1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Спорт

АРЗЫЛАҢ МӨГЕ ШҮҮЛГЕН

Россияның Аныяктар хүнүнге тураскааткан хүреш маргылдаа­зы эрткен субботада «Хүреш» стадио­нунга болуп эрткен. 35 хар чедир аныяк мөгелерниң ниити саны 91 кижи болган. Оларның аразында бир Арзылаң мөге Сайын-Белек Түлүш, беш Начын мөге бар.

Рубрика: 

ХӨГЛҮГ СТАРТТАР

Июньнуң 17-де ажыл шагы төнүп, кежээкиниң 6 шак четпейн турда-ла, Кызылда Тываның 5 чыл стадионундан хөглүг хөгжүм үнү чаңгыланып, стадионнуң чаны-биле эрткен улусту чайгаар-ла ынаар кичээнгей салыры-биле кыйгырып турган.

Рубрика: 

«Азия төвүнүң» шаңналы дээш

Хостуг хүреш Тывага 1958 чылдан эгелээш сомалаттынып,  сайзырап эгелээн-даа болза, ол амгы үеде база аныяк.

Рубрика: 

«ЗАРНИЦА-2015»

Май 19-21 хүннеринде РФ-тиң камгалал сайыды С.К.Шойгунуң юбилейинге турас­кааткан шериг-спортчу «Зарница» следу че­диишкинниг болуп эрткен.

Рубрика: 

Таңдының оглу – Паралимпий оюннарының чемпиону

2012 чылдың августуң 29-тан сентябрьның 9-ка чедир Великобританияның найысылалы Лондонга эрткен Паралимпий оюннарынга ча адарынга Россияның шилиндек командазының кежигүнү, бистиң чаңгыс чер-чурттуувус Михаил Оюн хууда бирги чер дээш болган ча адарының маргылдаазынга хүлер, кома

Рубрика: 

БАССЕЙНГЕ ЭШТИРГЕ ОНЗА-ЛА!

Кызылдың Ярыгин аттыг спорт залынга Уруглар камгалалының хүнүнге турас­кааткан хоорайның кадыында кызыгаарлаттынган аргаларлыг уругларның аразынга эштир маргылдааны эрттирген.

Рубрика: 

ЭРЕС-МААДЫРЛЫГ ЧОРУККА ТУРАСКААТКАН

Ада-чурттуң Улуг дайы­нының 70 чыл оюнга турас­кааткан хүреш маргыл­даазы майның 21-де Кызылдың «Хүреш» стадионга болуп эрткен, аңаа республиканың эң шыырак дээн 262 мөгелери  киришкен.

Рубрика: 

САЙЫН-БЕЛЕК ТҮЛҮШ ШҮҮЛГЕН

Күш-ажылдың болгаш частың байырлалы Май 1-де Хүреш стадионунга тыва чоннуң эң ынак оюннарының бирээзи хүреш маргылдаазы болуп эрткен. Бо удаада 78 мөге күжүн шенешкен.

Рубрика: 

УС-ШЕВЕР, СПОРТЧУ БАШКЫ

Амыдыралдың кадык овур-хевири дээш...

Рубрика: 

КАДЫКШЫЛГА СПАРТАКИАДАЗЫ

Апрель 11-де Тес-Хем кожууннуң төвү Самагалдайга Седен-оол Оюн аттыг уругларның немелде спорт школазынга (ДЮСШ) кожууннуң  хөй-ниитичи аныяк­тары база өөреникчилер аразынга Бүгү-делегейниң кадыкшыл хүнүнге спартакиада болуп эрткен.

Рубрика: 

«УЛАН» — БИРГИ ЧЕРДЕ

Черногорск хоорайга апрель 4-6 хүннеринде элээди оолдар аразынга «Саянның чазы-2015» деп бут бөм­бүү маргылдаазынга Кызылдың бут бөм­бүү клуву «Улан» бирги черни алган.

Рубрика: 

Чадаанада чаа спортчу өргээ

Тос оруктуң белдиринде, Чадаана хоорайда чаа-чаа тудуглар каракка көзүлдүр-ле немежип турар. Ийи чыл бурун­гаар универсалдыг спорт өргээзи туттунуп эгелээн. Бо чылдың эгезинде ол улуг ажыл доозулган.

Рубрика: 

ДЕЛЕГЕЙ ЧЕРГЕЛИГ МАРГЫЛДАА

Тыва Республиканың волейбол федерациязының шаңналы дээш делегей чергелиг ажык маргылдаа марттың 20-21 хүннеринде Кызылдың «Херел», Ярыгин аттыг спорт залдарынга болуп эрткен.

Рубрика: 

ХААККА УЗУН ХЕМЧЭЭЛДИГ ЧАРЫШТА

Февраль 27-ден март 1-ге чедир Новосибирск хоорайга регионнар аразының дош кырынга марафону болуп эрткен.

Рубрика: 

ХАМЫКТЫ КАЙГАТКАН АРСЕНИЯ

Бо чылдың март 17-де Кемерово хоорайга болуп эртер Сибирь Федералдыг округтуң бирги чери дээш хөл шыдыраа маргылдаазынга киржир эң шыырак спортчуларны шилип алыр, оларны бо улуг маргылдаага белеткээр сорулга-биле Тываның Күрүне университединиң күш-культура болгаш спорт факульте

Рубрика: 

Страницы