1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

СУРАГЛЫГ ТЕАТР ААЛДАП КЕЛГЕН

Национал театрның музейинге Россияның академиктиг аныяктар театрының (РАМТ) артистери болгаш гастрольдар ажыл-чорудулгазының талазы-биле федералдыг төвүнүң төлээлери журналистер-биле таарымчалыг байдалга аяк-шай ишпишаан, хөөрежип эрттирген. Аалчылар РАМТ-ның ажыл-чорудулгазын, сорулгаларын база аныяк көрүкчүлерге шиилериниң дугайында чугаалап бергеннер.
Россияның академиктиг аныяктар театрының директору Софья­ Апфельбаум Тывага оларны хүндүткелдиг уткуп алганын демдеглээш, бистиң рес­публикага «Сказки на всякий случай» биле «Кролик Эдвард» ийи шиини эккелгенин дыңнаткан. Бир дугаар шиизи РАМТ-ның классиказы, тургус­канындан 10 чыл чедип турар. 
— «Сказки на всякий случай» деп шиивис 10 чыл чедип турар-даа болза, ол хире сурагжаан, Москвага ынаар билет тывары берге. Тываның театралдары Москвадан ийи катап чиик өртекке көрүп алыр аргалыг-дыр деп санап тур мен» – деп гастрольдар ажыл-чорудулгазының талазы-биле федералдыг төвүнүң төлээзи Ольга Андрейкина демдеглээн. 
«Сказки на всякий случай»  деп шиини Евгений Клюевтиң кайгамчык тоолдарындан чыып тургускан. Ооң утказы бичии-даа, улуг-даа көрүкчүге билдингир – ынакшыл, шынчы чорук, өскертип болбас үе, сагыш-сеткил дүвүрели база хөглүг-баштак чүүлдер.
Ийиги шии «Кролик Эдвард» — америк чогаалчы Кейт ДиКамиллонуң тоолунга тургус­кан чаа шии. Уругларга чүгле аас-кежик болгаш өөрүшкүнү көргүзеринден аңгыда, уярал, муңгарал, кударалды, эң-не кол чүүл кээргээчел болуру албан дээрзин бо шииде тайыл­бырлап турар деп режиссер Рузанна Мовсесян чугаалаан. Бо шиилерни «6+» категорияның назы-харлыгларынга сүмелеп турза-даа, уткалары элээн шың­гыы. Ында кижилерниң ниити берге айтырыгларын көдүрүп турар. Шииниң маадырлары көрүкчүлерин амыдыралдың үндезиннериниң дугайында бодандыра бээр. Ынчангаш бо ийи шиини 8 хардан өрү элээди, аныяк база улуг кижилерни көөрүн сүмелеп турар.
Москвадан келген аалчыларга журналистер айтырыгларны салган. РАМТ-ның сос­тавында бичии уруглар бар бе деп айтырыгга штата элээди артистер чок, ынчалза-даа берге эвес эпизодтарда уругларны киириштирип турар деп С.Ап­фельбаум харыылаан. Тыва театрның сценазы РАМТ-ның негелделеринге дүгжүп турар бе деп айтырыгга Тыва национал театрның директору Станислав Ириль Москвага 2014 чылда гастрольдап чорааш, РАМТ-ның сценазы төрээн театры ышкаш чоок, эргим болганын чугаалааны кандыг-даа харыыдан артык болган.
Гастрольдар ажыл-чорудул­га­зының талазы-биле федералдыг төвүнүң чиңгине  директорунуң оралакчызы Владимир Черкасов Тыва кайгамчык регион-дур дээрзин чугаалаан: «Тываның чурттакчы чону – аас-кежиктиг кижилер-дир. Арыг суглуг, чайгаар бүткен агаар-бойдузу, бурун шагдан кадагалаттынган уран чүүлү, ол ышкаш хөөмейи, чонар-дажы – онзагай, кайгамчык-тыр! Бөгүн скиф үезиниң бурун шагның алдынын көөр аргалыг болдувус. Мындыг чараш, онзагай Тываны көрбейн баар болза, хай-дыр».
В. Черкасов «Улуг гастрольдар» деп федералдыг программа дугайында чугаалаан. 2014 чылдан эгелээн бо программа-биле федералдыг театрлар регионнарның 90 хуузунга гас­трольдап четкеннер. Бо чылын бо программа 50 ыраккы респуб­ликалар болгаш крайларны хаара тудар. Чыл дургузунда Россияның 30 ажыг улуг театрлары ырак регионнарга чедер. РАМТ моон чорааш, Хакасияга чедер. Тываның мурнунда Чита, Забайкалье край база Улан-Удэге четкеннер. Мая­ковский аттыг театр­ Петрозаводск, Карелия респуб­ликага шии­ле­рин көргүскен. Ынчап кээрге, ре­гионнарның кө­рүкчүлери Мос­кваның улуг театрларының шии­лерин ол-ла хемчээлге (формат) көөр аас-кежиктиг болганнар. А артистер, режиссерлар база техниктиг ажылдакчылар регионалдыг театрлар-биле чоок таныжып, боттарының талантызын оларга көргүзер аргалыглар.
А. СОЯН.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.