1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧААГАЙ ХЛЕБТИҢ БЫЖЫРЫКЧЫЛАРЫ

Чоокта чаа Ээрбек суурга чаа пекарняның ажыдыышкыны болуп эрткен. 
Аңаа ТР-ниң экономика сайыды Елена Каратаева, Кызыл кожууннуң баштыңы Аяс Мөңге, кожууннуң чагырга даргазының экономика талазы-биле оралакчызы Алдай-Мерген Ховалыг,  кожуун чагыргазының ажыл чоктар төвүнүң директору Галина Ондар, Ээрбек сумузунуң баштыңы Сергей Арсарыг,  суму даргазы Салбакмаа Хүрең-оол киржип, пекарняның ажыл-ижин, бүдүрген продукциязын сонуургап, үнелеп, чылыг-чымчак сөстерни чугаалап, байыр чедиргеннер. 
Бо чаа бүдүрүлге чериниң удуртукчузу — Рада Ооржак. Ол 2006 чылда ТКУ-нуң көдээ ажыл-агый факультедин чедиишкинниг дооскан. 2007 чылдан тура Ээрбек суурнуң школазынга башкылап ажылдавышаан, хууда сайгарлыкчы ажылын эгелеп, хлеб быжырып, чонга садып эгелээн.
Рада Төгүс-ооловнаның өөнүң ээзи Константин Седип-оол суурдан 30 км ыракта Бичии-Сайыр бажында кыштаанда хууда шээр, бода, чылгы малын азырап, өстүрүп турар. Өг-бүле 3 ажы-төлдүг: бир оол, ийи кыстыг. Эң улуг оглу Вячеслав — 5 класс, эки өөредилгелиг, корум-чурумнуг өөреникчилерниң би­рээзи. Ортун уруу Александра садиктеп турар. Хеймери Алдын-Сай  дөрт айлыг. Раданың авазы Анай Сайын-Белековна Ондар чеже-даа назы-хары улгады берген болза, уйнуктарын азыражып, өмек-дөмек болуп чоруур буянныг кырган-ава.
ТР-ниң Чазаа Р.Т. Ооржактың Ээрбек суурга хлеб быжырар пекарняны ажыдар дээн бизнес-планын деткээн. 2015 чылда ол ТР-ниң Экономика яамызындан «Социал сайгарлыкчы чорук» угланыышкынга эки бизнес-төлевилел дээш 400 муң рубльдиң деткимчезин алгаш, хлеб, булочка, кондитер кылыгларын быжырар дериг-херекселдерни садып алган. Ооң соонда чаа пекарня тудуунга херек тудуг материалдарын четчелээш, арга-дуржулгалыг тудугжулар Меңги, Сай-Даш Ооржактарны, Артур Самбуу, Сайдаш Доржу оларны эвилелдээш, бо чылдың августа тудуп дооскаш, сентябрь 8-тен эгелеп бүдүрүлгени ажылдадып эгелээн.      
Амгы үеде пекарняда алды кижи ажылдап турар. Хлеб быжырыкчылары Елена Монгуш, Алдынай Дамдын-оол, Радик Лапчаа, кондитер цегиниң ажылчыннары Ролланда Сат, Шончалай Ооржак амданныг-чаагай торттарны, пироженое, печенье, пиццалар, хлеб, булочка кылыглары, рогаликтер… дээш он ийи аңгы хевирниң продукциязын быжырып, эрес-шудургу ажылдап турарлар. Пекарня хүнде 100-150 хлебти быжырып, чонга садып турар. 
Пекарняга кире бээр­ге, чыды безин чаа­гай, арыг-силиг, чылыг, чырык, делгем. Удуртукчу кандыг болдур, коллективтиң ажыл-амыдыралы ындыг болур деп чоннуң чугаалажыры-ла шын. Рада Төгүс-ооловна ажылын эки билир, эрес-кежээ, топтуг-томаанныг, хүндүлээчел, үнген-кирген чону-биле чугаалажып билир, езулуг-ла ажылынга бердинген удуртукчу – аныяк ава. Ажы-төлүн өстүрүп, кижизитпишаан, хостуг үезинде суурнуң хөй-ниити ажылдарынга киржип турар. Аргыттынып, дааранып, амданныг аъш-чем, огород ажылын кылырынга ынак. Ол ышкаш уруглары-биле ном, сеткүүл номчуп, телевизор көрүп, агаарлаарынга ынак. Р.Т. Ооржактың кызымак ажылының түңнели – шаңнал-макталдары. ТР-ниң Дээди Хуралының, Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем, Экономика яамыларының, кожуун чагыргазының хүндүлел бижиктери, дипломнары бар. 
 
ЭЭРБЕККЕ ОНЗАГАЙ ХҮН
 
Ээрбек суурнуң көдээ клувунга чон чыглып келгеш,  «Төрүттүнген хүнүң-биле!» деп темалыг кежээни эрттирген. 
Чалаткан аалчылар ТР-ниң культура сайыдының оралакчызы Марьята Бадыргы, Кызыл кожууннуң баштыңы Аяс Мөңге, кожууннуң чагырга даргазының оралакчылары Алдай-Мерген Ховалыг, Аян-Мөге Донгак болгаш өскелер-даа байырлалга кээп киришкен.
Суму чагыргазының даргазы Салбакмаа Хүрең-оол кежээ­ни ажыткаш, суурнуң чонунга, чалаткан аалчыларга байыр чедирген. Сумунуң клуб эргелекчизи Ая, уран чүүл удуртукчузу Салбак Сарыг-оолдар шимеп-каастап каан сцена кырынга үнүп келгеш, чечен-мерген сөстер-биле алгап-йөрээп, солун кежээни башкарып эрттиргеннер. Суурнуң бот-тывынгыр артистериниң солун программалыг концерти база болган.
ТР-ниң культура сайыдының оралакчызы Марьята Бадыргы сөс алгаш, сумунуң чонунга байыр чедиргеш, хөгжүм-ыр аппаратуразын белекке бээрге, чон диңмиттиг адыш часкаашкыннары-биле уткаан. Кызыл кожууннуң баштыңы Аяс Мөңге он сандайны, столду белекке сөңнээн.
Байырлыг кежээге Ээрбек сумузунуң баштыңы Арсарыг Сергей «Сумунуң эң хүндүлүг чурттакчызы» деп атты хөрек демдээ-биле кады күш-ажылдың хоочуну, «Энерел» клувунуң удуртукчузу Бичен Даржаевна Дондупка (чурукта) байырлыг байдалга тывыскан. Суурнуң чеден харлаан өгбелери Б.А. Амырта, Т.Х. Мартый-оол, Т.Т. Ондар, В.К. Шавылдай оларга өртектиг белектерни сөңнээн. «Сайыр» унитарлыг бүдүрүлгениң малчыннары В.К. Дондуп, Э.Э. Ондар, С.М. Пабундук оларга хүндүлел бижиктерни болгаш өртектиг белектерни тывыскан.
Ол ышкаш хөй-ниити ажылдарынга идепкейлиг аныяк өг-бүлелерни, бо чылын төрүттүнген чаш ажы-төлдү, хүндүлүг дыштанылгада кырганнарны, байырлыг кежээниң деткикчилерин алгап-йөрээп, белек-селектерни сунуп демдеглээн.
Лориса СААЯ белеткээн.
Ээрбек суур.

 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.