1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Экономика

ОРУКТАР-ЛА , ОРУКТАР…

Чадаананың орук-септелге  тудуг  эргелелиниң  65 чылынга

Рубрика: 

БҮДҮРҮЛГЕНИҢ ХООЧУНУ

Орук ажыл-агый ажылдакчыларының хүнүн бистиң республиканың орукчулары багай эвес, күш-ажылчы көргүзүглерлиг уткуп турар.

Рубрика: 

Шуудаан тудуг

Чаа-Хөл суурну 1974 чылда тудуп эгелээш, 1990 чылда дооскан. Ынчалзажок мынчага чедир огулуг Культура бажыңы турбаан. Ооң тудуун каш-даа удаа эгелээш, каш-даа катап соксаткан.

Рубрика: 

Чер айтырыын хандыр сайгарза

Сентябрь 9-та Кызыл хоо­­райның Төлээлекчилер ху­ра­лының 23 дугаарлыг ээлчег­лиг сессиязынга 9 аңгы айты­рыгны чугаалажып көрген.

Рубрика: 

Тайга чүге хып турарыл?

Кижи амытанның угаанныы-даа кедергей, мелегейи-даа эмин эрттир, чөрүү, багы-даа хөлчок. Ол бодунуң амыдыралын чаагайжыдып, байлакшыдып, таарыштырып алырынга чүнү-даа чогаадып эккээр, кылынмазы-ла чок кылдыр чаяаттынган барас­кан.

Рубрика: 

Тудуг материалдары белеткээр цехте

Тожу кожууннуң бүгү чурттакчылыг суурларында школалар, эмнелгелер, клубтар болгаш өске-даа социал культура төптери, албан организация черлери ажылдап, улам бурунгаар сайзыралды ап турар.

Рубрика: 

«Спутникте» чаа тудуглар

Кызыл хоорайның Спутник микрорайонунда хөй аал чурттаар чаа каът бажыңнарга немей беш бажың  туттунуп турар. «Убсу-Нур»  кудумчузу 12  деп адресте  4 каът бажыңнарның тудуу эрткен чылын эгелээн.

Рубрика: 

ОРУКЧУЛАРНЫҢ ТЕРГИИННЕР

Орук ажыл-агыйында

Рубрика: 

ДОЛЛАРНЫҢ «ТАНЦЫЗЫ»

Эрткен чылдың төнчүзүнде Украинада эгелээн дайын Россияның күчү-күжүн суларадып, даштыкы чурттар аңаа удурлангаш, экономиктиг хо­руушкуннарны оон артык шыңгыы кылыптар боор дээн дидир-дидирлер кижилерге дүвүрелди оттуруп турган.

Рубрика: 

Чурттакчы чонну газ-биле хандырар дээш

Кожуунда одаар хөмүр болгаш ыяш айтырыы — эң-не чидиг айтырыгларның бирээзи. Кышкы үеде  бир тонна хөмүр-даштың өртээ 4700 рубль чеде бээр, а ыяшты садып алыры база-ла ындыг амыр эвес.

Рубрика: 

Чүгле изиг күзел херек

Мурнакчы арга-дуржулга

Рубрика: 

АЖЫЛДААРЫНГА БЕЛЕН

Таңды кожууннуң Дүрген сумузунда сүт болбаазырадыр модульдуг цехти Юрий Иванович Сүге июнь айда ажыдар. Ол Тываның Баштыңы – Чазааның Даргазының грантызының деткимчези 2 млн. рубль-биле (чырык коштурулгазы дээш 770 муң рубль), боду 2 млн.

Рубрика: 

ӨСКЕРИЛГЕЛЕР БОЛГАШ ЭДИЛГЕЛЕР

2015 чылдың март 20-де Парлалга бажыңының үшкү каъдынга Россияның өнчү-хөреңги даңзызын бүрүткээр албанның Тывада эргелелиниң удуртукчузу Светлана Түлүш болгаш күрүнениң федералдыг бюджет албан чериниң ТР-де Росреестрниң кадастр палатазының салбырының директору Леонид Дамдын жу

Рубрика: 

Херечилел бижик — патент

Тыва Республиканың девис­кээринге үндүрүг онаалдазының патент (чөпшээрел)  системазы 2013 чылдан эгелеп ажылдап эгелээн.

Рубрика: 

ӨРЕЛЕР БОЛГАШ ХУУЛАР

Март 12-де «Шын» солуннуң журналистери  Россияның  Суд приставтарының федералдыг албанының Тывада эргелелиниң   төлээлери-биле ужуражып, парлалга конференциязын эрттирген.

Рубрика: 

Страницы