1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ХАЖЫДЫЫШКЫННАРНЫ ИЛЕРЕТКЕН

Элегес-Аксы школазының кижизидилге талазы-биле директорнуң оралакчызы Ольга Ооржак, Күдер Мажаа хыналда үезинде.
 
Ниити-российжи Улусчу фронтунуң (ОНФ) “Өөредилгениң шынарынга чоннуң үнелели” деп төлевилелиниң адаа-биле регионалдыг штабтың күүсекчи комитединиң коор­динатору Күдер Мажаага удурткан ажылчын бөлүк республиканың школаларын хынаан.
Регионалдыг штабтың күү­секчи комитединиң координа­тору биле эксперттер ниити өөредилге черлериниң шко­лаларның инфраструктуразын, орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруунуң хандырылгазын болгаш ооң девискээринде эзиртир суксуннар болгаш таакпы садып-саарып турар садыгларның доктааткан чурумунга дүүштүр ырак турарын хынаан. Ооң-биле чергелештир школаларның спорт болгаш хуралдаар залдарын, чемненир черлерин, даштыкы, иштики хевирин база хынап көрген.
Таңды кожууннуң Балгазын ортумак школазынга капитал септелге негеттинип турары илерээн. Хар эрээш дамдылаар­га, дээ­виири тоглап дүжүп турар. Парталар, сандайлар, шкаф­тар болгаш оон-даа өске өөре­ниринге херек дерилгелер школа (1957 чылда) туттунганындан эгелээш чаарттынмаан болгаш хөй кезии үрелген. Школаның директорунуң чугаазы-биле алырга, 60 чылдар дургузунда аңаа чүгле бөдүүн септелге ажылдарын кылып турган.
2012 чылда чер шимчээш­кининиң соонда, Кызылдың 10 дугаар школазының чамдык ханалары тигленген. 1955 чылда туттунган школага чаңгыс-даа капитал септелге чоруттунмаан.­ Школаның чиигенир чери (туа­лет) даштын турары, амгы үениң негелдезинге дүүшпес дээрзин Күдер Мажаа чугаалаан. Школадан 25 метр черде, орук кежилдир, эзиртир суксуннар садып турар “Хмель и солод” болгаш “Пенка” деп ийи бар эртенгиниң 10.00 шактан тура ажылдап турар.
Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыгның 2 дугаар ортумак школазының кабинеттеринде парталар биле сандайларның хөй кезии совет үении. Сандайларны боттарының күжү-биле септеп, будуп алырга-даа, элей бергени көскү. Арыгланыр черниң унитазтарын аңгылаваан болгаш сайгылгаан чок, караңгы. Школа мурнунда орук демдектери тургустунмаан. 
Элегес-Аксының ортумак школазының оран-савазының даштыкы хевири эргижирээнинден, тууйбулары кээп дүшкен. Эрги ыяш соңгаларындан соок агаар киир хадып турар. Парталар, сандайлар, шкафтар болгаш оон-даа өске өөрениринге херек дерилгелер эрги шагның. Школачыларның чиигенир чери даштын. Спорт залынга септелге херек. 
Ак-Довурактың 4 дугаар школазының девискээринде трансформаторнуң кажаазының чартык кезии үрелгени-биле школачыларның амы-тынынга айыылдыг байдалды тургускан. Уругларның айыыл чок чоруунга хамаарыштыр, школаже үнген-кирген кижилерни эрттирип хынаар тускай ажылдакчы (охранник) олудунда чок. Ол үеде ооң “хүлээлгезин” школаның ажылдакчылары күүседип турган. Хуралдаар залдың ишти шык болгаш дээвииринден эрип баткан харның истерин хыналда илереткен. Оон аңгыда школа мурнунда орук болгаш чадаг кижи эртер демдектер тургус­тунмаан. Парталар, сандайлар, шкафтар болгаш оон-даа өске өөрениринге херек эт-септер эргижирээн.
Хыналданың түңнели-биле школаларга капитал септелге, школаның дериг-херекселин чаар­тыры негеттинип турар. Нии­ти-российжи Улусчу фронтунуң регионалдыг штавы үстүнде илереттинген хажыдыыш­кыннарны чайладыры-биле, чогуур албан черлеринче чагааларны чоруткан.
Шончалай  ХОВАЛЫГ.
Авторнуң  тырттырган  чуруу. 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.