1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

Чүрек-Дөргүн аржааны

Төрээн Тывавыста онзагай булуңнар, бойдустан бүткен хуулгаазын эм шынарлыг аржааннар хөй. Оларның бирээ­зинге Чүрек-Дөргүн аржаанын хамаарыштырып болур.

Рубрика: 

ПЕНСИОНЕРЛЕРГЕ ХАЛАС ОРУК

Интервью

Рубрика: 

ЫНАКШЫЛ БОЛГАШ ШЫНЧЫ ЧОРУК ДЭЭШ

Чыл санында июль 8-те бүгү Россияда Өг-бүле, ынакшыл бол­гаш шынчы чорук хүнүн дем­деглеп эрттирип турар. Ону бир дугаар 2008 чылда – Өг-бүле чылында байырлап эгелээн. Бо байырлал «Ынакшыл болгаш шынчы чорук дээш» деп медальдыг, ромашка чечээ демдектиг.

Рубрика: 

НАЙЫРАЛДЫГ КАШПАГАЙЛАР МӨӨРЕЙИ

Уруглар камгалалының хүнүн уткуштур янзы-бүрү хемчеглер эгелээн. Хоорайның 5 чыл стадионунга Кызылдың уруглар садтарының аразынга өөредиглиг-күш-культуржу «ДРОЗД»   — «Россияның уруглары билиглиг болгаш кадык» деп фес­тиваль болуп эрткен.

Рубрика: 

УРУГЛАР БАЙЫРЛАЛЫ

Кызыл хоорайның баштыңы Дина Оюн, Кызылдың Төлээлекчилер хуралының депутаттарының мур­нундан Наталья Ондар Бүгү-делегейниң Уруглар хүнүн таварыштыр харык-шинээ кызыгаарлаттынган уругларга байыр чедирип, ойнап-хөгледири-биле май 29-та Аныяктар сесерлиинче оларны

Рубрика: 

ХӨГЛҮГ ЧАЙ КЕЛДИ!

Чайгы дыштанылга

Каш-ла хонгаш уругларның чайгы дыштанылгазы эгелээр. Ол дугайында ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының немелде өөредилге килдизиниң эргелекчизи Ч.Х. Сенди-биле чугаалаштывыс.

Рубрика: 

БИБЛИОТЕКАҢАР БАР БЕ?

Шагда, компьютер биле Интернет чок үеде, кижи өске делегей дугайында медээни ийи каналдыг телевизор, солуннар, радио болгаш номнардан билип ап чораан. Кайыын медээ алыры кижи бүрүзүнүң сонуургалы, хандыкшылындан хамааржыр.

Рубрика: 

НИИТИЛЕЛДИҢ ӨЗЭЭ

Бүгү-ле чүве өг-бүледен эгелээр: кижиниң тө­рүт­түнери, ооң канчаар кижизит­тинери, чуртталгага тура-со­­руу, ниитилелге социал туру­­жу, аас-кежии… Өг-бүле – кижи төрелгетенниң төөгүзүнүң, культуразының, бү­гү-ле үнелиг чүүлдериниң кадагалакч

Рубрика: 

Уругларга «бүзүрел телефону»

«Полицияның камгалалында чаш назын» акцияның ажыл-чорудулгазында 2015 чылдың май 16-да Россияның ИХЯ-ның девискээр органнарының баа­зазынга, ол ышкаш Тывага уруг­ларның бүзүрел телефонунуң ажылын организастаар. 

Рубрика: 

КЫЛЫР АЖЫЛДАР ХӨЙ

Удуртукчуга сөс

Рубрика: 

ЧЫЛДАГААНДАН — УРЖУК

Араганың үстүнге чам үнер

Рубрика: 

БЫЖЫГ ЧУРУМНУ ХӨЙ-НИИТИНИҢ КYЖY-БИЛЕ...

“Төгерик стол”

Рубрика: 

ЧЫЛДАГААННЫҢ ХӨЙҮН!

Тываның Баштыңының Айыт­калында амыдыралдың кадык овур-хевирин суртаалдаарынга хөй-ниитиниң күжүн ажыглаарының, православ болгаш сарыг шажыннарның бо ажылга салдар чедирерин күштелдирип болурунуң дугай

Рубрика: 

Ажы-төлдүң аас-кежии – иелерниң буяны

Ниитилел өг-бүледен тургустунар, ол ооң кол өзээ. Ынчангаш-ла Тывада иелер чыыжының темазын «Чогумчалыг өг-бүле – чечектелген Тыва» деп адааны таварылга эвес.

Рубрика: 

Саң-хөөнүң үүрмек организацияларындан алган чээлини ие капиталы-биле дуглаарын хоруп каан

Ие (өг-бүле) капиталының сертификадын алыр болгаш ооң акша-хөреңгизин төлээрин чурумчуткан хоойлуже  өскерлиишкиннерни киирген. РФ-тиң Президентизи Владимир Путин 2015 чылдың март 4-те чогуур хоойлуга адын салган.

Рубрика: 

Страницы