1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТҮҢНЕЛ ҮНДҮРЕРИ АРАЙ ЭЛЕК

Ак-Эриктиң бичии малчыны Чойган Ланаа анай-хураганының аразында.
 
Бо хүннерде Тывада мал оол­дааш­кыны кидин түлүк чоруп турар. ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының сөөлгү берген медээзи-биле (март 30-де) алырга, 2016 чылдың “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелиниң киржикчилери 9033 баш анай, хураганны ап, планын 54 хуу күүсеткен.
 Кожууннардан Чаа-Хөл 660 баш, Мөңгүн-Тайга – 339, Барыын-Хемчик – 860, Өвүр – 642, Таңды 845 баш малдың чаш төлүн алган. 
2017 чылда төлевилелдиң 103 кир­жик­чизиниң 68-и шээр малды (бир өг-бүлеге 200 хой), а 35 киржикчиге бода малды (бир өг-бүлеге 20 инекти) хүлээткен. Зоотехниктиг негелделер ёзугаар бир дугаар төрүүр шээр малдан 140 анай, хураганны, а бода малдан 19 бызааны алырын планнаан. 
Март 30-ниң медээзи-биле төлеви­лел­диң киржикчилери планын 39 хуу күү­сеткен азы 3747 баш (планда 9520 баш) анай, хураганны алган. Эң-не хөй анай, хураган алган кожууннарга Мөңгүн-Тайга (395 баш), Сүт-Хөл (394), Бай-Тайга (616 баш) хамааржыр. Чеди-Хөлде 100 баш, Тере-Хөлде – 22, Каа-Хемде ам-даа төрүвээн. Бо кожууннар эң куду көргүзүглерлиг болган.
Бода малдың массалыг оол­даашкыны май ай, ындыг-даа болза бо хүннерде ниитизи-биле 665 баш бызааны алган. Таңды болгаш Улуг-Хем кожууннарда 21-21 баш, Бии-Хем – 13, Каа-Хем – 12, Улуг-Хем – 11, Кызыл болгаш Сүт-Хөл кожууннар 6-6 баш, өске кожууннарда бир-бир баш бызаа­ны алган.
Алдынай СОЯН.
Шончалай Ховалыгның 
тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.