1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

НИИТИЛЕЛДИҢ ӨЗЭЭ

Бүгү-ле чүве өг-бүледен эгелээр: кижиниң тө­рүт­түнери, ооң канчаар кижизит­тинери, чуртталгага тура-со­­руу, ниитилелге социал туру­­жу, аас-кежии… Өг-бүле – кижи төрелгетенниң төөгүзүнүң, культуразының, бү­гү-ле үнелиг чүүлдериниң кадагалакч

Рубрика: 

Уругларга «бүзүрел телефону»

«Полицияның камгалалында чаш назын» акцияның ажыл-чорудулгазында 2015 чылдың май 16-да Россияның ИХЯ-ның девискээр органнарының баа­зазынга, ол ышкаш Тывага уруг­ларның бүзүрел телефонунуң ажылын организастаар. 

Рубрика: 

КЫЛЫР АЖЫЛДАР ХӨЙ

Удуртукчуга сөс

Рубрика: 

ЧЫЛДАГААНДАН — УРЖУК

Араганың үстүнге чам үнер

Рубрика: 

БЫЖЫГ ЧУРУМНУ ХӨЙ-НИИТИНИҢ КYЖY-БИЛЕ...

“Төгерик стол”

Рубрика: 

ЧЫЛДАГААННЫҢ ХӨЙҮН!

Тываның Баштыңының Айыт­калында амыдыралдың кадык овур-хевирин суртаалдаарынга хөй-ниитиниң күжүн ажыглаарының, православ болгаш сарыг шажыннарның бо ажылга салдар чедирерин күштелдирип болурунуң дугай

Рубрика: 

Ажы-төлдүң аас-кежии – иелерниң буяны

Ниитилел өг-бүледен тургустунар, ол ооң кол өзээ. Ынчангаш-ла Тывада иелер чыыжының темазын «Чогумчалыг өг-бүле – чечектелген Тыва» деп адааны таварылга эвес.

Рубрика: 

Саң-хөөнүң үүрмек организацияларындан алган чээлини ие капиталы-биле дуглаарын хоруп каан

Ие (өг-бүле) капиталының сертификадын алыр болгаш ооң акша-хөреңгизин төлээрин чурумчуткан хоойлуже  өскерлиишкиннерни киирген. РФ-тиң Президентизи Владимир Путин 2015 чылдың март 4-те чогуур хоойлуга адын салган.

Рубрика: 

САЙЗЫРА-ЛА, "САЛГАКЧЫ"

Сайзыра-ла, «Салгакчы»

Рубрика: 

АЖЫ-ТӨЛ — АДА-ИЕНИҢ БАЙЫ

Айым биле хүнүм ышкаш

Айдың чырык чүве-ле чок.

Авам биле ачам ышкаш

Авыралдыг улус-ла чок.

Рубрика: 

ПЕНСИЯ ХООЙЛУЗУНДА ӨСКЕРЛИИШКИННЕР

«Шын» солуннуң редакциязынга пенсия хоойлузунда өскерлиишкиннерге ха­маарыштыр ээлчеглиг «дорт харылзаа» болган.

Рубрика: 

АВАЗЫНЫҢ ЭРИГ, ЧЫМЧАК КӨРҮЖҮ ЧУГУЛА

«Бистиң ажы-төлүвүс – бистиң кыраан назынывыс. Шын кижизидилге – бистиң аас-кежиктиг кырып назылаарывыс, багай кижизидилге – бистиң кударалывыс, бистиң караавыс чажы, өске кижилерниң мурнунга, чуртувус­туң мурнунга бистиң буруувус».

Рубрика: 

БОК СИГЕН ДЕГ БОЛБАҢАР

Чочагай бичии тургаш-ла  дуңмазы-биле өскүс артканнар.  Ол ада-иезиниң арын-шырайын, овур-хевирин безин бүлүртүң сактып артып калган. +скүс арткан угбашкыларны даай-авазы бодунуң ажы-төлү-биле кады азырап каан.

Рубрика: 

ПЕНСИЯГА 11,4 ХУУНУҢ НЕМЕЛДЕЗИН САНААРЫ

2015 чылдың февраль 1-ден камгалалдыг пенсия 11,4 хуу өскен болгаш ону пенсия баллынга дүүштүр санаар апарган.  Чүге дизе ындыг чаартылга 2015 чылдың январь 1-ден пенсия санаарының чаа дүрүмү   күштүг болуп киргени-биле хол­башкан. 2015 чылдың январь 1-де пенсия баллы 64 рубль 10 көпеекке дең турган болза, а февраль 1-ден ону индексастаан соонда бир баллдың өртээ  71 рубль 41 көпеек чеде берген (64,1 х 11,4 хуу).  

Рубрика: 

БО ЧЫЛДА ПЕНСИЯ ХАНДЫРЫЛГАЗЫ

Чонга база бир кончуг чугула айтырыг – пенсия хандырылгазы 2015 чылда кандыг болурунуң дугайында интервьюну Россияның Пенсия фондузунуң Тыва Республика салбырының даргазы Б.А. Тугур-оол-биле кылдывыс:

Рубрика: 

Страницы