1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тываның Баштыңының ажыл-албаны

ЧАСТЫҢ БОЛГАШ КҮШ-АЖЫЛДЫҢ БАЙЫРЛАЛЫ МАЙ 1-БИЛЕ!

Хүндүлүг чаңгыс 
чер-чурттугларым!

ТАРАА АЖЫЛЫНГА ЧАА КӨРҮШ ХЕРЕК

2017 чылдың часкы хову ажылдарын организастыг эрттирериниң талазы-биле хемчеглерниң дугайында Таңды кожуунга болган үнүүшкүннүг хуралга чугаа­лашкан. 

АТ-СУРАГЛЫГ БОКСЕР ЮРИЙ АРБАЧАКОВТУҢ МАСТЕР-КЛАССТАРЫ

АМДЫГААШТАН БЕЛЕТКЕНИР

2017 чылда арга-арыг­лыг черлерге өртке удур белеткел ажылдарының айтырыгларын муниципалдыг тургузуглар-биле видеоконференция хевиринге Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даал­газы-биле сайгарып чугаалашкан.
 

"АК-ДОВУРАКТА АРАГА САДЫП ТУРАР "АДРЕСТЕРНИ" ХААП КААПТАРЫН ЧЕДИП АЛЫР МЕН"

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Ак-Довурак хоорайга чо­раан. Ол Ак-Довурак хоо­райның база Барыын-Хемчик кожууннуң активи-биле ужурашкан.  

РЕДАКТОРЛАРГА ЧУГААЛАП БЕРГЕН

Москваже ээлчеглиг сургакчылаашкынының түңнелдериниң дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Редакторлар клувунуң киржикчилеринге чугаалап берген.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ КҮРҮНЕ ШАҢНАЛДАРЫН ТЫВЫСКАН

БАШТАЙГЫ 15 ТОННА ЭЪТТИ ЧОРУТКАН

Тывадан хой эъдин Москвага аппарып садар дугайында дугуржулганы Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москва облазының губернатору Андрей Воробьев-биле эрткен чылын-на кылган. Бо чылын ол дугуржулганы амыдыралга боттандырып эгелээн.

ЭЛЕКТРИ ЭНЕРГИЯЗЫН ТЫВАНЫ ТАВАРТЫР

Азия чурттарынче электри энергия­зын Тываны тавартыр үндүр садар апаар.

ЭЛДИГ-ХЕМГЕ ЭЛЕКТРИ ЧЫРЫЙ БЭЭР

Өре дээш электри чырыын «Тываэнергосбыт» компанияның өжүрүп каап­­каны-биле Элдиг-Хем суурнуң (Чөөн-Хемчик ко­жуун) чурттакчылары­ чаңгыс чер-чурттуу Эрес Кууларны Тываның Баш­тыңы Шолбан Кара-оолче төлээледип чоруткан.  

ЧАА ШКОЛА ТУДАРЫН ШИИТПИРЛЭЭН

Тываның Баштыңы Шол­­бан Кара-оол Улуг-Хем кожуунга ажылчын аян-чорук кылып чораан. Ол кожууннуң Ийи-Тал болгаш Иштии-Хем суурларының школаларынга четкен. 

ФЕДЕРАЦИЯ ЧӨВҮЛЕЛИНИҢ ДАРГАЗЫНЫҢ КАБИНЕДИНГЕ

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажылчын аян-чорук-биле Москвада сургакчылап турар. 

ХУУ АЙТЫРЫГЛАР-БИЛЕ ХҮЛЭЭП АЛГАН

Тула областа «Тула­чер­мет-Сталь» заводтуң тудуунга вахта аргазы-биле ажылдап тургаш, шалыңын албаан республиканың 30 чурттакчызынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дузалажып эгелээн.

УРУГЛАР САДТАРЫНЫҢ ООЧУРУН КОНТРОЛЬГА АЛЫР

ДАЧАЛАРДА ЧАА УРУГЛАР САДЫ

Страницы