1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ХҮЛҮМЗҮРҮГ - СТРЕССКЕ УДУР

Кижиге кадыкшылындан үнелиг чүүл чок. Кижи кадык-ла болза, кандыг-даа бергелерни торулбайн эрте бээр. 1948 чылда Бүгү-делегейниң кадык камгалал организациязының тургустунганын чылдың-на апрель 7-де Кадыкшылга хүнү кылдыр демдеглеп эрттирип турар. Ол хүнде аңгы-аңгы мергежилдиң эмчилери чонну кадык амыдыралче хаара тудуп, кадыкшылдың үнезин билиндирип тайылбыр ажылдарын чорудар. 
Бо чылын Кадыкшыл хүнү «Депрессия – ажыт-чажыт чокка чугаалажыылам» деп кыйгырыг-биле эрткен. Республиканың Кадыкшылга төвүнүң болгаш психиктиг аарыглар эмнелгезиниң ажылдакчылары бо хүнге тураскаадып, Кызылдың Арбат шөлүнге «Хүлүмзүрүг – стресске удур эм» деп улуг хемчегни эрттирген. Ук теманы шилип алганы анаа эвес, аарыг кижиге депрессияны тывылдырар кол чылдагаан – стресс болуп турар. Ол аарыгны дыка хөй улус эскербес.
Республиканың Аарыгларга удур кадыкшылга төвүнүң кол эмчизи Сергей Бородич «Хүлүмзүрүг – стресске удур эм» деп хемчегни ажытпышаан, депрессия деп берге аарыг дугайында база чүге бо чылын Бүгү-делегейниң кадык-камгалал организациязы аңаа улуг кичээнгейни салганын долгандыр чыглып келген чонга тайылбырлаан. Республиканың психиктиг аарыглар эмнелгезиниң кол эмчизи Снежана Дуктен-оол, кажан кижи депрессияга болгаш амыдырал-чуртталгазында берге байдалдарга таваржы берзе, коргуушкун чокка психолог, психотерапевтен дузаны дилээрин дыңнаткан.   
Депрессияны баш бурунгаар болдурбас аргаларның бирээзи – кадык амыдырал. Ынчангаш «Ушу» Федерациязының удуртукчузу Роберт Күнзек ушу тренировказын, Республиканың Кадыкшылга төвүнүң психологу Ольга Падерина хөглүг сула шимчээшкиннерни чыглып келген хөй чонга эрттирген. Оон аңгыда хемчегниң киржикчилери психологтуг тренингиге, спортчу мөөрейлерге база киржир аргалыг болганнар.      
Оон аңгыда Кадыкшылга төвүнүң чүрек эмчилери эрткен-дүшкен чоннуң хан базыыш­кынын хемчээп, консультацияны берип турган. Депрессияга таварышкан улустуң хан базыышкыны бедип, чүрек-дамыр аарыглары кедерээр деп эмчи тайылбырны берген.   
Хемчегге ниитизи-биле үш чүс ажыг кижи киришкен. Оларның аразында хоорайның чурттакчылары болгаш аалчылары, аңгы-аңгы школаларның идепкейлиг өөреникчилери, база кадык-камгалал шугумунуң ажылдакчылары бар. Долгандыр чыылган көрүкчүлерге Кызылдың дугаары 5 гимназияның болгаш дугаары 3 школаның волонтерлары санитар-чырыдыышкын материалдарын тарадып, байырлыг хемчегниң төнчүзүнде Тываның кадык камгалал яамызының, хоорайның эмнелгелериниң ажылдакчылары-биле кады аңгы-аңгы аялгаларга танцылап-самнап, флеш-мобту эрттирген. Оон аңгыда Республиканың наркология диспансериниң фельдшер эмчизи Снежана Даваа чонга аян тудуп ырлаан.
Сайсуу ДАРГЫН-ООЛ.
Авторнуң тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.