1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Өөредилге болгаш эртем

ЧЕДИИШКИННИГ БОЛУҢАР, ДООЗУКЧУЛАР!

Частың база бир кайгамчык байырлалдарының бирээзи – школачы сөөлгү коңга. Республиканың шупту школаларынга сөөлгү коңганың байырлыг чыс­каалдары дүүн, май 24-те, болуп эрткен. 

ЧЫРЫК ӨРТЕМЧЕЙ

Бо өртемчейде буянныг үүле-херектер кылып чоруур улус эвээш эвес. 

КИЧЭЭЛДЕРНИ ЭРТТИРГЕН

"ДАҢГЫНА-2017"

Дудуп Михаил аттыг культура тө­вүнге Кунгуртугнуң ортумак шко­ла­зының директорунуң өөредилге-кижизидилге тала­зы-биле оралакчызы Дарыймаа Доржу 5-тен 8-ки классчылар аразынга «Даңгына – 2017» деп мөө­рейни бедик деңнелге удуртуп эрттирген.

УМАЙ, УМАЙ, УМАЙЫМНЫ

Март сестиң хүнү чоок­шулаарга-ла, “херээжен” деп сөстү ажыглаарывыс көвүдей бээр. Бүгү- делегейниң Херээженнер хүнү, эргим херээженнер, хүндүлүг херээжен чон.... 

АЖЫЛЧЫН АНЫЯКТАРНЫҢ КАҢНАКЧЫЗЫ

Техникумнуң тергииннери.
 

"КЕЛИР ҮЕЖЕ БАЗЫМНЫҢ" ТИИЛЕКЧИЛЕРИ

СОНУУРГАЛЫ ХӨЙ ТАЛАЛЫГ

НАЙЫСЫЛАЛДЫҢ ТЕРГИИН БАШКЫЗЫ

Хоорай чергелиг “Чылдың башкызы” деп мөөрейге Кызылдың 8 дугаар школазының физика болгаш информатика башкызы Тайгана Сандак тиилекчи болган. 

ИЕВИС ЫШКАШ БАШКЫВЫС

"САЛГАЛ" УРУГЛАР САДЫНДА

Кызылдың солагай талакы дачаларында уруг­лар сады ажыттынган деп медээни республиканың чурттакчылары улуг өөрүшкү-биле хүлээп алган. 

ОРУС ДЫЛДЫҢ ТЕРГИИННЕРИ

ТЫВА ДЫЛ - ЭРТИНЕВИС

YЛЕГЕРИН ЭДЕРЭЭЛИ
 

"ЭРТЕМ ЧОКТА, ЭРТЕН БАЗА ДҮН"

"ТЫВАНЫҢ ТӨӨГҮЗҮ" - ҮШКҮ ТОМ

Страницы