1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ХАМЫКТЫ КАЙГАТКАН

Дарыймаа Биче-оолдуң чараш самы.
 
Күрүнениң «Саян» ыры болгаш танцы ансамблинге 6 чылдың дургузунда самчылап келген Роберт Монгуш Бии-Хем кожууннуң Аржаан ортумак школазынга 2008 чылда ажылдап келгеш, “Аржаан” танцы бөлүүн тургузуп, үре-түңнелдиг ажылдап чоруур. 
Аныяк танцы башкызы баштайгы ажылдаан чылындан эгелээш кожуун, республика чергелиг мөөрейлерге киржип, «Тергиин хореограф бөлүк» деп атты чаалап ап шыдаан. «Тиилелгениң салюду» деп фестивальга 2010 чылда 1-ги чергениң, 2015 чылда 2-ги чергениң «Тергиин улусчу танцы» деп шаңналды чаалап алган. 
Роберт Монгуштуң чогаадыкчы күш-ажылчы оруу дараазында чадаже шилчип, 2017 чылда Новосибирск хоорайга биче буурай чоннар аразынга болуп эрткен “Идегелдиң көвүрүү” мөөрейге киришкеш, Анапа хоорайга түңнел фестивальга киржир эргени чаалап алган. Аңаа «Аржаан» бөлгүмүнүң уруглары дөрт танцызын тергиин эки күүсеткеш, кайызынга-даа 1-ги чергениң лауреаттары болган. 
Уругларның самнаар, мөөрейлерге белеткенир өрээли чырык, чылыг, ийи ханазында улуг көрүнчүктерни азып, шалазын паркет-биле чадып, станоктарны тургузуп, таарымчалыг кылдыр дериттингени дораан-на каракка илдиге бээр. Ынаар кирип келирге, кижи ала-чайгаар хуулгазын сам оранында дег апаар болду.
Школаның удуртулгазының, ада-иениң деткимчези-биле ук классты Роберт Владимирович дериир, чаартыр талазы-биле бодунуң мурнундан эвээш эвес күштү үндүрген. Бии-Хем кожууннуң чагыргазының өөредилге эргелели, Аржаан сумузунуң чагыргазы база деткимчезин көргүскен.      
Бии-Хем кожууннуң хуу сайгарлыкчылары Аяс Тюлюш биле Елена Байкара бөлүктүң өөреникчилеринге улуг телевизорну болгаш материалдыг дузаны көргүзүп турары өскелерге үлегер-чижек. 
Уран шевер Наталья Сүүр-оол “алдын” холдары-биле самчыларның катаптаттынмас чараш костюмнарын даарап, үлүүн киириштирип турар. 
Туран хоорайга Тыва Республиканың алдарлыг артистери Борбак-оол Салчак биле Сайдаш Монгуштуң деткимчези-биле ачы-дуза концертин көргүскен. Кирип келген акша-төгерик-биле самчылар Новосибирск болгаш Анапа хоорайларга мөөрейлерге чедиишкинниг киришкени ол. 
Роберт Владимировичиниң удуртуп турары «Аржаан» бөлүүнде 7-9 хар база 10-15 хар аайы-биле уругларны чарган. Ниитизи-биле 30 самчы бар. Аныяк башкының кижизидилге ажылы база улуг рольду ойнап турары чугаажок. Уруг­лар бот-боттарын деткижер, аразында найыралдыг болгаш аажок демниг. 
“Анапа хоорайның театрының уштунар өрээ­линге солуттунуп турган борбак кара-кара оолдар, уругларны улус шоолуг-ла херекке албайн турган. А кажан бистиң самчыларывыс сцена кырынга танцылап, кайгамчык талантызын көргүскениниң соонда, оон-моон кады чурукка тырттыржып алыр дээн улуг-бичии киржикчилер кире халып кээп турду.
Шииткекчилерниң кол кежигүнү «Фабрика звезд-5» мөөрейниң киржикчизи Константин Легостаев бистиң уругларывыстың күүселдезин бедик деңнелге үнелеп көрген. Ниитизи-биле биче буурай чоннар аразынга бистиң “Аржаан” бөлүүвүстү улус аажок сонуургаан.
Бии-Хем кожууннуң чагыргазының өөредилге эргелелиниң начальниги Сергей Самохваловка, Аржаан сумузунуң чагыргазының даргазы Екатерина Тюлюшке, школавыстың директору Аяна Монгушка база энерел сеткилдиг деткикчилеривиске, көрүкчүлеривиске өөрүп четтиргенивисти “Шын” солун дамчыштыр илередип тур бис» – деп, Роберт Монгуш чугаалады.
Күрүнениң «Саян» ыры болгаш танцы ансамблинге ажылдаан чылдары аныяк башкыга байлак арга-дуржулганы бергени чугаажок. Роберт Монгуш 10 чылдарның дургузунда дөрт салгалды самга өөредип, уругларның талантызын сайзырадып чоруур. 
Аржаан  сумузунуң “Аржаан” бөлүүнүң уруглары республика, Россия деңнелдиг мөөрейлерге киржип, Тываның адын төлептиг камгалап турар. Май 3-6 хүннеринде Казань хоорайга эртер “Казаньның челээжи” деп делегей чергелиг уругларның болгаш элээдилерниң чогаадылга фестивалынче олар удавас аъттаныптар. Ынчангаш самчыларывыска чедиишкинниг киржирин база ак орукту күзеп каалыңар.
Шончалай  ХОВАЛЫГ.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.