1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ХҮННҮҢ МЕДЭЭЛЕРИ

АЖЫЛЧЫН ОЛУТ БЫЛААШПАЗЫН ДЭЭШ…
 
2017 чылда даштыкы болгаш кайы-даа чурттуң хамаа­тызы эвес болуп турарларның аразындан чүгле 100 ашпас кижи Тывага түр чурттаар чөпшээрелди алыр аргалыг. Регионда ажылчын олуттарны ээлээри-биле бээр өске чурттуң хамаатыларының кирип турарын кызырары-биле 2014 чылдан тура хемчеглерни ап турар. Республиканың удуртукчуларының дилээ-биле Россия Федерациязының Чазааның бо чоокку хүннерде хүлээп алган айтыышкыны-биле кызыгаар (квота) доктааттынган. 2013-2014 чылдарда 200 кижиге түр чурттаар чөпшээрелди берген турган болза, 2015 чылда 120 кижи алган.
Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамы­зының дыңнатканы-биле алырга, өске күрүнелер­ниң хамаа­тыларынга түр чурттаар чөпшээрелди бээрин кызыгаарлаары республиканың чурттакчы чонунуң аразында ажыл чок чорукту чавырылдырар. Чүге дээр­ге Россияның хоойлужудулгалары езугаар РФ-ке түр чурттаар чөпшээрел алган даштыкы хамаа­тылар чурттуң хамаатылары-биле ажылчын олуттар ээлээринге барык дең эргелиг болуп турар. 
Республикада бүдүрүлге черлери, ооң иштинде даштыкы инвесторларны болгаш кадрларны хаара туткан бүдүрүлгелер Тываның чазаа-биле дугур­жул­га езугаар тус черниң чурттакчыларын ажылга тур­­гузарын колдадыр ужурлуг. Шолбан Кара-оолдуң эге­­лээшкини-биле өөредилге черлери тус черниң кадрларын белеткээрин болгаш эде өөредирин организастаан.
Түр чуртаарынга чөпшээрел бээр кызыгаарлааш­кынның хемчээли ниитизи-биле бүгү Россияда 2016 чылга деңнээрге, 15 муңга эвээжээн. Сибирьде 2015 чылда 20070 кижиге чөпшээрел берип турган болза, 2017 чылда 17 020 кижиге бээр. Тыва чөпшээрелди эң эвээшти берип турар регион. Эң хөй чөпшээрелди Новосибирск (4 муңга чедир), Омск (2500) областьтарында  даштыкы хамаатыларга түр чурттаарынга берип турар.
 
5 БАШ ХОЙ ДЭЭШ…
 
Тыва Республиканың Истелге эргелели 3 дугаар эдип-чазаар колонияның начальнигиниң хүлээлгезин күүседип турар 39 харлыг хамаатыны РФ-тиң КХ 290 чүүлүнүң 2 кезээнде көрдүнген («Албан-дужаал эдилээн кижиниң хоойлуга дүүшпес херек дээш хээли алганы») кем-херек үүлгедиин кылганы дээш буруудадып турар.
Истелгениң тодаратканы-биле колонияның ажылдакчызы шииттирген кижиге эдип-чазаар албан черинден үр үениң иштинде үнүп чорааш кээрин 5 баш хойну оон алгаш, чөпшээрээн турган. Ону республикада федералдыг айыыл чок албанның болгаш истелге эргелелиниң ажылдакчылары тодараткан болгаш баш удур болдурбайн барган.
 
БИСТИҢ КАДРЛАРНЫ АЖЫЛДАДЫР
 
Евразхолдингиниң «Межегейхөмүр» компаниязы Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң республиканың социал төлевилелдеринге идепкейлиг киржир дугайында саналын хүлээп алган. 
«Ук хөмүр-даш бүдүрүлгезинге тус черниң чурттакчыларындан специалистерни ажылдадыр база боттарывыстың аныяктарывыстан кадрларны өөредип чорудар талазы-биле дугужулганы күүседир дугайында бодумнуң негелдемни база катап айыттым» – деп, улуг инвестиция компаниязының чиңгине директору Сергей Франк-биле болган чугааның дугайында Тываның Баштыңы чугаалаан. 
«Межегейхөмүр»-биле дугуржулганы бирден бирээ чокка сайгарар дугайында Шолбан Кара-оолдуң айтыышкынын сонуургалдыг шупту яамылар алган. Компанияның штадынга 15 хуудан эвээш кезиинге тыва специалистерни болгаш ажылчыннарны ажылдадыр айтырыгны компания-биле кады «орук картазын» ажылдап кылыр даалганы Экономика, Күш-ажыл, Энергетика база Өөредилге яамыларынга берген. Оон аңгыда бүдүрүлгениң менеджмени-биле, хөмүр-даш үлетпүрүнүң ажылдакчыларынга Дус-Хөлге санаторий, Кызылга буддийжи комплекс тудуу дээн ышкаш, республиканың социал төлевилелдерин боттандырарынга «Межегейхөмүрнүң» курлавырларын хаара тударының айтырыын база чугаалашкан.
Тывада кокстуг хөмүр-даштың Межегейде чыдынын шиңгээдиринге Роснедрниң мөөрейин 2010 чылда "Межегейхөмүр" КХН ойнап алган болгай. Бо үеге чедир төлевилелче инвестиция киирилдезиниң ниити хемчээли 7,5 млрд. рубль четкен.
Амгы үеде турар 240 метр чедир шөйлү берген уургайның тудуун 2013 чылдан эгелээн. Аразында тудуштурган черлерлиг, ам-даа 700 метр черни ажыглалга киирер. 2016 чылдың төнчүзүнде уургайны бүрүнү-биле ажыглап эгелээрин планнаан.  
Бо хүнде ара-ара болгаш таваржыр чыдыннардан хөмүрнү казып турар. 2016 чылдың 10 айында 343,1 муң тонна хөмүр-дашты казып тыпкан. Бүдүрүлге бүрүн күжү-биле ажылдап эгелээрге, чылда-ла 7,7 миллион тонна хөмүрнү казар.
ТР-ниң албан езузунуң сайтызындан.

 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.