1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВА БАЗА УДУР

Апрель 8-те Арат шө­лүнге хөй-ниити органи­за­цияларның удуртулгазы-биле «Шупту террорга удур!» деп хамааты акция болган. 
Виктор Көк-оол аттыг национал театрның даштында «Россия террорга удур!» деп плакатты аскан. Акцияның эгезинде «Чуртта, Россия!», «Россия-Тыва!», «Бе­лен мен!» деп патриотчу ыры­ларны ТР-ниң алдарлыг ар­тизи Е.Сибирцева, «Найысылал» ансамбль база Буян Сеткил күүсеткен.
«Тываның буянныг чүректери» аныяктар шимчээшкининиң кежигүннериниң киржилгези-биле флэш-моб организастаттынган.
Башкарыкчылар Елена Сибирцева биле Станислав Мечин хамааты акцияны чарлаан чылдагаанын чонга билдингири-биле тайылбырлааннар:
–  Беш хонук бурунгаар, ап­рель 3-те, Санкт-Петербург хоо­райның метрозунга болган террорлуг үүлгедиг – чазылдырыышкын кижи бүрүзүнүң сагыш-сеткилинге дүвүрелди оттурган. Аңаа 14 кижи амы-тынындан чарылган, 50 хире кижи кемдээн, оларның аразында уруглар болгаш студентилер. Бистиң чуртувуска, ооң хамаатыларынга, оларның тайбың чуртталгазынга удур кылган каржы үүлгедигни Россияның бүгү чону чаңгыс демниг буруу шаап тур бис! Донда-Ростов хоорайның төвүнге бир школадан ырак эвес черге база чазылдырыышкын болган. Ажы-төл, аныяк-өскен анаа-ла амыр-тайбың школадан, ажылындан чанып оргаш, амы-тынындан чарлып, кемдеп турары эң-не коргунчуг-дур! Терроризмге удур шупту чаңгыс демниг демисежир ужурлуг бис! Тыва – террорга удур! Тайбың дээш!
Орус культура төвүнде «Ой-да» ансамбль «Өршээл чок да­йын» деп ырыны күүсеткен соон­да, Санкт-Петербург хоорайда күш-культура институдунуң доо­зукчузу, Кызылда спорт школа директору Тимур Базыр-оол база ол-ла школада гимнастикага тренер Алена Удод сөс алгаш, Санкт-Петербург – бистиң эртем-билиг чедип алган ынак хоорайывыс. Ында башкыларывыс, эш-өөрүвүс, чаңгыс чер чурттуг­ларывыс хөй. Биске эргим черге болган ындыг хайлыг болуушкун сагыш-сеткиливисти аартып тур деп, боттарының дүвүрелин бүгү сеткилиниң ханызындан илереттилер. 
Тывада чоннар ассамб­лея­зының төлээлери Юлия Очур, Александра Очур база Кызыл хоорайда кыргыз чаңгыс чер чурт­тугларның төлээзи Талайбек Асаналиев терроризмге удур демиселге бүгү чон, кандыг-даа язы-сөөк барымдаалавайн, чаңгыс демниг болуулуңар дээрзин кыйгырган.
Террористиг  чазылдырыыш­кын үезинде амы-тынындан ча­рылганнарга кажыыдалдың ми­нутазын чарлаан. 
Национал театрның директору Станислав Ириль баш­таан  Санкт-Петербургтуң театр академиязының доозукчулары артистер ыры-шоору-биле террорга удур килең-кылыын илереткен.
Тывада чоннар ассамблея­зының бөлүк аныяктары Игорь Матвиенконуң «Чурттаар!» деп­ ырызын күүсеткен соонда, тай­бың­ның демдээ – ак шарларны дээрже ужудуп үндүрген.
Арат шөлүнге эрткен хамаа­ты акцияга чаштардан улуг на­зылыгларга чедир хөй чон чыыл­ган. Оларның чамдыызы-биле чугаалажып, терроризмге удур бодалдарын илередирин диледим.
Б. Ондар, пенсионер:
– Терроризм деп амгы үениң хай-халавынга удур мен! Чырык черге кижилер тайбың чурттазын! Чүнүң-биле-даа үнелеп четпес тайбыңны биске Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчилери маадырларывыс чаалап берген болгай. Ону камгалап, камнаар ужурлуг бис. Чаа вектиң «терроризм» деп кижи дыңнап көрбээн сөзүн адаар хамаанчок, дыңнаар-даа хөңнүм чогул. Амгы үениң ажы-төлү тайбың чуртталганы үнелеп билбес, «от-биле ойнаа­рындан» кортпас-тыр. Оларга шыңгыы кижизидилге негеттинип келген-дир. Ынчангаш кижи бүрүзү серемчилелдиг болурун күзедим. 
О. Оюн, күш-ажылдың хоо­чуну:
– Тайбың чоннуң амыр-дыжын үреп, өлүм-чидим, карак чажы-биле холбаалыг кара сагыштыг, каржы үүлгедиг кылып турар улуска удур демиселди күштелдирери хүннүң чугула айтырыы апарган-дыр. Ясли-садтар, школалардан эгелеп терроризмге удур тайылбыр ажылын чорудуп, кол кичээнгейни патриотчу кижизидилгеже углаар болза эки деп бодаар мен.  
А. Доңгак:
– Мындыг акцияны эрттирип турары чүүлдүг-дүр. Анаа-ла буруу чок школадан чанып орган ажы-төл, студентилер, ажыл-херээн кылып чораан кижилер хенертен өлүм-чидимге таваржып, кемдеп турда, кымның сагыш-сеткили оожургалдыг орар боор? Коргунчуг-дур!  Хамааты камгалалын күштелдирип, тус­кай өөредилгелерни чорудары чугула-дыр. 
Светлана ООРЖАК.
Виталий ШАЙФУЛИННИҢ тырттырган чуруу.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.