1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

КАДЫЫНЫҢ БАЙДАЛЫ КЫЗЫГААРЛЫГДА, ӨСКЕ КЫЗЫГААРЛАР ТУРБАС УЖУРЛУГ

Бистиң ниитилелде кандыг-даа кижилер бар, оларның аразында бичиизинден инвалид уруглар база түр када бертик-межел апарган (чижээ, будун сыйып алгаш) уруглар бар. Бо уругларны өөредир апаар. А кандыг аргалар-биле? Ол дугайында Тываның +өредилге болгаш эртем яамызының чанында диагностика база консультация төвүнүң директору Римма Шөмбүлдеевна Седии-биле чугаалашкан бис.

Рубрика: 

ӨГ-БҮЛЕНИ КАТТЫШТЫРГАН БАЙЫРЛАЛДАР

Ноябрь 29-та ТР-ниң Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилели Орус культура төвүнге «Өг-бүлени каттыштырып турар байырлалдар» деп мөөрейниң тиилекчилерин шаңнаан. Байырлалды республиканың адалар, Россияның авалар база Бүгү-делегейниң уруглар хүннеринге тураскааткан. Аңаа республиканың аңгы-аңгы кожууннарындан база Кызыл, Ак-Довурак хоорайлардан өг-бүлелер киришкен.

Рубрика: 

КАДЫКШЫЛЫНЫҢ БАЙДАЛЫ-БИЛЕ АРГА-ШИНЭЭ КЫЗЫГААРЛАТТЫНГАН КИЖИЛЕРНИҢ ЭРГЕ-АЖЫЫ

Тывага «Аргыжарының таа­рымчалыг байдалы» деп күрүнениң регионалдыг программазын амыдыралга боттандырарының (2014-2015 чылда)  кол сорулгазы — кадыкшылының байдалы-биле арга-шинээ кызыгаарлаттынган кижилерге хөй-ниитиниң албан черлеринге моондак чок аргыжар таарымчалыг байдалды тургузары.

Рубрика: 

КАДЫКШЫЛЫНЫҢ БАЙДАЛЫ-БИЛЕ АРГА-ШИНЭЭ КЫЗЫГААРЛАТТЫНГАН КИЖИЛЕРНИҢ ЭРГЕ-АЖЫЫ

Бүгү-делегейниң инвалидтер хүнүнге уткуштур редакцияга ноябрь 20-де ээлчеглиг «дорт харылзаа» болуп эрткен. Аңаа ТР-ниң күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының оралакчызы Елена Ондаровна Саая, специалистери Чечек Юрьевна Күжүгет, Экер Чингир-оолович Монгуш, Людмила Васильевна Хоюр-оол, «Медицина-социал экспертизаның Тыва Республика талазы-биле кол бюрозу» федералдыг албан чериниң 1 дугаар бюрозунуң удуртукчузу Ая Сү­­ге-Маадыровна Ооржак, Пенсия фондузунуң Тыва Республикада салбырының кол специализи Саяна Эрес-ооловна Бараан олар киржип, «Шынның» номчукчуларының айтырыгларынга харыылаан.

Рубрика: 

УРУГ БYPY3Y ЭРГЕЛИГ

Ноябрь 20-де Бүгү-россияның уругларга эрге-хоойлу дузазының хүнүнде Кызылдың школа-интернадынга Тыва Республикада Уругларның бүрүн эргелиг төлээзи Светлана Аракчаа «Амыдырап-чурттаар болгаш кадык сайзыралче уруг­ларның эр­ге-ажыы» деп темага ажык кичээлди эрттирген.

Рубрика: 

«АВАЙ, АЧАЙ! АРАГАЛАВАЙН КӨРҮҢЕРЕМ!»

Каш чылдар дургузунда истекчилеп келгеш, амыдыралдың херек кырында кадыг-берге байдалдарындан эң-не камгалаттынмаан, боттарынга улуг кижилерниң талазындан дузаны үргүлчү хереглеп чоруур кижилеривис – ажы-төлдеривис. Олар­­ның амгы-даа, келир-даа үеде салым-хуузу, бир дугаар хүн ажылдап келгенимде дег, ам-даа сагыш човадып, дүвү­­редип, харын-даа муңгарадып келир.

Рубрика: 

«ДОРТ ХАРЫЛЗААЖЕ» ЧАЛАП ТУР!

Инвалид кижилерниң амы­дырал-чуртталгазы, салым-чолу

Рубрика: 

КЫЗЫЛ — ШАГААН-АРЫГ: ЧАА ШУГУМ АЖЫТТЫНГАН

№115 (18390)  2013 чылдың октябрь 3

Өзүлдениң базымнары

Тываның кожууннарынга «чурагайлыг үе-шаг» келген, Кызыл — Шагаан-Арыг аразында харылзааның волокно-оптиктиг шугуму ажыттынган.

Рубрика: 

Буян-чолдуң чаа оран-бажыңы

№115 (18390)  2013 чылдың октябрь 3

Перинаталдыг төп ажыттынган

Рубрика: 

ӨВYР КОЖУУН БАЙЫРЛАЛЫ

№109 (18384). 2013 чылдың сентябрь 19

Өвүр кожууннуң 72 чыл оюнга база кожуун  хүнүнге тураскааткан байырлалды чоокта чаа демдеглеп эрттирген.

Рубрика: 

ДЕМНИГДЕ – КYШТYГ

№109 (18384). 2013 чылдың сентябрь 19

Тыва Республиканың Чазаа-ның Даргазының «Спортту – бажыңнар чанынче» деп төлевилелин чедимчелиг боттандырар талазы-биле ажылдарның чорудуу көскү. Эрзин кожууннуң чурттакчы чонунуң демнежип тудуп  үндүрүп алганы спорт шөлү-нүң байырлыг ажыдыышкыны сентябрь 15-те болган. Скейт-парк хевирлиг стадион көрүштүү-биле хөйнүң со-нуургалын хараа туткан. 

 

Рубрика: 

ЧАШ КИЖИНИҢ КАРААНЫҢ ЧАЖЫ…

№109 (18384). 2013 чылдың сентябрь 19

 Кызыл хоорайның хем бо чарыында дачаларынга сентябрь 14-те болган халап дээрге эзирик чолаачының буруузу-биле бичии уругларның амы-тынындан чарылганы болур. Мындыг мөзү чок чорук хөй-ниитини дүвүретпес аргажок. Көрүңер даан, кандыг-даа буруу чок бир харлыг, 7 харлыг болгаш 16 харлыг чаш кижилер амызындан чарылган. Чырык чер кырынга чаңгыс базым-даа кылып четтикпээн беш айлыг уруг база чок болган! Ооң иези уруун чоктап ыглап четтикпээн, ол-ла дораан «ыш-биле барган», а бичии уруг даартазында эмнелгеге…

Рубрика: 

35 хар четпээн болза...

35 хар четпээн болза...

Рубрика: 

ЧАА ЧЭС КЫЗЫЛГА ТУТТУНАР

(№108 (18383), 17.09.2013 ч.)

Өзүлдениң базымнары

Рубрика: 

АНТОН САЛЧАККА БЕЛЕК

2013 чылдың март 3-те Антон Салчак эштери-биле Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы суурнуң соңгу талазында 17 километрде Ак-Баштыг дааның кырынче үнгеш, канчаар-даа аажок берге байдалга таварышкан дээрзин сагындыраал.

Рубрика: 

Страницы