1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Өөредилге болгаш эртем

БАШКЫЛАРНЫҢ АВГУСТ ЧӨВYЛЕЛ ХУРАЛЫ

Тыва Республиканың педагогика ниитилелиниң бир улуг хемчеглерниң бирээзи чыл санында эртер өөредилге адырының ажылдакчыларының август чөвүлел хуралы август 28-те Улусчу чогаадылга бажыңынга болуп эрткен.

ӨГ-БҮЛЕ БҮРҮЗҮНГЕ — ДЭЭДИ ЭРТЕМНИГ УРУГ

Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем са­йыды Каадыр-оол Алексеевич Бичелдей республиканың массалыг информация чеп­сектериниң журналистери-биле “Өг-бүле бүрүзүнге — дээди эртемниг уруг” деп гу­бернатор төлевилелиниң боттандырылгазының дуга­йында парлалга конференция­зын эрт

БУРУНГААР ЧҮТКҮЛ-БИЛЕ

ТКУ-нуң кадрлар мергежилин бедидер болгаш эде белеткээр факультединге ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы республиканың хоочуннарынга компьютерге ажылдаар талазы-биле конкурсту организастаан.

ДООЗУКЧУЛАР ШУПТУ АТТЕСТАТТЫ АЛГАН

База бир өөредилге чы­лы доозулган-дыр, башкы­ларның күш-ажылынга үне­лелден берип көрүңерем, Долаана Болат-ооловна?

АБИТУРИЕНТИЛЕРНИ МАНАП ТУР БИС!

Могаг-шылаг чок шинчилекчи

Тываның күрүне универ­ситединиң төөгү факультеди «Тывада чурт-шинчилел төөгүзүнүң айтырыглары» деп «төгерик столду» эрттиргеш, ону төөгү эртемнериниң кандидады, доцент, факультеттиң башкызы чораан Андрей Чолдак-оолович Ашак-оолдуң 55 харлаан

ТӨРЭЭН ДЫЛДЫ ӨӨРЕНИР БЕ, ӨӨРЕНМЕС БЕ?

Июнь 10-да хоорайның эртем-педагогиктиг интеллигенциязы «Ниити өөредилгениң федералдыг күрүне стандарттарын киирип турар байдалдарда төрээн дылдың ролю болгаш туружу» деп теманы «төгерик столга» тыва дылга хамаарышкан чугула айтырыгларны көдүрүп, оларны шиитпирлээри-бил

ТӨРЭЭН ДЫЛДЫ ӨӨРЕНИР БЕ, ӨӨРЕНМЕС БЕ?

Июнь 10-да хоорайның эртем-педагогиктиг интеллигенциязы «Ниити өөредилгениң федералдыг күрүне стандарттарын киирип турар байдалдарда төрээн дылдың ролю болгаш туружу» деп теманы «төгерик столга» тыва дылга хамаарышкан чугула айтырыгларны көдүрүп, оларны шиитпирлээри-бил

«Урянхай. Тыва дептер». Yстүү-Усинскиге белек

Красноярск крайның Yстүү-Усинск ортумак школазының доозукчулары-биле Кызылдың Төлээлекчилер хуралының депутады, өөредилге, эртем болгаш аныяктар политиказының талазы-биле комитединиң даргазы, ТКУ-нуң философия кафедразының доцентизи, философия эртемнериниң кандидады Наталья Онд

ОЛЕГ СУВАКПИТ — УРУГЛАР ЧОГААЛЧЫЗЫ

Литература чылынга

СӨӨЛГY КОҢГА: КЫҢ-КЫҢ-КЫҢ!

Доозукчу — 2015

ВЕРА БАЙЛАК АТТЫГ ШКОЛА

Чөөн-Хемчик кожууннуң төвү Чадаанаже кирип кээрге-ле, Улуг-Дагның эдээнде хоорай кыдыында дөрт ийи каът ак бажыңнар көстүп келир. Ол Чадаана хоорайның 4 дугаар ортумак школазы-дыр.

ИДЕГЕЛДИҢ УЯЗЫ

Профессионал өөредилге

ЧЭЭРБИ БИРГИ ЧҮС ЧЫЛДЫҢ АЖЫЛЧЫН МЕРГЕЖИЛДЕРИ

Репортаж

ЕГЭ — ӨСКЕРИЛГЕЛЕР, ЧААРТЫЛГАЛАР

«Дорт харылзаа»

Апрель 23-те «Шын» солуннуң редакциязынга  Чаңгыс аай күрүне шылгалдаларынга (ЕГЭ)  хамаарышкан «Дорт харылзааны» эрттирген.

Страницы