1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

АНТОН САЛЧАККА БЕЛЕК

2013 чылдың март 3-те Антон Салчак эштери-биле Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы суурнуң соңгу талазында 17 километрде Ак-Баштыг дааның кырынче үнгеш, канчаар-даа аажок берге байдалга таварышкан дээрзин сагындыраал.

Рубрика: 

ШОЙГУНУҢ ДААЛГАЗЫ ЕЗУГАР

Рубрика: 

АРГА-АРЫГ АЖЫЛДАКЧЫЛАРЫНЫҢ ХYНY-БИЛЕ!

Арга-арыг ажыл-агыйының хүндүлүг хоочуннары болгаш ажылдакчылары!

Арга-арыг ажылдакчыларының хүнү – силерниң профессионал байырлалыңар-биле чүрээвис ханызындан бистиң байырывысты хүлээп ап көрүңер!

Рубрика: 

АМГЫ YЕ-БИЛЕ ДЕҢГЕ

Бо шагда күрүне ачы-дузаларын алырда, бажыңындан үнүп, хууда үезин чидирип, узун оочурларга турбайн, эптиг аргаларны ажыглаары ужур-уткалыг апарган. Ынчангаш албан черлери чурттакчы чонга электроннуг ачы-дузалар бээриниң аргаларын калбаа-биле нептередип эгелээн. Чамдык кижилер чаа хевирниң ачы-дузаларын ажыглаарын билбес, оларны харын-даа кончуг берге чүүл деп санаар. Херек кырында ындыг эвес. Маңаа Россияның Тыва Республика талазы-биле үндүрүг албанының эргелелиниң килдис начальниги Баяна Кызыл-ооловна Ондурнуң тайылбырын номчукчуга сонуургадып көрейн.

Рубрика: 

Күш-ажыл эргелерин билири чугула

Чоокта чаа бистиң редакцияга күш-ажыл айтырыгларының талазы-биле эрткен «дорт харылзааны» солуннуң №101 дугаар үндүрүлгезинде парлаан. Ооң уланчызын чырыкче үндүрер-дир бис. Айтырыгларга Күрүнениң күш-ажыл инспекциязының даргазының оралакчызы Аяна Ортун-ооловна Биче-кыс харыылап турганын утпаан боор силер.

Рубрика: 

Чиигелделерни кандыг хевирге алырыл?

Федералдыг чиигелде алыкчылары келир чылда кандыг хевирниң социал чиигелделерин  алырын шиитпирлээрде, октябрь 1-ге чедир билдириишкин киирер ужурлуг.

Рубрика: 

ЫЯАП-ЛА МЕДИЦИНА КАМГАЛАДЫЛГАЗЫ 20 ЧЫЛДААН

Июль 26-да ТР-ниң Ыяап-ла медицина камгаладылга девискээр фондузунга РФ-тиң Президентизиниң 2012 чылдың май 7-де үнген 597 дугаарлыг дужаалының боттаныышкынының дугайында «төгерик стол» эрткен. Аңаа республиканың эмнелгелериниң удуртукчулары киришкен. Ук хуралга килдис эргелекчилери О.Д. Сарыглар, Л.М. Бумбажай, В.Н. Хураган сөөлгү үеде кадык камгалалында чаартылгалар, чоннуң диспансеризациязын болгаш профилактиктиг эмчи шинчилгелерин күштелдирериниң, эмчи ажылдакчыларының акша-шалыңын улгаттырар талазы-биле кылып чорудуп турар ажылдарның дугайында илеткелдерни кылган. 

Рубрика: 

Өг-бүле болгаш амыдырал

Өг-бүле, ынакшыл, шынчы чорук хүнүн байырлаарын 2008 чылда РФ-тиң Премьер-министриниң кадайы Светлана Медведеваның бот-идепкейи-биле демдеглеп эгелээн. Бо байырлал «Ынакшыл болгаш шынчы чорук» деп медальдыг, ромашка чечээ демдектиг.

Рубрика: 

ИДЕГЕЛДИГ УДУРТУКЧУ

Ат-сураа ыры, шүлүкте алгаан Хемчик хемниң бажында Бай-Тал cуур. Күстүң күзүрүмнүг, соок хүннериниң бирээзи. Дээрде булуттар аай-дедир көшкен, ыдыктыг үш Мөңгүлектер бирде көстүп, бирде шогжаң ак булуттарга бүргедип, көзүлбейн-даа баар, хат бир улгадып, бир соксай-даа хона бээр.

Рубрика: 

«КЫМГА-ДАА ХЕРЕК ЧОК-ТУР БИС»

Кызылдың Ленин кудумчузунда 8 дугаарлыг бажыңга чурттаары айыылдыг.

Рубрика: 

ЧУРТТАКЧЫЛАРНЫҢ ХАМААРЫЛГАЗЫН ӨСКЕРТИР

Ниити-российжи Улусчу фронтунуң Тыва девискээр салбырының төлээлери биле республиканың массалыг информация чепсектериниң ажылдакчылары «Жилсервис» эргелеп-башкарар компанияның директорунуң хүлээлгезин күүседип турар Евгений Ромазанов-биле ужурашкан.

Рубрика: 

ХӨГЖYЛДЕНИҢ ХЕРИИ БАЗЫМЫНДА

Сүт-Хөл кожуунга сургакчылап чеде бергеш, чоннуң идепкейлиин, алыс ажылгырын, бедик тура-соруктуун, карактарында хып турар отчугаштарны эскердим. Келген аалчыларынга бедик хүндүткелдиг, канчаар-даа аажок биче сеткилдиг чон.

Рубрика: 

БАЗА БИР ЧЕДИИШКИН

Тываның төвү-биле чүг-ле агаар транспортунга харылзажыр ырак-узак булуңнарының чурттакчыларынга хамааты ужар чүүлдүң «Тываавиа» компаниязы тургустунган дугайында медээ өөрүнчүг болганы чугаажок.

Рубрика: 

Өскүс уруглар — КОЛ КИЧЭЭНГЕЙДЕ

Россия Федерациязының Президентизи В. Путинниң Тыва Республикада чурттакчы чон хүлээп алыр чери ажылдап турарын билир бис. РФ-тиң Президентизиниң администрациязының даалгазы-биле 2013 чылдың май 31-де Россияның бүгү субъектилеринге уруглар камгалалының айтырыгларының талазы-биле тускай темага дарый дуза чедирер хүлээп алыышкынны организастаан. Бистиң республикага ук хемчегни ТР-ниң Өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларның Кызыл хоорайда школа-интернадынга организастап эрттирген.

Рубрика: 

ДЕЛЕГЕЙНИҢ УРУГЛАР ХYНY — ТЫВАДА

Уруглар камгалалының хүнү июнь бирниң байырлал программазын Россияга уругларның немелде өөредилгезиниң 95 чылынга тураскааткан «Азия төвүнүң уруглары» республика фестивалы Кызыл хоорайга ажыткан.

Рубрика: 

Страницы