1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

ХАРЫЛЗААНЫҢ ТЕРГИИН МАСТЕРИ

Тамара Бораевна Күжүгет Барыын-Хемчик кожууннуң почта адырында ам 38 чыл үзүктел чок ажылдап турар. Ол аныяанда Улан-Удэ хоорайга почта харылзаазының техникумун дооскаш-ла, төрээн черинге эртеминиң аайы-биле ажылдай берген.

Рубрика: 

«СЕРЕМЧИДЕ ХОРАМЧА ЧОК»

Араганың кырынга чам үнер

Рубрика: 

АЖЫ-ТӨЛ КИЧЭЭНГЕЙ, ХАЙГААРАЛДА

Бай-Тайга кожууннуң өг-бүле болгаш ие-чашка дуза чедирер төвү 1995 чылда тургустунган.        2004 чылдан бээр төптүң директору — Чодураа Комбуевна Сегбе.

Рубрика: 

БЫЖЫГ МӨЗҮ-БҮДҮШТҮГ КИЖИЛЕР

Каттышкан Нациялар Организациязының Кол Ассамблеязының шиитпири-биле 1992 чылдан бээр Бүгү-делегейниң инвалидтер хүнүн чыл бүрүде, де­кабрь­ның 3-те, демдеглээрин доктааткан.

Рубрика: 

90 хуузу кижиниң бодундан хамааржыр

Чылдың-на декабрь эгезинде Бүгү-делегейниң инвалидтер хүнүн демдеглеп эрттирип турар. Аңаа уткуштур декаданы чарлаары, хемчеглер планын тургузары чаңчыл болган.

Рубрика: 

«АЖЫК ЭЖИКТЕР» ХYНY

Уругларның эргелериниң талазы-биле Тыва Республикада бүрүн эргелиг төлээ черинге ноябрь­ 19-та «Ажык эжиктер» хүнүн эрттирген.

Рубрика: 

ЧҮТКҮЛ-СОРУУ КЫЗЫГААР ЧОК

Ноябрь 13 – Бүгү-делегейниң караа көрбестер хүнү

Рубрика: 

Амызынга четтинип болбас

Бүгү-делегейниң кадык камгалал организациязы бодунуң тынынга четтинер чоруктарны болдурбазы-биле чыл санында сентябрь 10-ну суицидтерге удур Бүгү-делегейниң хүнү кылдыр демдеглеп эрттирип турар.

Рубрика: 

Хандагайтыда — хөй талалыг төп

Күрүне ачы-дузазы

Өвүр кожууннуң төвү Хандагайтыда  чонга ачы-дуза чедирер хөй талалыг төп бо чылдың январь айда ажыттынган.

Рубрика: 

«НАЙЫРАЛ БЫЖЫГДА, ТӨРЭЭН ЧУРТ КҮШТҮГ БООР!»

Мындыг кыйгырыг-биле июль 28-29 хүннеринде Ак-Довурак хоорайның «Таежный» лагериниң девискээринде Шолбан-Ак деп чараш бойдус чурумалдыг черге найыралдың фестивалы болуп эрткен.

Рубрика: 

Чүрек-Дөргүн аржааны

Төрээн Тывавыста онзагай булуңнар, бойдустан бүткен хуулгаазын эм шынарлыг аржааннар хөй. Оларның бирээ­зинге Чүрек-Дөргүн аржаанын хамаарыштырып болур.

Рубрика: 

ПЕНСИОНЕРЛЕРГЕ ХАЛАС ОРУК

Интервью

Рубрика: 

ЫНАКШЫЛ БОЛГАШ ШЫНЧЫ ЧОРУК ДЭЭШ

Чыл санында июль 8-те бүгү Россияда Өг-бүле, ынакшыл бол­гаш шынчы чорук хүнүн дем­деглеп эрттирип турар. Ону бир дугаар 2008 чылда – Өг-бүле чылында байырлап эгелээн. Бо байырлал «Ынакшыл болгаш шынчы чорук дээш» деп медальдыг, ромашка чечээ демдектиг.

Рубрика: 

НАЙЫРАЛДЫГ КАШПАГАЙЛАР МӨӨРЕЙИ

Уруглар камгалалының хүнүн уткуштур янзы-бүрү хемчеглер эгелээн. Хоорайның 5 чыл стадионунга Кызылдың уруглар садтарының аразынга өөредиглиг-күш-культуржу «ДРОЗД»   — «Россияның уруглары билиглиг болгаш кадык» деп фес­тиваль болуп эрткен.

Рубрика: 

УРУГЛАР БАЙЫРЛАЛЫ

Кызыл хоорайның баштыңы Дина Оюн, Кызылдың Төлээлекчилер хуралының депутаттарының мур­нундан Наталья Ондар Бүгү-делегейниң Уруглар хүнүн таварыштыр харык-шинээ кызыгаарлаттынган уругларга байыр чедирип, ойнап-хөгледири-биле май 29-та Аныяктар сесерлиинче оларны

Рубрика: 

Страницы