1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ЧАРЛЫКТАРЫ

Тыва Республикага коррупцияга удур демисел талазы-биле комиссияның составынга өскерилгелер киирериниң дугайында

Тыва Республикага коррупцияга удур демисел талазы-биле комиссияның ажыл-чорудулгазын сайзыраңгайжыдар сорулга-биле доктаадырым болза:

1. 2008 чылдың октябрь 2-де Тыва Республиканың Чазааның Даргазының "Тыва Республикага коррупцияга удур демисел талазы-биле комиссияның дугайында" №221 Чарлыы-биле бадылааны Тыва Республикага коррупцияга удур демисел талазы-биле комиссияның составынга, ону капсырылга езугаар чаа эдилге-биле бижип, өске­рилгелерни киирер.

2. Бо Чарлык ону парлаан хүнден күштүг болуп кирер.

          Тыва Республиканың Баштыңы  

          Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай

2012 чылдың декабрь 21

317

2012 чылдың декабрь 21-де Тыва Республиканың Баштыңының

№317 Чарлыы-биле бадылаан

Тыва Республикага коррупцияга удур демисел талазы-биле комиссияның составы

1. Ш.В. Кара-оол — Тыва Республиканың Баштыңы, даргазы;

2. А.М. Монгал — Тыва Республиканың Ча­заа­ның Даргазының оралакчызы, оралакчызы;

3. А.М. Салчак — Тыва Республиканың Баштыңының-Чазааның Даргазының чанында регионнуң айыыл чок чорук департамен­тизиниң килдис начальниги, секретары;

4. Б.К. Балчий-оол — Тыва Республи­каның Дээди Хуралының (парла­мен­тизиниң) Хөй-ниитиниң айыыл чок чо­руунуң болгаш кызыгаар айтырыгларының талазы-биле комитеттиң даргазы (дугур­жулга езугаар);

5. А.Е Гринев — Тыва Республиканың прокурору (дугуржулга езугаар);

6. И.М. Дамба-Хуурак — "Шын" солуннуң кол редактору;

7. Н.М. Доржу — Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязының болгаш Тыва Республиканың Чазааның Аппарады­ның удуртукчузунуң оралакчызы-күрүне албанының болгаш кадр курлавырларының айтырыгларының талазы-биле департамен­тиниң начальниги;

8. Г.Д. Куулар—Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязының болгаш Тыва Республиканың Чазааның Аппара­дының удуртукчузунуң бирги оралакчызы-муниципалдыг эрге-чагырга-биле ажыл болгаш хамааты ниитилел черлери-биле кады ажылдажылга талазы-биле департа­ментиниң начальниги;

9. В.Н. Конгар — Тыва Республиканың Баштыңының-Чазааның Даргазының ча­нында регионнуң айыыл чок чорук депар­тамен­тизиниң начальниги;

10. С.И. Киселев — Россияның Айыыл чок чоруктуң федералдыг албанының Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң на­чальниги (дугуржулга езугаар);

11. Ю.М. Колесник — Россияның Шииткел күүселдезиниң федералдыг албанының Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң опера­тивтиг килдизиниң начальниги (дугуржулга езугаар);

12. А.Ф. Лобанов — Тыва Республика талазы-биле иштики херектер сайыды (ду­гур­жулга езугар);

13. Ш.Ч. Монгуш — Тыва Республиканың юстиция херектериниң талазы-биле сайыды;

14. А.С. Попов — Тыва Республика тала­зы-биле кол федералдыг инспектор (дугур­жулга езугаар);

15. Р.В. Тас-оол — "Тувинская правда" солуннуң кол редактору.

 

Н.П. Шишигинни Тыва Республиканың ордени-биле шаңнаарының дугайында

Аныяк салгалды өөредип кижизидер херекке ачы-хавыяазы болгаш үре-түң­нелдиг күш-ажылы дээш Кызыл хоорайның муниципалдыг бюджет ниити өөредилге албан чериниң уругларга немелде өөре­дилгезиниң "Уругларның болгаш элээди­лерниң немелде өөредилге төвүнүң" башкызы Николай Петрович ШишигинниТыва Республиканың ордени-биле шаң­наар.

          Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай.

2012 чылдың декабрь 7

№ 289

 

Ажык акционерлиг ниитилел "Өдүген" аалчылар бажыңы ком­плекстиң ажыл­дакчыларын шаңнаа­рының дугайында

Күш-ажылчы чедиишкиннери болгаш үре-түңнелдиг ажылы дээш Тыва Респуб­ликаның Баштыңы—Чазааның Дарга­зының Хүндүлел бижии-биле

ажык акционерлиг ниитилел "Өдүген" аалчылар бажыңы комплекстиң директору Чеченмаа Хунайовна Монгушту;

ажык акционерлиг ниитилел "Өдүген" аалчылар бажыңы комплекстиң менеджери Шончалай Михайловна Мунзукту шаңнаар.

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай.

2012 чылдың декабрь 7

№ 290

 

Тыва Республиканың күрүне шаңналдары-биле шаңнаарының дугайында

Бүгү-делегей деңнелинге Тыва Респуб­ликаның эки ат-алдарын хевирлээринге киирген үлүү дээш Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның Даргазының Хүн­дүлел бижии-биле

"Tuva or Bust" номнуң автору Ральф Лейтонну;

очулдурукчу Хеда Джиндракты шаң­наар.

Тыва Республиканың Баштыңы Ш.Кара-оол.

Кызыл хоорай.

2012 чылдың декабрь 17

№ 308

 

Республикада эрге-хоойлуну база хоойлу-дүрүмнү быжыглаар адырга ачы-хавыяазы болгаш айыыл чок чорук орган­нарынга хөй чылдарда албан-хүлээлгези дээш "Тыва Республиканың хүндүлүг ажылдакчызы" хүндүлүг атты

шериг албанының хоочуну Александр Сюр-оолович Ондарга;

шериг албанының  хоочуну Людмила Юрьевна Чадамбага тыпсыр.

Тыва Республиканың Баштыңы Ш.Кара-оол.

Кызыл хоорай.

2012 чылдың декабрь 19

№ 311

 

М.К. Оюнну Тыва Республиканың ордени-биле шаңнаарының дугайында

Ча адарының спортун хөгжүдеринге киирген үлүг-хуузу болгаш Лондон хоорайга эрткен паралимпий оюннарынга чедип алган чайынналчак чедиишкиннери дээш  Тыва Республиканың ордени-биле Россия Федерациязының паралимпийжи чыынды командазының кежигүнү, "И.С. Ярыгин аттыг дээди спортчу мергежил школазының" ча адарынга инструктору, спортчу Михаил Кара-оолович Оюнну шаңнаар.

Тыва Республиканың Баштыңы Ш.Кара-оол.

Кызыл хоорай.

2012 чылдың декабрь 19

№ 315

№1 2013 чылдың январь 10

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.