1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВА БАЛЕТТИҢ СЫЛДЫЗЫ

Бо хүннерде танцы-сам, театр, балет уран чүүлүн сонуургаар, кижилерге езулуг-ла улуг байырлал болур дизе чазыг болбас. Чүге дизе Улусчу чогаадылга бажыңынга «XXI вектиң тыва балет сылдыстары” деп улуг шоу-концертти тыва балет артистери бараалгадыр. Балеттиң мөгейикчилери аңаа «Эсмеральда», «Парижтиң чалбыыжы», «Талис­ман», «Корсар» дээн ышкаш сураглыг балеттерни, ол ышкаш амгы үениң чаа көргүзүг-оюннарын көөр аргалыг боорлар. 
Ол кежээниң сылдыстарынга Екате­ринбургтуң опера болгаш балет театрының солизи Сүбедей Дангыт, Москвада Кремль балединиң солизи Субудай Хомушку, Тываның алдарлыг артистери Жанна биле Экер Сарыгларлар, Улан-Удэде «Байкал» ыры болгаш танцы театры­ның артизи Виктория Кожага, Коми Республиканың академиктиг опера болгаш балет театрының солизи Буян Оюн дээш оон-даа өске аныяк балет артистери хамааржыр. 
“Шынның” бөгүнгү аалчызы Бурятияның Л.П. Сахьянова болгаш П.Т. Абашеев аттыг республиканың хореография колледжиниң доозукчузу, Италияга «Genova Arte In Movimento» деп делегей чергелиг мөөрейниң дээди шаңналының эдилекчизи, амгы үеде Екатеринбургтуң академиктиг опера болгаш балет театры­ның дээди категориязының солизи Сүбедей Дангыт-биле таныжар-дыр бис.
— Канчап балет артизи болу берген сен, Сүбедей? Ол бодуңнуң азы ада-иеңниң күзели бе?
— Ада-ием кайызы-даа танцылавас улус. Ынчалза-даа кырган-авам Алдын-кыс Кара-ооловна, кырган-ачам Чеден Балдар-оолович кайызы-даа Тес-Хем кожууннуң культуразының алдарлыг ажылдакчылары, угбам Мара Чеденовна Күрүне филармониязының оркестриниң хөгжүмчүзү болганда мээң угумда уран чүүлге салым-чаяанныг кижилер бар-дыр деп бодаар-дыр мен. Кады төрээн эр дуңмам Дуза мээң дооскан колледжимде өөренип турар, база балет артизи болур.
Самагалдай школазынга танцы бөлгүмүнге өөренип турумда, башкым Чинара Аракчаевна мээң танцылаар салым-чаяанымны эскерип кааш, талантымны сайзырадып улаштыр өөредирин авамга сүмелээн. Ада-ием мээң келир үемни бодааш, мени улаштыр Кызылга өөредир деп шиитпирлеп алганнар. Кызылдың №14 ортумак школазынга өөренмишаан филармонияга уругларның танцы бөлгүмүнүң башкылары Владлена Бархоевна Төмүр биле Чечена Каң-ооловна Сувакпиттиң удуртулгазы-биле өөренип эгеледим. Оон эгелээш-ле салым-чолум уран чүүл, танцы-биле тудуш апарган деп болур. Бо башкыларымның деткимчези-биле Бурятияның Л.П. Сахьянова болгаш П.Т. Абашеев аттыг республиканың хореография колледжинче Тывадан 8 эш-өөрүм-биле өөренип чоруптум.
— Чүгле 4 класс дооскан, 10 харлыг бичии кижилер, ырак хоорайже өөре­нип чорупкаш, чаныксап турдуңар бе?
— Ийе, эгезинде бир дугаар чылывыста чаныксааш, ыглажып-даа турдувус. Шупту чүве чаа, улуг, танывас хоорай. Ынчалза-даа колледжте өөренип турар бистен улуг тыва акыларывыс, угбаларывыс бисти ажаап, карактап турганындан шыдажып эрткен бис. Ылаңгыя мээң чаңгыс чер-чурттуг акыларым Аңгыр Аракчаа, Буян Оюн доозарымга чедир мени дыка деткип турганнар. Ол ышкаш  клазывыстың удуртукчузу Екатерина Сивановна Цыбенова бисти ада-иевистен хүлээп алгаш, 8 чыл дургузунда карактап, кижизидип, өөредип келген. Бисти бодунуң ажы-төлү дег хайгаа­рап, карактап келген буянныг башкывыс. Орлу берген идик-хевивисти-даа даарап бээр, шупту талазы-биле дузазын көргүзүп турду. Улуг класстарга классика башкывыс Юрий Фролович Муруев биске техниканы, уран аргаларны (актерское мастерство) дыка эки өөреткен. Ооң бот-идепкейи-биле бистер янзы-бүрү мөөрейлерге киржип турдувус. Ылаңгыя Уфа, Алма-Ата хоорайларже ачавыс ышкаш бисти эдертип, деткип чорду. Ол эвес болза, меңээ мындыг чедиишкиннер-даа турбас боор. Түңнелинде колледжтиң 45 чылдаан юбилейлиг чылында 6 кижи доос­тувус. 
— Колледжке өөренип тургаш-ла, делегей чергелиг мөөрейлерге киржип эгелээн-дир сен. Эң-не улуг чедиишкиннериңни чугаалап көрем, Сүбедей.
— Бир-ле дугаар, 2013 чылда, Уфа хоорайга Рудолфь Нуреевтиң 75 харлаанынга тураскааткан хореография өөредилге черлериниң аразынга Бүгү-российжи фестиваль-мөөрейге “Үнүп орар сылдыс” (“Восходящая звезда”) деп номинацияның дипломун алдым. Дараазында Алматы хоорайга делегей чергелиг “ОРЛЕУ” деп мөөрейге 2-ги чергениң лауреады, 2015 чылда Мурнуу Кореяның Сеул­га “KIBC» деп делегей чергелиг мөөрейге ийиги черге төлептиг болдум. 2016 чылда Италияның Сполето хоорайга “Chitta di Spoleto” деп делегей чергелиг мөөрейниң дээди шаңналы алдын медальды алдым. 2017 чылда Берлинге, Италия­га база балет мөөрейлеринге киришкеш шаңналдыг черлерни алдым. База бир дээ­ди шаңналым – Бурятияның профессио­нал өөредилге черлеринде өөренип турар сургуулдарга күрүне шаңналын алганым.
— Италияга өөренип турганыңны чугаалап көрем, Сүбедей?
— 2016 чылда Италияга делегей чергелиг мөөрейге киришкеш, дээди шаңнал алгаш, Генуя (Италия) хоорайда Орус балет колледжинге стажировка эртер чалалганы база алдым. Аңаа бир чыл дургузунда чурттаары, чемненири, өөредилгези халас. Бир чыл аңаа өөренип, чурттааш ол чурттуң онзагайын, чаражын магадап ханмадым. Италия соонда кайнаар-даа барыксавас апаар-дыр. Дыл билбес кижиге эгезинде берге болган. Орус балет школазының директору Ирина Кашкованың дузазы-биле итальян дылды дораан өөренип алдым. Итальян дылды өөренири меңээ берге эвес болду. Дораан-на эш-өөрүм-биле хостуг чугаалажы берген мен. Аңаа өөренип тургаш база-ла делегей чергелиг улуг мөөрей, фес­тивальдарга киржип турдум. Өөредилге соонда Москвага улуг мөөрейге киришкеш, Италияның төвү Рим хоорайның күрүне театры биле Екатеринбургтуң опера болгаш балет театрынга ажылдаар чалалганы алдым. Кайы-даа хоорайже билеттери халас, садып каан, чүгле шилиири арткан. Ол үеде меңээ даштыкы улуг күрүнеге ажылдаар дыка эки аргалар турза-даа, төрээн чер-чурттумче чоруксааш, Екатеринбургту шилип алдым. Ол шилилгем дээш чер-ле хомудавас мен.
Чурттуң база бир улуг, чараш хоорайы­ның театрынга ажылдаары меңээ чоргаа­рал-дыр. Ол хоорайга амыдырап-чурттаар квартираны, шупту эки байдалды тургузуп берген. Эң-не кол чүүл – меңээ танцылаар арганы берип турар.
— Балет артизи болуру кандыгыл?
— Балет артизиниң ажылы аар, нарын, берге. Ооң ажылы кандыг-даа спортчудан ылгал чок. Харын-даа берге деп болур. Спортчу кижи маргылдаа үезинде могап-шылаанын, дер-бузу дөгүлгенин чажырбазы көскү болгай, а балет артизи чеже-даа берге болза, көрүкчүлеринге ындыг байдалын көргүспес ужурлуг. Көрүкчү театрже чүгле чараш чүүл көөр дээш кээр болгай. Ынчангаш чеже-даа берге болза, бис ону көргүспес ужурлуг бис. Чаңгыс шии үезинде эр балет артизи бүдүн тоннаны көдүрүптер, ол хире бүзүренчиг эвес (нагруз­ка) аар ажыл-дыр. Спортчулар-биле бир дөмей бертинер, кемдээр. Ынчалза-даа балет артизи болганымга чер-ле хомудавас мен.
— Тывага балет сайзыраар бе, Сүбедей?
— Хоорай бүрүзүнге, ылаңгыя найысылалдарга опера болгаш балет театрлары албан турар ужурлуг. Тыва культура, уран чүүл, спорт сайзырап турар-дыр, а тыва чон балетти чүге көрбезил. Тыва балет артистери бар. Олар Тывазында эвес-даа болза, чурттуң янзы-бүрү булуңнарында ажылдап, чурттап, төрээн бичии булуңун алдаржыдып чоруурлар. Балет артизи деп мергежил доктаамал эвес, хостуг, талантызын сайзырадып аңгы-аңгы театрларга ажылдаар, чурттар кезип гастрольдаарга сайзыраар. 
А тыва балет келир үеде чер-ле турар. Тывага опера болгаш балет театры тургус­тунар боор дээрзинге бүзүрээр мен.
— Мөөрейлерге киржип, хөй чурттар кезииринге кымнар деткимче берип турарыл?
— Кол-ла деткикчилерим – ада-ием. Авам Магда Чеденовна биле ачам Рустам Николаевич, кырган-авам, кырган-ачам база дөргүл-төрелдерим. Олар Самагалдайда ажылдап-чурттап чоруурлар. Бодумдан бичии 3 дуңмалыг мен. 
— Келир үеде сорулгаң кандыгыл?
— Сорулгам — талантымны сайзырадып янзы-бүрү мөөрей, фестивальдарга киржири, улуг, делегей сценаларынга танцылаары. Балет артизи кижи эрте пенсияже үнер болганда, келир үемни бодап, саң-хөө талазы-биле дээди эртем чедип алыр күзелдиг мен. 
— Ам болур «XXI вектиң тыва балет сылдыстары” деп улуг шоу-концертке эки киржир сен, Сүбедей. Чедиишкиннерни күзедим.
Алдынай СОЯН.
Чуруктарны С.Дангыттың 
архивинден алган.
 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.