1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТОРГУ ХЭЭЛИГ УЗУН ТЕСТЕ

Тес-Хем кожуннуң Наадымындан репортаж
ТОРГУ ХЭЭЛИГ УЗУН ТЕСТЕ

Тес-Хем кожууннуң республикада көдээ ажыл-агыйның көргүзүглери-биле база мурнакчыларның одуруунче киргени чоргааранчыг. Узун Тести амбын нояннар болгаш малчыннар чурту дээрзин, Культура бажыңының чанында өгбелерниң тураскаалы болур докулчак ак өглер херечилеп турар. 
Эрткен дыштаныр хүннерде кожууннуң малчыннар Наадымын кожазы Эрзин кожуундан эстафетаны хүлээп ап эрттиргеннер. Наадымның байырлыг ажыдыышкынында Тываның Чазааның төлээзи Артур Монгал ТР-ниң Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң өмүнээзинден дамчыткан байыр чедириишкинниң сөстерин чугаалаан. База Чазактың Өөрүп четтириишкин бижиин Берт-Дагдан малчын, чолаачы Дадар-оол Даажомбага, «Деспең» бүдүрүлгезиниң даргазы Вячеслав Санчатка, Чодураадан Максим Миндирмага тывыскан. ТР-ниң көдээ ажыл-агый сайыды Эртине Данзы-Белек байыр чедиргеш, көдээ ажыл-агыйның мурнакчылары чылгычы Айыраш Бадарчыга, О-Шынаадан Герой Өдекейге, Кызыл-Чыраадан Василий Аринага, Чыргалаңдыдан Даш-Шулуу Доктаавайга, Кызыл-Чыраадан Айдың-оол Соянга хүндүлел бижиктерни байырлыг байдалга тывыскан.
Дээди Хуралдың депутаттары Радислав Наважап, Эрес Хайың "Тыва Парламентиниң 25 чылы" деп хөрек демдектерин Шуурмактан Владимир Бүдегечиге, Чыргалаңдыдан Байыр Сувандииге, база хүндүлел бижиктерни Сай-Даш Шалыкка, Хүлер-оол Шойдакка, Сай-Суу Сидоога тыпсып, улам эки ажылдаарын күзээн. Улаштыр Тес-Хем кожууннуң баштыңы Чодураа Донгак, оралакчы дарга Чейнеш Каржал«Кожууннуң хүндүлүг хамаатызы» деп хөрек демдектерин Даш Кунгаага, Херелмаа Ойдупка, Орлан Соянга, Маама Доржуга, Александр Кыргыска болгаш кожууннуң өске-даа чурттакчыларынга тывыскан. Оон аңгыда, кожууннуң алдарлыг малчыннарын, араттарын, сайгарлыкчыларын, кадык камгалалының хүндүлүг ажылдакчыларын, өөредилге адырының, садыг шугумунуң хоочуннарын, школаларның тергиин доозукчулары Самагалтайдан Аңгыр Минчейге, Кызыл-Чыраа школазындан Ай-Суу Баянга, Самагалтай школазының өөреникчизи Яна Оюнга хөрек демдектерин тыпсып, өске-даа мурнакчыларны шаңнап-мактааннар. Көдээ ишчилерге салым-чаяанныг... (уланчызы "Шын" солуннуң 72 дугаар үндүрүлгезинде)
Ася Түлүш

https://vk.com/shyn93

https://www.facebook.com/shyntuva

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.