1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Экономика

КАЙЫ ҮЕ ЭКИЛ?

Россия, ооң иштинде Тыва база, сөөлгү 22 чылдар дургузунда социал-экономиктиг берге­дээшкиннерге үш удаа таварышканы бо. Ол дээрге 1991 чылда, ССРЭ буступ дүшкенде, 2008 чылда база 2014 чылда эгелээн бергедээшкиннер.

Рубрика: 

ӨРТЕКТЕРНИҢ ЫЛГАЛЫ

Сөөлгү үеде аъш-чем өр­тээниң аартап турары  чонну дыка дүвү­­ре­дип ту­рар. Кызыл хоорайның  улуг садыгларында хүн бү­­рүде хереглелдиң аъш-чем аймааның өртектерин көрүп, үнүүшкүннү кылдывыс. Садыгларда аъш-чем аймааның өртектери аң­гы-аңгы болду.

Рубрика: 

ӨСКҮС АНАЙДАН БАЙЫЫР

Россия биле Украинаның аразында политиктиг чөрүлдээлерниң уржуунда бистиң чуртувуска удур Американың Каттышкан Штаттарының болгаш Европа эвилелиниң чурттарының экономиктиг кызагдаашкыннары Россияны чүгле бергедээшкиннерге тава­рыш­тыр­ган эвес, а экономиктиг айтырыгларны канчаар шиитпирлеп тур­ганын ханызы-биле сайгарарынче, частырыгларны эскерип көөрүнче база албадапкан деп болур. Экономиктиг кызагдааш­кынның уржуундан тыптып келген бергелерни Россияның политиктиг удуртулгазы болгаш чон экономиктиг буу­раашкын кылдыр хүлээп албайн,­ чурт иштинге аъш-чемни, идик-хепти, барааннар бүдүрүлгезин көвүдедир талазы-биле шыңгыы хемчеглерни алыры чугула деп санап турар.

Рубрика: 

АЛЫРЫ — АМЫР, БЭЭРИ — БЕРГЕ

Сөөлгү үеде кижилерниң чурттаар аяны ындыг апарган бе азы чединместиң хараазындан бе, кижи бүрүзүн дыңнаарга-ла, «кредиттиг мен» дээр.  «Ажылдап-ла турар, алган шалың доозазы кредитче кирер» дээр улус-ла хөй. «Кредит чок мен» дээр улус ховар. Эртем-билиглиг дарга-бошкалардан эгелээш ажыл чоктарга чедир хуулуг чээли төлээри  «мода» апарган. 

Рубрика: 

ТҮҢНЕЛДЕР, ПЛАННАР

Эрткен неделяда «М-54» федералдыг оруктуң Тывада эргелелиниң даргазы Андрей Көк, кол инженер Сергей Квашин массалыг информация чепсектериниң  журналис­тери-биле ужуражып, 2014 чылдың түңнелдери болгаш 2015 чылдың планнары-биле таныштырып, парлалга конференциязын эрттирген.

Рубрика: 

ИЕРОГЛИФ ЧҮҮНҮ ОШТАП ТУРАРЫЛ?

Саң-хөөнүң буурап, акшаның үне чок апаары 150 чылдар бурунгаар демдег­леттинген. Кандыг-даа берге, узун хуусаалыг кризистер дөмей-ле төнчүлүг. Чурттуң экономиказының көргүзүг- лери кудулаан тудум, АКШ болгаш Европа чурттарының   биске удур  салган экономиктиг хоруглары (санкция) Россияга, ооң чонунга кандыг салдарлыг бооп болурун база экономиктиг бүзээлелден кандыг арга-биле үнүп турганын сонуургаалыңар.

Рубрика: 

ЭКОНОМИКА БОЛГАШ АМЫДЫРАЛ

База бир чыл караңнадып эрте берген. Чаа чыл байырлалын өөрүшкүлүг уткуп каапкаш, садыгларда азы ачы-дуза чедирилгезиниң өр­тектеринде эвээжээн талазынче чайгылган аян бар ирги бе деп бүдүү идегел-биле топтап көөр бис. Амыдыралдың дуржулгазындан алгаш  көөрге, өртектер бадар хире шинчи-даа чок, харын чылдан чылче улам бергедедип кел-ле чыдар.

Рубрика: 

КЫЗЫЛДЫҢ БЮДЖЕДИН БАДЫЛААН

Декабрь 10-да Орус культура төвүнге  2015 чылда болгаш  2016-2017 чылдарда планныг үеде Кызыл хоорайның  бюджединиң хөй-ниити чугаалажыышкыннары болган. Хуралды Кызыл хоорайның  баштыңы – Төлээлекчилер хуралының даргазы база хоорайның бюджединиң хөй-ниити чугаалажыышкыннарының комиссия даргазы Дина Оюн  удуртуп эрттирген.

Рубрика: 

ЧААГАЙ АЖЫЛ-ХЕРЕКТИ СОМАЛААН...

Ноябрь 13-те Тываның /ндезин культура төвүнге «Тыва Республиканың 2015 чылдың болгаш 2016-2017 чылдарның планныг үезиниң республика бюджединиң дугайында» ТР-ниң Хоойлузунуң төлевилелиниң хөй-ниитиге таныштырылгазы болуп эрткен. Аңаа ТР-ниң Чазааның сайыттары, федералдыг болгаш республика чергелиг албан черлериниң удуртукчулары, ТР-ниң хөй-ниити палатазының төлээлери, кожуун-хоорай чагыргаларындан дээш, ниитизи-биле 203 хире чалаткан аалчылар киришкен.

Рубрика: 

Айыыл чок шимчээшкинниң 550 метри

(№108 (18383), 17.09.2013 ч. )

Рубрика: 

Катап тургузуушкунда дус бүдүрүлгези

Дус-Дагда даш дустуң чыдымын ажыглаар эргелиг чөпшээрелдиг «Дус-Даг» дус тывыжы» ААН-ниң удуртукчулары-биле ужуражылга Тываның Экономика яамызынга эрткен.

Рубрика: 

СПОРТКА 16 МИЛЛИОН РУБЛЬ

«Спортту – бажыңнар чанынче» губернатор төлевилелин амыдыралда боттандырып турары оолдар, уругларны болгаш улуг назынныг кижилерни спортка база күш-культурага хөйү-биле хаара тудар арганы бергенин селектор хуралдың киржикчилери онзагайлап демдеглээн. Бажыңнар чанында спорт шөлдеринге чайгы үеде янзы-бүрү маргылдааларны эрттирери көвүдээн

 

Рубрика: 

ЧАРЛАП ДЫҢНАДЫРЫНЫҢ СИСТЕМАЗЫН ТУРГУЗАР

Тыва Республиканың девискээри бойдустуң айыылдыг болуушкуннарының, бойдус база техногенниг шинчилиг онза байдалдарның салдарынга таваржып турар. Эң-не онза таварылгаларга дошталган суг, эрээн хар суундан сугга алзыры, чайгы үерлер, чер шимчээшкиннери, арга-арыг өрттери база чуртталга бажыңнарынга өрттер, одалга-энергетика комплекизиниң база чуртталга-коммунал ажыл-агыйының объектилеринге озал-ондактар хамаар­жыр. 2013 чылдың чүгле  бирги чартык чылында республика девис­кээринге бойдус шинчилиг 3 онза байдалдар болганындан аңгыда, чер шимчээшкининиң 14 афтершоктары  бүрүткеттинген.

Рубрика: 

Энергетиктерниң дузазы

Рубрика: 

Чаа котельнаяның тудуу – сөөлгү чадада

«Yш м-уң ажыг чурттакчылыг Хову-Аксы суурда улуг котельнаяның тудуу – Россияда чаңгыс чижек-тир»– деп, Виктор Толоконский ажыл-ишчи чоруунуң үезинде демдеглээн.

Рубрика: 

Страницы