1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

«Сүбедейниң өргээзи»

Моолдарга Чиңгис-Хаан ышкаш, а тыва чонга Сүбедей кажанда-даа аштырбаан шериг баштыңчызы — национал маадыр-дыр. Тыва дылды күрүне дылы кылдыр хүлээп алган соонда, тывалар  уругларын «Сүбедей», «Чиңгис», «Батый» дээн ышкаш аттар-биле нептереңгей адап эгелээн.  Кызылда чаа спорт комплекизин «Сүбедей» деп адап алганынга чон аажок деткип турду. Ооң соон дарый найысылалдың төвүнде «Сүбедейниң өргээзи» тыптып келген...

Рубрика: 

«ПРЕСТИЖ» — ХУУДА УРУГЛАР САДЫ

Чаш төл чырык чер кырынга чаяаттынып төрүттүнген соонда ооң өзүлдези, сайзыралы эгелээр. Удаваанда ол үңгей берген боор, оон ооң бирги базымнары, баштайгы сөстери. Ол хүннүң-не чаа чүүлдү эскерип, өөренип алырын оралдажыр болгай. Чаш ажы-төл өөрениичел болгаш сонуургаачал.

Рубрика: 

Өвүр черде сауна

2012 чылдың сентябрь айда Өвүр кожууннуң төвү Хандагайты суурга бустаныр өрээлдиг, эштир улуг ванналыг сауна байырлыг байдалга ажыттынган. Чер-чуртунуң чонунга онза белекти ажыл-агыйга кызымаккай, бурунгаар чүткүлдүг аныяк оол Каң Николаевич Донгак кылган.

Рубрика: 

ЧЕР УЧАСТОКТАРЫН — ХӨЙ УРУГЛУГ ӨГ-БYЛЕЛЕРГЕ

2013 чылдың эрткен ийи айында хөй уругларлыг өг-бүлелерге халас дамчыдары-биле ниити шөлү 233,5 муң дөрбелчин метр черни хуу бажың тудуп алыры-биле тускайлаан, ол дээрге эрткен чылдаазындан 5 катап хөй.

Рубрика: 

Хоорайның арыг-силии бистен хамааржыр

«Арыг-силиг чурттаары – кадык болуру-дур», «Аштап-арыг­лап турар черде — арыг эвес, а бокталдырбайн турар черде — арыг», «Арыг-силиг – кадыкшылдың үндезини» дээн арыг-силигге хамаарыштыр үлегер домактар кайы хөй. Ынчалзажок бистиң найысылалывыстың чурттакчыларынга ол үлегер домактар шоолуг эвес ужур-уткалыг апарган. Ону хоорайның арыг-силиг байдалын көрүп, түңнеп болур.

Рубрика: 

«ШЫН» — УРУГЛАРГА

Бистиң республикада «Сылдысчыгаш» уруглар солуну катап тургустунгаш, 20 ажыг чылдар эртип турарын билир силер. Бо үениң дургузунда чаштар солунунуң үндүрүлгелеринге дыка хөй уруглар боттарының баштайгы шенелде чогаалдарын, материалдарын, чураан чуруктарын, эш-өөрү-биле чоруткан кыска интервьюларын, материалдарын хөйү-биле парладып келген. Ол дээрге уругларның солунунга ынааның, аңаа сонуургалының, ону боттарының чиңгине парлалга органы кылдыр санап турарының бадыткалы-дыр.

Рубрика: 

Интернет бадылаашкынга киржиңер!

«XXI вектиң Сибири» (sib21vek.ru) сайтыга март 18-19 дүнезинде «Чылдың сибирьжизи» деп Интернет-бадылаашкын эгелээн.

Рубрика: 

НАЙЫРАЛДЫҢ СYЛДЕЗИ – ӨЛЧЕЙ УДАЗЫНЫ

Тыва биле Россияның чаңгыс демнежилгезиниң 100 чыл байырлалының сүлде демдээн чуруурунуң мөөрейин 2012 чылдың октябрь айда чарлаан.

Рубрика: 

БЕЛЕТКЕЛ ЭГЕЛЭЭН

Часкы үер-биле холбашкан онза байдалдарны болдурбас талазы-биле хемчеглерниң канчаар боттанып турарын республиканың үер-чайыкка удур комиссиязының ээлчеглиг хуралынга чугаалашкан.

Рубрика: 

Бурунгаар күзел-чүткүл-биле

Эрткен неделяда Тываның кадрлар мергежилин бедидер болгаш эде белеткээр институдунга Кызыл хоорайның Хоочуннар чөвүлели болгаш Пенсионерлер эвилели күзелдиг хоочуннарга компьютерге өөредилгени организастаан. Аңаа ниитизи-биле 20 кижи келген.

Рубрика: 

Дээди чаданың эмчизи

Тываның кайгамчык херээженнериниң бирээзи, РФ-тиң кадык камгалалының тергиини, медицина эртемнериниң кандидады, профессор, дээди чаданың эмчизи Людмила Салчаковна Эрдыниева-биле ужуражып чугаалажыр аас-кежик меңээ таварышкан. Ол бо хүн мугур 60 харлап турар.

Рубрика: 

«ИДЕГЕЛДИҢ КӨВYРYY»

Улусчу чогаадылга бажыңынга «Идегелдиң көвүрүү» деп харык-шинээ кызыгаарлаттынган инвалид улустуң республика чергелиг мөөрей-фестивалының концерт-таныштырылгазы болуп эрткен. Мөөрей боду апрель 19-та эгелээр, бир дугаар хүнүнде бичии уругларның, ийиги хүнүнде — улуг улустуң көрүлдези эртер.

Рубрика: 

УДУРТУКЧУЛАР МӨӨРЕЙЛЕШКЕН

Февраль төнчүзүнде ийи хүн улаштыр Шагаан-Арыгга херээженнер спартакиадазы болуп эрткен. «ХХI чүс чылдың херээжени» деп мөөрей хөй иелерни, келиннерни чыып, улуг сонуургалды болдурган. «Россияның херээженнер эвилели» деп хөй-ниити организациязының Тывада салбырының организастап турар мөөрейлериниң 1-ги чадазы кожууннарга болур дээрзин мөөрейниң негелдезинде тодаргайлаан. Ынчангаш удуртукчу 9 херээжен социал төлевилелдерин камгалап, уран салым-чаяанын, хөй-ниити ажылын удуртурунуң чажыттарын үлежип мөөрейлешкен.

Рубрика: 

ТЫВЫЗЫКСЫГ ХООЧУННАР

Кызыл хоорайда барык 20 ажыг чыл дургузунда «60 хардан өрү...» хоочуннар клуву бодунуң ажылын чедиишкинниг чорудуп турар. Бо үениң иштинде хоочуннар эптиг-найыралдыг, чаңгыс эп-сеткилдиг ажылдап, бот-боттарынга чоок болу бергенин демдеглевес аргажок. Клубтуң ажыл-агыйынга, бурунгаар хөгжүлдезинге республиканың болгаш Кызыл хоорайның улуг назылыглар чөвүлелиниң удуртукчулары Сагаан-оол Долгар болгаш Ольга Дамдынның дуза-деткимчези улуг. «60 хардан өрү назылыглар клуву» 2012 чылда 5 кожуунну кезип, 25 концертти көргүскен. ТР-ниң депутаттарының клубка машина-балгат-биле дузалап турары дыка-ла өөрүнчүг. Ол ышкаш ТР-ниң Херээженнер чөвүлелиниң даргазы Раиса Күжүгет, депутат В.Ю. Гаврилов, орук чериниң даргазы Андрей Көк, Тыва Республиканың алдарлыг артизи Галина Сюрюн дуза-деткимчезин доктаамал көргүзүп турар.

Рубрика: 

Серебрянкага дыштандывыс

Аныяк шаавыста күрүневис мурнунга хүлээлгевисти ак сеткилдиг күүседип, амыр-дыжывыс бодавайн ажылдап, арат-чоннуң ажы-төлүн төлептиг кижилер кылдыр кижизидип каанывыс халас барбаан болду.

Рубрика: 

Страницы