1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВАНЫҢ ИЕЛЕРИНИҢ ЧАГЫЫ

 

1. Бодуёну камна. Иениё бодалдары, угаан-медерели, кылган херектери болгаш кадыкшылы сээё ажы-т=л\ён\ё, т=рел б=л\\ён\ё болгаш Төрээн чуртуёнуё келир \езин тургузуп турар дээрзин утпа.

2. Херээжен кижиниё кол аас-кежии ооё ажы-төл\, өг-б\лезиниё чылыг оду болгаш таарымчалыг байдалы.

3. Ашааёныё эки эгелээшкиннерин детки, хей-аъдын к=д\р база ооё эё эки салым-чаяанныг талантызын ажыдарынга дузаёны к=рг\с.

4. Сээё төл\ё сен ышкаш болурун, азы сээё к\зээниё ышкаш, шак-ла ындыг кижи болурун манава. Төл\ёге сен ышкаш болурун эвес, а бодунуу-биле төлептиг өзеринге дузаёны кат.

5. Т=л\ё дээш кылган ч\\л\ён\ё орнун негеве. Сен аёаа чуртталганы чаяаган-дыр сен, ол сеёээ четтиргенин канчаар илередирил? Ол өске кижиге амыдыралды бээр, өскези дараазында кижиге, бо шупту өөр\п четтиргенин илередириниё хоойлузу-дур.

6. Кыраан назыныёда ажыг хлеб чивес кылдыр, бодуёнуё хомудалыё дээш т=л\ёден өжээн негеве.

7. Бодуёнуё төл\ёге кандыг-бир ч\ве кылып шыдавас болзуёза, бодуёну хилинчектеп т\ретпе, ч\гле мону сактып ал: бир эвес б\г\-ле болгу дег ч\\лдер кылдынмаан болза, т=л\ёге кылдынган ч\\лдер четче эвес-тир.

8. Бодуёнуё т=л\ёге, ол талантызы чок, чоруу чогувас, сеёээ азы адазыныё аажы-чаёынга дөмей эвес-даа болза, ынак бол, ооё ат-алдарын кажан-даа куду к=рбе.

9. Ч\гле бодуё төл\ёге эвес, а өске кижиниё төл\нге база ынак бол. Бодуёнуё ажы-төл\ёге к\зенчиг эвес байдалдар тургустунмазын деп бодаар болзуёза, өске кижиге кажан-даа багай ч\ве кылба.

10. Хары кижиниё таварышкан айыыл-халавын оюп эртпе, айыылга таварышкан херээжен кижиге болгаш уругларга чымчак с=з\ё-биле азы ажыктыг ажыл-херээё-биле дузалажып чор.

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.