1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАЙЫННАЛЧАК БАЙЫРЛАЛ

Чазак Даргазының Хүндүлел бижии-биле шаңнаткан Надежда Ооржак.

Тываның Виктор Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрының сезен ийиги сезону доозулганының байырлалы болуп эрткен.

Хөгжүм-шии театрының 82-ги сезон­нуң доозулганы-биле артистерге, чогаадыкчы ажылдакчыларга болгаш көрүкчүлерге ТР-ниң культура сайыдының оралакчызы Марьятта Бадыргы байыр чедирип, моон соңгаар-даа сезоннарга чогаадыкчы чедиишкиннерни күзээн. Тываның Баштыңы – Тыва Республиканың Чазааның Даргазының Хүндүлел бижиин көрүкчүлерге чечен-мерген салым-чаяа­ны эки билдингир артист Надежда Ооржакка ол тывыскан.

Ооң соонда шаңналдар тыпсырының езулалы болгаш «Өртемчей – театр-дыр, өргүн чон – актерлар-дыр» деп театржыткан солун концерт эгелээн. Концерттиң режиссеру Тыва Республиканың уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы Марина Идам.

Театрның 82-ги сезонунуң актерлары шаңналга Тыва Республиканың алдарлыг артизи Саяна Сат биле аныяк артист Айдыс Даржай төлептиг болганнар. Бернард Альба биле Ходжа Насреддинниң рольдарын онзагай кылдыр ойнааны дээш, «82-ги сезоннуң актрисазы» деп дипломну Саяна Сатка, «82-ги сезоннуң актеру» деп дипломну Айдыс Даржайга  Россияның алдарлыг артизи, Тываның улустуң артизи, Виктор Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрының  кол режиссеру Алексей Ооржак, Тываның улустуң артизи, национал театрның директору Станислав Ириль тывыскан.  

М.С. Щепкин аттыг театрның дээди учи­лищезиниң (институттуң) эрткен чылгы доозукчулары аныяк артистер Салбак Лапчар, Айдызаана Иргит, Өнер Кызыл-оол, Ачыты Салчак олар «Сезоннуң дебюду» деп шаңналга төлептиг болганнар. «Ак-кызыл парустар», «Камгалакчы Каң-Болат кыс», «Өшпээн ынакшыл» дээш өске-даа шиилерге салым-чаяа­ны кидин-не частып келгенин олар көргүскеннер. 

Салым-чаяанныг артистер Шеңне Шоюн биле Аржаана Стал-оол опчок тенек амгы үениң аныяктарының дугайында шоодуглуг оюн-баштак көргүзүглери-биле хамыкты кайгатканнар. 

А «Эң эки специалист» шаңналды театрның чырык мастери болгаш чырык цегиниң эргелекчизи Начын Саая­га тывыс­кан. Грим чурукчузу Анна Волошинаның кайгамчыктыг талантызын театрның администрациязының болгаш уран чүүл чөвүлелиниң Хүндүлел бижии-биле демдеглээн. Театрның «чажыт фрондузунуң дайынчылары» костюм мастери Долаан Моңгуш, сцена машинизи Орлан Куулар, идик даараар мастер Шолбан Ховалыг, реквизитор Арат Хүлер-оол оларга ак сеткилдиг ажылы дээш театрның удуртулгазының өөрүп четтириишкинин чарлаан. 

Бедик мергежилдии, билдилии болгаш кызымак ажылы дээш «Эң эки бүдүрүлге цеги» деп шаңналга Оксана Алдын-оолга удурткан дааранылга цеги төлептиг болган. Азияна Дулуш, Лилия Ондар, Юлия Чалбаакай дээш бо коллективтиң өске-даа кежигүннериниң ус-шевер холдарындан шиилерниң уран-чечен деңнели база дыка хамааржыр. 

Тыва сценаның хоочуннары Россияның алдарлыг артизи, Тываның улустуң артизи Анзат Куулар, Россияның болгаш Тываның алдарлыг артизи Галина Мунзук, Тыва Республиканың улустуң артизи Виктор Наксыл, Тываның улустуң артизи Анна Шириин-оол, Тываның улустуң артизи Надежда Наксыл, Тываның алдарлыг артизи Серепаа Моңгуш болгаш өскелер-даа аныяктар-биле деңге көрүкчүлерге өшпес уран талантызын бараалгатканнар.

Хөгжүм-шии театрының 82-ги сезонунуң байырлал концерти «Тыва театр» деп ыры-биле төнген. Ону театрның шупту артистери ырлашкан.

Ээлчеглиг сезоннуң доозул­га­нының байырлалынга келген көрүкчүлер артистерни диң­миттиг адыш часкаашкыннары-биле уткуп база сценадан үдеп, ынак артистеринге өң-баа­зын чечектерни тутсуп турганнар. 

В. Көк-оол аттыг 

хөгжүм-шии театрының материалдарындан.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.