1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

УЛУСТУҢ ЫР-ШООРУ ЧАҢГЫЛАНГАН

Эрткен неделяда Улусчу чогаадылга бажыңынга ниити ырының чогаадыкчы коллективтериниң республика чергелиг фестивалы болуп эрткен. Аңаа орус, тыва дылдарга чараш ырылар куттулуп кежээлээн. Бүгү-россияның регионалдыг фестивалынга улуг улустуң 12, уругларның 3 коллективтери боттарының уран талантызын бараалгаткан.
Уруглар аразында Кызылдың 9 дугаар школазындан «Радость» бөлүү, Улуг-Хемден «Дембилдей» болгаш Хову-Аксындан уругларның уран чүүл школазының «Хорагай» бөлүүнүң өөреникчилериниң уран талантызы черле кайгамчык-тыр. Улуг-Хемден Аржаана Доспанның удуртканы «Дембилдей» бөлүү тыва улустуң ырылары «Тоолчургу Тывам», «Буура», «Эне-Сайны» күүсеткени тергиин-не болган. Көрүкчүлер аразындан композитор Алена Йомужап:  «Дембилдей» черле тергиин-дир, өскелерден онзагай…» — деп бедик үнелелди берген. Улуг-Хемниң уран талантылыг уруглары 2016 чылда Новосибирскиге болган бүгү-россия чергелиг ниити ырылар фестивалынга Тываны төлээлээш, бирги чергениң лауреаттары болуп, шаңналга төлептиг болганнар.  Оон ыңай «Радость» бөлүүнүң оолдары эзирниң самын теппишаан, ырлап-шоорлаан. Хову-Аксындан «Хорагай» бөлүү база-ла «Алгыштарым», «Декей-оо» дээш улустуң ырыларын бадырдылар. Кайы-даа уран чүүл школаларының белеткели дыка шыырак, кайызын-даа кандыг дээрил?! Удуртукчу башкыларның чогаадыкчы эки ажылдаанын көрүлде бадыткап турар.
Уран чүүлдүң улуг ыраажылары база-ла хоомай эвес болганнар. Тыва национал оркестрниң артистери «Мөргүл», «Теве-Хая», хөй киржикчилиг Тываның күрүне университеди «Амгы шагның Сүбедейи», Кызыл-Мажалыктан «Хемчик» бөлүү «Ырлажыылы», «Аъдым», Таңдыдан «Октаргай» бөлүү «Сайыр-Аксы» деп ырыны күүсеттилер. Кызылдың уран чүүл колледжизиниң «Дошка» бөлүүнүң оолдары болгаш Улуг-Хемниң Хайыракан сумузунуң адалары «Интернационал», «Дыңгылдай» ырыларны күүседип, «Идегелдиг Улуг-Хемниң…» деп оюн-баштаан ырлап-кожаңнааннар. Уран чүүл удуртукчузу Сергей Сотпа база Аржаана Доспан, Алдын-Белек Норбу ыраажыларын дыка эки белеткеп алган. Бо оолдар бөлүүнде башкылар, культура ажылдакчылары, интернат-бажыңның база оон-даа өске албан черлериниң ажылдакчылары болгаш суму чагыргазының даргазы Херел Уважаның бодунуң киржип келгени база демдеглексенчиг.  Сумуда адалар чөвүлели дыка идепкейлиг ажылдап, спортчу болгаш культура-массалыг хемчеглерни удаа-дараа эрттирип турар. Республика чергелиг хөй-ниитиниң ыры фестивалында бир дугаар киржип келгеннери бо. 
Республиканың ырак-чоок булуң­нарындан келген оон-даа өске чогаадык­чы коллективтер бар. Бо хемчег­ниң шиит­кекчилериниң бирээзи Ново­сибирски­ниң күрүне консерватория­зының башкызы Игорь Юдин тываларның уран талантызын магадаан база фестиваль бедик деңнелде эртип турар дээрзин оназалап демдеглээн. Оон ыңай Тываның хуулгаазын, каас-чараш бойдузун база немей чугаалааш, фестивальды түңнээн.
Улустуң ыр-шоору хомустуң хоюг аялгазы чаңгыланган фестивальга 1-ги чергениң лауреаттарынга Хову-Аксындан «Хорагай», Улуг-Хемден «Дембилдей» бөлүктери болгаш Тываның национал театрының артистери төлептиг болганнар. Болар удавас апрель, майда Тываның адын камгалап, бүгү-россия чергелиг фестивальга киржир. Оон ыңай ырак-чоок кожууннардан келген чогаадыкчы коллективтерни база онзалап демдеглеп, хүндүлел бижиктерни тывыскан.  Шупту ыраажылар, шынап-ла, эрес-омак чорду. Тыва чонумнуң уран талантызы черле онзагай-дыр.  
Ася Тюлюш.
Виктория Аймааның тырттырган чуруу.
 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.