1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Экономика

ЭКОНОМИКА БОЛГАШ АМЫДЫРАЛ

База бир чыл караңнадып эрте берген. Чаа чыл байырлалын өөрүшкүлүг уткуп каапкаш, садыгларда азы ачы-дуза чедирилгезиниң өр­тектеринде эвээжээн талазынче чайгылган аян бар ирги бе деп бүдүү идегел-биле топтап көөр бис. Амыдыралдың дуржулгазындан алгаш  көөрге, өртектер бадар хире шинчи-даа чок, харын чылдан чылче улам бергедедип кел-ле чыдар.

Рубрика: 

КЫЗЫЛДЫҢ БЮДЖЕДИН БАДЫЛААН

Декабрь 10-да Орус культура төвүнге  2015 чылда болгаш  2016-2017 чылдарда планныг үеде Кызыл хоорайның  бюджединиң хөй-ниити чугаалажыышкыннары болган. Хуралды Кызыл хоорайның  баштыңы – Төлээлекчилер хуралының даргазы база хоорайның бюджединиң хөй-ниити чугаалажыышкыннарының комиссия даргазы Дина Оюн  удуртуп эрттирген.

Рубрика: 

ЧААГАЙ АЖЫЛ-ХЕРЕКТИ СОМАЛААН...

Ноябрь 13-те Тываның /ндезин культура төвүнге «Тыва Республиканың 2015 чылдың болгаш 2016-2017 чылдарның планныг үезиниң республика бюджединиң дугайында» ТР-ниң Хоойлузунуң төлевилелиниң хөй-ниитиге таныштырылгазы болуп эрткен. Аңаа ТР-ниң Чазааның сайыттары, федералдыг болгаш республика чергелиг албан черлериниң удуртукчулары, ТР-ниң хөй-ниити палатазының төлээлери, кожуун-хоорай чагыргаларындан дээш, ниитизи-биле 203 хире чалаткан аалчылар киришкен.

Рубрика: 

Айыыл чок шимчээшкинниң 550 метри

(№108 (18383), 17.09.2013 ч. )

Рубрика: 

Катап тургузуушкунда дус бүдүрүлгези

Дус-Дагда даш дустуң чыдымын ажыглаар эргелиг чөпшээрелдиг «Дус-Даг» дус тывыжы» ААН-ниң удуртукчулары-биле ужуражылга Тываның Экономика яамызынга эрткен.

Рубрика: 

СПОРТКА 16 МИЛЛИОН РУБЛЬ

«Спортту – бажыңнар чанынче» губернатор төлевилелин амыдыралда боттандырып турары оолдар, уругларны болгаш улуг назынныг кижилерни спортка база күш-культурага хөйү-биле хаара тудар арганы бергенин селектор хуралдың киржикчилери онзагайлап демдеглээн. Бажыңнар чанында спорт шөлдеринге чайгы үеде янзы-бүрү маргылдааларны эрттирери көвүдээн

 

Рубрика: 

ЧАРЛАП ДЫҢНАДЫРЫНЫҢ СИСТЕМАЗЫН ТУРГУЗАР

Тыва Республиканың девискээри бойдустуң айыылдыг болуушкуннарының, бойдус база техногенниг шинчилиг онза байдалдарның салдарынга таваржып турар. Эң-не онза таварылгаларга дошталган суг, эрээн хар суундан сугга алзыры, чайгы үерлер, чер шимчээшкиннери, арга-арыг өрттери база чуртталга бажыңнарынга өрттер, одалга-энергетика комплекизиниң база чуртталга-коммунал ажыл-агыйының объектилеринге озал-ондактар хамаар­жыр. 2013 чылдың чүгле  бирги чартык чылында республика девис­кээринге бойдус шинчилиг 3 онза байдалдар болганындан аңгыда, чер шимчээшкининиң 14 афтершоктары  бүрүткеттинген.

Рубрика: 

Энергетиктерниң дузазы

Рубрика: 

Чаа котельнаяның тудуу – сөөлгү чадада

«Yш м-уң ажыг чурттакчылыг Хову-Аксы суурда улуг котельнаяның тудуу – Россияда чаңгыс чижек-тир»– деп, Виктор Толоконский ажыл-ишчи чоруунуң үезинде демдеглээн.

Рубрика: 

«Улуг-Хем, алдаржы, Улуг-Хем, сайзыра!»…

Тываның Чазак Баштыңы Ш.Кара-оолдуң үндүрген Айыткалында «100 чылче базымнар» деп тускай төлевилелдиң иштинде  Тыва — арыг-силигниң болгаш корум-чурумнуң девискээри — республиканың чурттакчы черлериниң болгаш найысылалдың чаагайжыдылгазының талазы-биле конкурсту чарлаан. Ооң кол сорулгазы — чүгле тиилекчилерни илередири эвес,  чаагайжыдылга болгаш амыдырал культураның ниити деңнелин бедидери. Ооң-биле чергелештир «Спортту — бажыңнар девискээринче» деп, Шолбан Валерьевич бодунуң губернатор төлевилелин база киирген. Чурттап орар бажыңнарывыс  девискээринге уругларга ойнаар спортчу шөлдерни амгы үениң чараш херекселдери-биле дериир сорулганы салган.

Рубрика: 

САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА ЭКИ АРГАЛАР

Боттарының бүдүрген продукциязын халас чарлап нептередир арганы Тываның эң эки сайгарлыкчыларынга тывыскан.

Рубрика: 

Кол чүүл – оруктуң шынары

Бистиң республикада сөөлгү чылдарда орук ажыл-агыйының чаарттынып, хөгжүп турары каракка илдең, көскү. Автоорук ажылының талазы-биле солун-сеткүүлдерде хөйү-биле чырыттынып турары демдеглексенчиг. Бо удаада Кызыл – Эрзин аразында оруктуң кылдынып турарын номчукчуларга таныштырдывыс.

Рубрика: 

Тускай сорулгалыг программаларга...

Тываның бюджединиң тускай сорулгалыг программалар-биле боттандырар чарыгдалдар кезээниң хемчээли 2012 чылда 36 хуу турган болза, 2013 чылда 47,6 хуу чедир көвүдээн.

Рубрика: 

АЖЫЛДААРГА — АКШАЛЫГ БООР

Бизнес. Сөстүң утказын алгаш көөрге, «бизнесмен» деп сөстү словарьда «кончаачы» деп очулдурган. Ажык-кончаа үндүрүп аар азы акша ажылдап аар дээн кижи деп тайылбырлап берип болур. Бүдүрүлге ээзи азы хөреңгитен деп база айтып болур. Бай, хөреңгитен дээри биске чоок, билдингир болгу дег. Хараган дег малдыг бай, кожай улус Тывага чурттап чораан  болгай. Амгы үеде кымны хөреңгитен бай кижи деп чугаалап болурул?

Рубрика: 

БИЗНЕС КАЙЫЫН ЭГЕЛЭЭРИЛ?

Кижи бүрүзүнүң чуртталгада сонуургалдары аңгы-аңгы: даараныр, чазаныр, чуруттунар, даш чонар, шүлүк, чогаал бижиир, эртем ажылын шинчилээр, онзагай чем кылыр.

Рубрика: 

Страницы