1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"Шын" - төөгүнүң көрүнчүү

БИРГИ РЕДАКТОРУ

"Шын" солуннуң 90 чылынга уткуштур

КҮШ-АЖЫЛЫМНЫҢ БИРГИ БАЗЫМЫ КОРРЕКТОРДАН ЭГЕЛЭЭН

“Шын” солуннуң 90 чылынга

Амыдыралы солун-биле дорт холбаалыг

Алексей Хунаевич Аир (чурукта) 1929 чылдың август 1-де Тыва Арат Республиканың Эрзинниң Бай-Дагга ортумак шыдалдыг арат кижиниң өг-бүлезинге төрүттүнген.

КҮШ-АЖЫЛЧЫ БАЗЫМЫМ

1951 чылдың август айда «Шын» солуннуң редакциязынга ажыл айтырып чеде бээримге, кол редактор Толгар-оол Араптан­ович Оюн мени корректор кылдыр хүлээп алган. Школа соонда бир дугаар ажылдаан черим ол.

«Шынга» бараан болуп чорумда…

Талыгыр 1962 чылдың октябрьда шеригден халажып келгеш, штаттан дашкаар кор­респондентиниң шынзылгазын дилеп алыр дээш, «Тываның аныяктары» солуннуң редактору Валерий Шаравииниң кабинединге кире бердим.

ДУРЖУЛГАЛЫГ ЭШТИҢ УЛУГ ДЕТКИМЧЕЗИ

Эрткен чүс чылдың алдан чылдарында школа дооскан соонда «Тываның аныяктары» солуннуң редакциязынга корреспондентилеп ажылдап эгелээн мен.

БАШТАЙГЫ РЕДАКТОРУМНУҢ ТӨРЭЭН ХYНY

«Шын» солунга эң баштай ажылдап келгенимде, мени хүлээп алган редакторум Валерий Севилбааевич Шаравииниң май 29-та төрүттүнген хүнү. Ол аравыска чораан болза, бо чылын «Шын» солуннуң 90 чылы-биле катай төрүттүнген хүнүн байырлаар турган-дыр.

СОЛУНУВУС — ТӨӨГYНYҢ КӨРYНЧYY

«Шын» солунну Тываның төөгүзүнүң көрүнчүү, ооң арыннарында шаг-төөгүнүң болуушкуннары бижиттинген дээр. Ол, шынап-ла, ындыг. «Шынның» 1944 чылда үндүрүлгелериниң арыннарын ажыдып, сонуургап көрээлиңер.

«ШЫН» – ХҮРЕШТИҢ СУРТААЛЧЫЗЫ

Бо чылын республиканың эң улуг солуну «Шын» тургустунганындан бээр 90 чыл оюн демдеглээр.

«ТӨӨГҮЧҮНҮҢ» ЧОНУ ХӨЙ

Делегейге болуп турган   янзы-бүрү  болуушкуннарны, чурттуң эртип келген төөгүзүн,  солун чүүлдерни, бижээчилер чок болза,  кижи төрелгетени  билип-даа албас.  Бо талазы-биле   ынак солунувус «Шын» төөгүнүң  езулуг төөгүчүзү болуп турар, а төөгүнүң  дорт херечизи — бис­тер, дириг кижилер, болгай

ТӨӨГҮНҮҢ «КӨРҮНЧҮҮ»

ТӨӨГҮНҮҢ «КӨРҮНЧҮҮ»

«Шын» солунну Тыва­­­ның төөгүзүнүң «кө­рүн­чүү», ооң арыннарында шаг-төөгүнүң болуушкуннары бижиттинген дээр. Ол, шынап-ла, ындыг чорду.

Страницы