1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Өөредилге болгаш эртем

ЧААРТЫЛГАЛАР ЭВЭЭШ ЭВЕС

ТКУ-нуң көдээ ажыл-агый факультединде

Интервью

ТООЛЗУГ ОРАН — ТОЖУ

орукка чугаа

«Дириг ном» болган этнограф эртемден

Мен бодум 1969 чылдың апрель айдан эгелеп билдингир эртемден М.Б.Кенин-Лопсан-биле кады ажылдап, оон өөренип, арга-сүмезин ап чордум, ам кады кырыдывыс. Ол — езулуг «дириг ном» кижи.

Уран кыс удазынга ораашпас

Тываның күрүне университеди 20 чыл оюн демдеглээн

Тыва университет 20 харлаан

Октябрь 16-да Тываның күрүне университединиң тургустунганындан бээр 20 чыл оюнга тураскааткан  аңгы-аңгы байырлыг хемчеглер Кызыл хоорайга болуп эрткен.

«Ада-иези кандыг болдур, ажы-төлү ону дөзээр»

Кыска  намдарындан

КЫЗЫЛ ДИПЛОМ — ЧЕДИИШКИННЕР ЭГЕЗИ

Сентябрь 3-те Чазак Баштыңы Шолбан Кара-оол  дээди болгаш ортумак өөредилге черлериниң кызыл дипломнуг доозукчулары-биле ужуражылганы эрттирген.

Чаа өөредилге чылы-биле

Бистиң Тожу кожууннуң девис­кээринде бо чаа өөредилге чылында 7 ниити билиг бээр ортумак школалар ажылдап эге­лээн. Ол школаларның шуптузунуң септелгезин эки кылгаш, 2015-2016 өөредилге чылын багай эвес көргүзүглерлиг уткуп алдывыс.

БАШКЫЛАРНЫҢ АВГУСТ ЧӨВYЛЕЛ ХУРАЛЫ

Тыва Республиканың педагогика ниитилелиниң бир улуг хемчеглерниң бирээзи чыл санында эртер өөредилге адырының ажылдакчыларының август чөвүлел хуралы август 28-те Улусчу чогаадылга бажыңынга болуп эрткен.

ӨГ-БҮЛЕ БҮРҮЗҮНГЕ — ДЭЭДИ ЭРТЕМНИГ УРУГ

Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем са­йыды Каадыр-оол Алексеевич Бичелдей республиканың массалыг информация чеп­сектериниң журналистери-биле “Өг-бүле бүрүзүнге — дээди эртемниг уруг” деп гу­бернатор төлевилелиниң боттандырылгазының дуга­йында парлалга конференция­зын эрт

БУРУНГААР ЧҮТКҮЛ-БИЛЕ

ТКУ-нуң кадрлар мергежилин бедидер болгаш эде белеткээр факультединге ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы республиканың хоочуннарынга компьютерге ажылдаар талазы-биле конкурсту организастаан.

ДООЗУКЧУЛАР ШУПТУ АТТЕСТАТТЫ АЛГАН

База бир өөредилге чы­лы доозулган-дыр, башкы­ларның күш-ажылынга үне­лелден берип көрүңерем, Долаана Болат-ооловна?

АБИТУРИЕНТИЛЕРНИ МАНАП ТУР БИС!

Могаг-шылаг чок шинчилекчи

Тываның күрүне универ­ситединиң төөгү факультеди «Тывада чурт-шинчилел төөгүзүнүң айтырыглары» деп «төгерик столду» эрттиргеш, ону төөгү эртемнериниң кандидады, доцент, факультеттиң башкызы чораан Андрей Чолдак-оолович Ашак-оолдуң 55 харлаан

ТӨРЭЭН ДЫЛДЫ ӨӨРЕНИР БЕ, ӨӨРЕНМЕС БЕ?

Июнь 10-да хоорайның эртем-педагогиктиг интеллигенциязы «Ниити өөредилгениң федералдыг күрүне стандарттарын киирип турар байдалдарда төрээн дылдың ролю болгаш туружу» деп теманы «төгерик столга» тыва дылга хамаарышкан чугула айтырыгларны көдүрүп, оларны шиитпирлээри-бил

Страницы