1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ФОТО-ЧУРУК БУРУУДАДЫП ТУР

«Шын» солуннуң редакциязынга мындыг дилег билдириишкин келген. Ону бижээн сөзүглелин хевээр арттырып, пар­лааш, ооң изи-биле чоруткан хы­налдавыстың түңнелин мында чырыттывыс.
«Шын» солуннуң редакциязынга
«Спутник» микрорайон­нуң чурттакчыларындан
ДИЛЕГ  БИЛДИРИИШКИН
Мооң-биле бижииривис, август айдан эгелеп изиг, соок суг бадар трубаларны чылыг­лаары-биле 9 дугаар «Линияны» машиналар эртип албас кылдыр каскан турган. 4 «а» маршруттуң «Газельдери» чүгле «Челээш» садыының ча­нын­га чедер. Бүгү чурттакчылар, өөреникчилер, ясли-сад баар ажы-төл, пенсионерлер ол трубаларны арай деп-ле үңгеп эртип турар бис. Кудукту база ап каапкан. Депутаттары кымнарыл, чүнү көрүп турар ирги, соңгулда мурнунда аазааш­кынын күүседип көрген болза. «Спутникте» амыдырал дыка-ла бергедээн. Оруувусту дүрген кылырын, 4 «а» маршрут 18 дугаар «линияга» чедип келирин четтикпейн манап, чүгле «Шын» солуннуң редакция­зынга идегеп, биске дузалаар боор деп идегел, бүзүрел-биле арттывыс. 
«Спутниктиң» чурттакчы­лары. 1. Чечекмаа Сатовна Монгуш. 2. Голайдо Сергеевич Монгуш. 3. Чодураа Николаевна Монгуш, Бора-Тараа, Ш.Э. Бали, А.А. Күжүгет, А.К. Саян, О.О. Дамбажы, Ю.Р. Монгуш, Ш.К. Ондар, Л.О. Монгуш 11 кижи ат салган».
 
Билдириишкинниң авторлары бот­тарының адрестерин арттырбаан-даа­ болза, «Шын» солунга идегээн «Спут­ник­тиң» чурттакчыларының билдирииш­кининде айыткан чүүлдерни хынаар дээш, 4 «а» маршруттуң «Газельдериниң» оруу-биле чо­рупкан бис. Автобус­тар, шы­нап-ла, чүгле «Челээш» са­дыының чанынга чедер болду. Маршруттуң төнчүзү 18 дугаар шугумда бажыңнар чанынга чедер дээрге, чылыглаарын чылыг­лааш, изиг болгаш соок суг хоолайларын ажылдыр көвүрүгнү тутпайн барган. 
Автобустарның чолаачылары болгаш кондукторлары-биле чугаа­лаштывыс. Хоолайларны кежир көвүрүгнү тутпаа­ны-биле кыдыкы 18-20 шугумнарда бажыңнарның чурттакчыларын оларның чурттап турар черинге чедирер арга чогун оларның бирээзи биске дыңнатты. 
Хоолайларны кемдеп-кергевейн ажып эртери берге дээр­зинге, оларны боттарывыс чиик адак арай деп-ле ажып эрткеш, ылап-ла бүзүредивис. А бир эвес холдарында барбаларлыг, ооргаларында чүктээн чаш ажы-төлдүг болза, хол-бутту сып, оорга-мойнун оора дүжүп ап болур деп коргуп турдувус. «Спутниктиң» 10-дан 20 чедир шугумнарында бажыңнарның чурттакчылары, кырган-дижеңи, чаш-чалыызы шупту кедергей-ле эрес-кашпагай чон-дур деп магададывыс.
«Газельдерниң» чолаачыла­ры­ның бирээзи:
– Хоолайлар ындында ба­жыңнар чанында суглаар кудук чок. Ол бажыңнарның чурттакчылары 5 дугаар шугумда кудуктан бидоннарга суглап ап турар. Хоолайларны ажыр суглуг, аар бидоннар көдүрер деп чүвени бодап көрүңер даан – дээш, автобустар доктаар черде черже киир шанчып каан ыяшче айыткаш: – Кудуктуң турган чери бо-дур – диди. – Хоолайларны чылыглап турда, маңаа чер үстүрүп турган бульдозер трактор кудукту үрей үстүрүп каапкан.
Барып көөрүвүске, суг дам­чыыр хоолай көстүп чыдар, а кудук боду довурак адаанда барган, көзүлбес болду.
«Спутниктиң» чурттакчы­ларының «Шын» солунга билдириишкининде айыт­кан чүүлдер шын деп бүзүреп көргеш, аңаа бадыткал кылдыр фоточурукту пар­ладывыс.
Ноябрь айның эгезинде хоолайларның кырынга бетон плиталарны кежир салгаш, кижилер-даа, машина-балгат-даа эртер аргажок кылдыр сай төп каан.
Шаңгыр-оол МОНГУШ.
Владимир Чадамбаның 
тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.