1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАА СОРУЛГАЛАР

Тыва Республиканың Дээди Хуралының биче хуралдаар залынга «Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партияның активиниң – партияның кежигүннери Тыва Республиканың Дээ­­ди Хуралының депу­тат­тарының, партий­жи­ фракцияның кежигүн­не­риниң, партияның тус чер салбырларының удур­тук­чуларының чөвүлел хуралы «Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партияның регионда салбырының бирги секретарының оралакчызы Артур Монгалдың удуртулгазы-биле январь 31-де болуп эрткен. 
Бо чылдың январь 21-22 хүннеринде Москвага болуп эрткен «Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партияның XVI съездизиниң түңнелдерин болгаш партияның регион салбырының кол сорулгаларын чөвүлел хуралга чугаалашкан. Партияның XVI съез­дизиниң ажылынга Тываның төлээлери чедиишкинниг киришкен, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Партияның Дээди Чөвүлелиниң кежигүнүнге соңгутканы ооң херечизи деп чөвүлел хуралдың киржикчилери демдеглээн.
«Чаңгыс демниг Россия» по­­ли­тиктиг партияның регион салбырының кол сорулгаларын чугаалажып турда, соңгулдалар аразында үеде чер-черлерде салбырларның ажылында чет­пестерни Артур Монгал шүгүм­чүлээн. Кежигүннер саны, дадывырлар чыыр талазы-биле эки чүүлдер бар-даа болза, чер-черлерге партийжи ажылды соңгулдалар аразында үеде канчаар чорударын партия иштинде билбес ышкаш кылдыр меңээ сагындырар-дыр деп, ол чугаалаан. Ынчангаш партияның тус чер салбырларының ажылын сайзыраңгайжыдар, партийжи ажылга чонну хаа­ра тудар деп чөвүлел хуралга шиит­пирлээн.
2017 чылды «Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партияның регион салбырынга «Тус чер салбырларының чылы» деп чарлаан, ону канчаар эрттирерин база чугаалажып көрген. Ооң бир кол угланыышкыны чер-черлерге партийжи өөредилге семинарларын организастаары.
Партияның тус чер сал­быр­ла­рының удуртукчуларынга кордакчыларны база чугаалажып көрген. Ниитизи-биле 19 кордакчыны партияның чер-черлерде күүседикчи комитеттериниң удур­тукчуларынга томуйлаарынга деткимче алыры-биле чогуур документилерни «Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партияның Төп күүседикчи комитединче чоруткан.
Ай-кыс Монгуш.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.