1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАҢГЫС УДАА 5 МУҢНУ ТӨЛЕП БЭЭР

Хүндүлүг пенсия алыкчылары! Тыва Республикада Пенсия Фондузунуң Салбыры Силерниң ки­чээнгейиңерге 5000 рубль түңнүг чаңгыс удааның төлевириниң дугайында айтырыгларга харыыларны дыңнадып тур.
Январь айда камгалалдыг­ болгаш күрүнениң пенсия хан­дырылгазының пенсия алыкчыларынга 5000 рубль түңнүг чаңгыс удааның төлевири көр­дүнген. Тывада Пенсия фон­дузунуң девискээр органнарында бүрүткеттинген 81 муң ажыг пенсия алыкчылары ону алыр. Ынчангаш таваржып турар чамдык чугула айтырыгларга харыыларны силерге бараалгаттывыс. 
• 5000 рубль түңнүг төле­вир­ни кым алырыл?
2016 чылдың декабрь 31-ниң байдалы-биле пенсия ап турар болгаш Россия Федерацияның девискээринде доктаамал чурттап, ажылдап база ажылдавайн турарындан хамаарылга чокка шупту пенсионерлер алыр.
• Төлевирни чүге чаңгыс катап берип турарыл?
Чурттуң экономиктиг байдалын барымдаалап, 2016 чылда пенсияларны индексациялаар чуруму өскерилген. 2016 чылга чедир камгалалдыг пенсияларны пенсионер кижиниң амыдыраарынга эң-не эргежок чугула чүүлдериниң өртээн барымдаалап индексациялап турган. 
2016 чылда ажылдавайн ту­рар пенсионерлерниң пенсия­зын февраль 1-ден 4 хууга, а апрель 1-ден – күрүнениң пенсия хандырылгазының пенсияларын база-ла 4 хууга өстүрген турган. Ынчангаш 2016 чылда болур турган ийи дугаар индексацияның көргүзүүнүң орнун тургузары-биле пенсионерлерге чаңгыс удаа төлээрин шиитпирлээн. 
• Төлевирниң хемчээли чүге 5000 рубль болуп турарыл?
Чаңгыс удаа төлевирниң хемчээли пенсионер кижиниң 2016 чылда болур турган ийиги индексацияның түңнелинде алыр турган немелдениң ортумак хемчээлинге дүгжүп турар.
• 5000 рубльди кажан төлеп бээрил? Пенсия фондузунче билдириишкин киирер бе?
Пенсия херектеринде документилерге даянып, Россия Федерацияның Пенсия фондузу 5000 рубльди 2017 чылдың январь 13-тен 28-ке чедир чорудар. Ук акшаны алыр дээш Пенсия фондузунче келбес, билдириишкин биживес! 
• 2017 чылдың январь 1-де пенсияже үнер пенсионерлер чаңгыс удааның төлевирин алыр бе?
Чок, албас. Чаңгыс удаа төле­вирни 2016 чылдың декабрь 31-ниң байдалы-биле пенсионер кижилерге төлеп бээр.
• Пенсиямны Кызылдың поч­тазындан 3-түң хүнүнде ап турар кижи мен, ынчап кээрге 5000 рубльди пенсия-биле албас мен бе?
Ийе. Пенсиязын почта таварыштыр ап турар пенсионерлерге аңгы график тургузуп каан. Январь 3-тен 12-ге чедир пенсиязын алыр кижилер ону ап тура, чаңгыс удаа төлевирни кажан алырын ылавылап айтырып алыр. Республикада федералдыг почта харылзаазының эргелели пенсия алыкчыларын 5000 рубль түңнүг төлевирни чорудар графигин пенсионерлерге тодаргайы-биле таныштырар ужурлуг. 
Пенсиязын январь 13-тен эгелеп алыр пенсионерлер чаңгыс удаа төлевирни пенсиязы-биле кады алыр. Банкылардан пенсия ап турар пенсионерлерге 5000 рубльди 2017 чылдың январь 13-тен 28-ке чедир оларның агар саннарынче шилчидер.
• Пенсиязын почта таварыштыр ап турар кижи рес­публикадан дашкаар, чижээ, өске регионче эмнедип чорупкан болза, 5000 рубльди февраль айда ап болур бе?
Бир эвес пенсионер кижи төлевирни 2017 чылдың январь айда ап четтикпээн болза, ону келир айда пенсия-биле кады ап алыр.
• Ийи пенсия ап турар мен: камгалалдыг пенсияны Пенсия фондузундан база шериг албан черинден. Ол ийи албан черлериниң кайызы 5000 рубльди төлеп бээрил?
Бир эвес пенсионер кижиниң ийи аңгы пенсиязының бирээ­зин Пенсия фондузу төлеп берип турар болза, чаңгыс удаа төлевирни Пенсия фондузу чорудар. Амгы үеде аңгы ведомстволардан ийи пенсия ап турар кижилерниң шүүштүрүлгези кыл­дынган.
• Бир эвес пенсионер чүгле шериг албан черинден пенсия ап турар болза, 5000 рубльди кайы албан чери төлеп бээрил?
Бо таварылгада 5000 рубль­ түңнүг чаңгыс удааның төле­ви­рин шериг албан чериниң пенсия органы төлеп бээр.
• 2016 чылдың декабрь 31-де 55 харлаар мен. Негеттинип турар камгалалдыг болгаш соңгу чүкке ажылдаан стажым чедер, Пенсия фондузунче кыраанының пенсиязын алыры-биле электроннуг билдириишкинни киирипкен мен. Чаңгыс удаа төлевирни алыр мен бе?
Ийе, чаңгыс удаа төлевирни алыр силер, чүге дээрге 2016 чылдың декабрь 31-ден эгелеп силерге кыраанының камгалалдыг пенсиязын тургузуп бээр болгаш 2016 чылдың декабрь 31-ниң байдалы-биле пенсия алыкчызы апаар силер.
• Азырадыкчызын чидиргени дээш ийи назы четпээн­нер­ге пенсия база оларны ажаап-тежээп турар дээш пенсия ап турар мен. Кайы хире хемчээлдиг чаңгыс дакпыр төлевирни алыр мен?
5000 рубльди азырадыкчы­зын чидирген дээш пенсия алык­чыларының кижи бүрүзүнге төлеп бээр. Силер 14 харга чедир ажы-төлдү азырап турар болганыңарда, 5000 рубльди база алыр силер.
• 2016 чылдың декабрь 6-дан эгелеп 2-ги бөлүктүң инвали­ди апарган мен. 20 харлыг ог­лум Москвада өөренип турар. Өөренип турар деп шынзылганы ол чүгле январь айда дышта­нылгазының үе­зин­де эккеп шыдаар. Пенсияны 2017 чылдан ап эгелээр болзумза, чаңгыс удаа төлевирни алыр мен бе?
Камгалалдыг стажыңар бар болза, камгалалдыг пенсияны МСЭ комиссиязын эрткен хүнүңерден (2016 чылдың декабрь 6-дан) эгелеп тургузуп бээр. Ынчаарга ук төлевирни алыр эргелиг силер. Өөредилге дугайында шынзылганы оглуңар чурттап турар черинде Пенсия фондузунуң эргелелинче электроннуг почта таварыштыр чорудуп болур. Адрес болгаш телефон дугаарларын Россияның Пенсия фондузунуң сайтызында http://www.pfrf.ru/branches/tuva/contacts/ айыткан. Шынзылганың бодун (оригиналын) ооң соонда дораан дужааптарын утпас силер.
• 3 дугаар бөлүктүң инвалиди мен. Ооң мурнунда болган МСЭ комиссиязы катап херечилел тыпсырының хуусаа­зын 2016 чылдың декабрь 1 кылдыр айыткан. Амгы үеде эмчиде чыдар мен. МСЭ комиссиязын 2017 чылдың январь айда эрттирип алыр болзумза, чаңгыс удаа төлевирни алыр мен бе?
МСЭ комиссиязының айыткан хүнүнден хамааржыр. Бир эвес инвалид болганын 2016 чылдың декабрь айдан эгелеп тургузуп база комиссияже келбейн барган чылдагаанын МСЭ чөптүг деп санаар болза, чаңгыс удаа төлевирни алыр эргеңер бар.
• 5000 рубль түңнүг тө­левир кижиниң социал деткимче алыр эргезин тодарадырынга барым­даалаттынар бе?
Чок. 5000 рубль түңнүг төлевир РФ болгаш субъектиниң хоойлу-дүрүмүнде көрдүнген социал дузаламчы алыр эргезин тодарадырынга барымдаалаттынмас болур. 
Айыттынган акша-түң пен­сио­нерниң материалдыг хан­дырылгазының ниити түңүнче база пенсиязынга федералдыг социал немелде кылырынга киир санаттынмас.
• Суд приставтарының айтыышкыны-биле изиг, соок сугларның өрези дээш пен­сиям­ның 50 хуузун тыртып ап турар. 5000 рубльден база тыртып аппаар бе?
Чок. 5000 муң рубльди долузу-биле алыр силер, оон кандыг-даа акша-хөреңгини тыртпас ужурлуг. 
РПФ-тиң Тыва Республикада салбырының парлалга 
албаны белеткээн.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.