиязының ээлчеглиг хуралынга чугаалашкан.

Рубрика: 

Бурунгаар күзел-чүткүл-биле

Эрткен неделяда Тываның кадрлар мергежилин бедидер болгаш эде белеткээр институдунга Кызыл хоорайның Хоочуннар чөвүлели болгаш Пенсионерлер эвилели күзелдиг хоочуннарга компьютерге өөредилгени организастаан. Аңаа ниитизи-биле 20 кижи келген.

Рубрика: 

Дээди чаданың эмчизи

Тываның кайгамчык херээженнериниң бирээзи, РФ-тиң кадык камгалалының тергиини, медицина эртемнериниң кандидады, профессор, дээди чаданың эмчизи Людмила Салчаковна Эрдыниева-биле ужуражып чугаалажыр аас-кежик меңээ таварышкан. Ол бо хүн мугур 60 харлап турар.

Рубрика: 

«ИДЕГЕЛДИҢ КӨВYРYY»

Улусчу чогаадылга бажыңынга «Идегелдиң көвүрүү» деп харык-шинээ кызыгаарлаттынган инвалид улустуң республика чергелиг мөөрей-фестивалының концерт-таныштырылгазы болуп эрткен. Мөөрей боду апрель 19-та эгелээр, бир дугаар хүнүнде бичии уругларның, ийиги хүнүнде — улуг улустуң көрүлдези эртер.

Рубрика: 

УДУРТУКЧУЛАР МӨӨРЕЙЛЕШКЕН

Февраль төнчүзүнде ийи хүн улаштыр Шагаан-Арыгга херээженнер спартакиадазы болуп эрткен. «ХХI чүс чылдың херээжени» деп мөөрей хөй иелерни, келиннерни чыып, улуг сонуургалды болдурган. «Россияның херээженнер эвилели» деп хөй-ниити организациязының Тывада салбырының организастап турар мөөрейлериниң 1-ги чадазы кожууннарга болур дээрзин мөөрейниң негелдезинде тодаргайлаан. Ынчангаш удуртукчу 9 херээжен социал төлевилелдерин камгалап, уран салым-чаяанын, хөй-ниити ажылын удуртурунуң чажыттарын үлежип мөөрейлешкен.

Рубрика: 

ТЫВЫЗЫКСЫГ ХООЧУННАР

Кызыл хоорайда барык 20 ажыг чыл дургузунда «60 хардан өрү...» хоочуннар клуву бодунуң ажылын чедиишкинниг чорудуп турар. Бо үениң иштинде хоочуннар эптиг-найыралдыг, чаңгыс эп-сеткилдиг ажылдап, бот-боттарынга чоок болу бергенин демдеглевес аргажок. Клубтуң ажыл-агыйынга, бурунгаар хөгжүлдезинге республиканың болгаш Кызыл хоорайның улуг назылыглар чөвүлелиниң удуртукчулары Сагаан-оол Долгар болгаш Ольга Дамдынның дуза-деткимчези улуг. «60 хардан өрү назылыглар клуву» 2012 чылда 5 кожуунну кезип, 25 концертти көргүскен. ТР-ниң депутаттарының клубка машина-балгат-биле дузалап турары дыка-ла өөрүнчүг. Ол ышкаш ТР-ниң Херээженнер чөвүлелиниң даргазы Раиса Күжүгет, депутат В.Ю. Гаврилов, орук чериниң даргазы Андрей Көк, Тыва Республиканың алдарлыг артизи Галина Сюрюн дуза-деткимчезин доктаамал көргүзүп турар.

Рубрика: 

Серебрянкага дыштандывыс

Аныяк шаавыста күрүневис мурнунга хүлээлгевисти ак сеткилдиг күүседип, амыр-дыжывыс бодавайн ажылдап, арат-чоннуң ажы-төлүн төлептиг кижилер кылдыр кижизидип каанывыс халас барбаан болду.

Рубрика: 

БЕРГЕДЭЭШКИННЕР БАР-ДАА БОЛЗА...

«Өскүс уругларны болгаш ада-иезиниң азыралы чок арткан уругларны оран-бажың-биле хандырарының» республика программазын боттандырар талазы-биле 2012 чылда түңнелдерни, 2013 чылда сорулгалар дугайында Чазак Даргазының бирги оралакчызы Шолбан-оол Иргит удуртуп эрттирген хуралга чугаалашкан.

Рубрика: 

Эр кижи аал-чурттуң камгалакчызы

ТР-ниң Хөй-ниити палатазы февраль 15-те «Тыва араттарның национал-хосталгалыг шимчээшкини болгаш шивээ-хоорай Коптуну хостажырынга оларның киржилгези» деп «Төгерик стол» эрткен соонда, бистиң корреспондентивис ТР-ниң Хөй-ниити палатазының даргазы Х.Д.Монгуштан интервьюну алган. Ада-чурт камгалакчызының хүнүнүң бүдүүзүнде ужуражылгавыска чугаа ол дугайында болган. Ону силерге сонуургадып парладывыс.

Рубрика: 

Чөптүг чорук — бирги черде

Ада-чурттуң Улуг дайыны, Афганистан да­йыны, Чечен Республикага дайынчы болуушкуннар кижи бүрүзүнүң сагыжынга таңмаланып арткан.  Бо дайыннарның соонда эвээш эвес чылдар шуужуп эрткен, ынчалза-даа эрес-дидим маадырларывыс кажан-даа уттундурбас. Оларның дугайында Ада-чурт камгалакчызының хүнү — Февраль 23-те, онзалап чугаа­лаары улуг ужур-уткалыг. Мээң бижиир чүүлүмнүң маадыры Омак Владимирович Ондар. 

Рубрика: 

Ажы-төлге чаагай чорукту…

Чырык чер кырынга ада-иези чок артып каары дег берге чүве каяа турар. Өскүс арткан чаш ажы-төлдү күрүне бодунуң хандырылгазынга ап алыр. Амгы үеде дириг ада-иезиниң чанынга өскүс болу бээр таварылгаларның көзүлдүр-ле көвүдеп турары дүвүренчиг. Ындыг ажы-төлдү ада-иезиниң хайгааралында турбайн турар уруглар дээр бис. Өскүс азы ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларга хамаарыштыр чогуур хемчеглерни доктаамал ап чорудуп турза-даа, бистиң республиканың школа-интернаттарында байдал нарын болуп артпышаан. Ында турар уруглар саны чыл келген тудум, эвээжээр туржук, улам көвүдеп турар. Черле ынчаш амгы үеде өскүс уругларның байдалы кандыг деңнелдел, оларга хамаарыштыр кандыг хемчеглер алдынып турарыл, уругларның эргелери шын күүсеттинип турар бе? Бо айтырыгларга харыыны алыры-биле Тыва Республикада Уруглар эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээ Светлана Николаевна Аракчаа-биле чугаалаштым.

Рубрика: 

Хоочуннар байырлаан

Республиканың Хоочуннар чөвүлелиниң даргазы Сагаан-оол Кызыл-оолович  Долгар болгаш Кызыл хоорайның хоочуннар (пенсионерлер) чөвүлелиниң даргазы Ольга Кыргысовна Дамдын Шагаа байырлалынга тураскааткан «Шаг — чаагай! Шагаа — чаагай!» деп солун хемчегни хоочуннарга организастап эрттирген.

Рубрика: 

Страницы