1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧЫЛ ТӨНЧҮЗҮНДЕ АЖЫГЛАЛГА КИИРЕР

Кызылда кагдынган ту­дуг­ларның бирээзинге рес­публика эмнелгезиниң ниити аарыглар корпузунуң чаа тудуу хамааржыр. Ону 1996 чылда-ла тудуп эгелээн. Ол үеде акша-төге­риктиң чедишпейн барганындан тудуг ара соксаан турган.
Бо тудугну чүгле 2013 чыл­да Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оолдуң күже­нииш­киннериниң түңнелинде РФ-тиң Чазааның бадылааны Ты­ва­ның социал-экономиктиг сайзыралының планынче киирер аргалыг болган. Ынчан-на «Кадык камгалалының сайзыралы» күрүне программазын езугаар бистиң республикавыс-биле кады Россияның 12 регионунга 5,2 млрд. рубльди үлештирген.
Аазаанын үш чыл манаар дээн­ ышкаш, бо чылын ам-на фе­­дералдыг бюджеттен субсидия акшазы кылдыр 444 млн. рубльди эмнелгениң тудуун дооза­ры-­биле тускайлап бээрге, кагдын­ган тудугну улаштыр кылып эгелээни бо. Эрткен чылдың август айда-ла чардынган №97-16 күрүне керээзин езугаар 133 млн. рубльди тудугну кылып доозарын хүлээнген «Холдинг Тезис Тудуг» кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилелдиң (КХН) агар санынче бо ноябрь айның эгезинде аванс кылдыр шилчидип берген. А бо чыл­дың төнчүзүнге чедир ниити аарыглар эмнелгезиниң чаа кор­пузунуң акшаландырыышкынын долузу-биле бериптер болган.
Кадык камгалал яамызының административтиг ажыл-агый хандырылгазын харыылаар албан чериниң дыңнатканы-биле ноябрь 14-ке чедир тудуг­да ажылдап турар керээлиг ор­га­низацияның ажылчыннары эмнелге бажыңында эрги соңгаларны болгаш балконнар эжиктерин адырып, ужулгаш, пластиктен кылган соңгаларны, эжиктерни салган, оон аңгыда хеп чуур черде пластиктен (ПВХ) чаа соңгаларны эптээн. Бо ажылдар-биле чергелештир тудугнуң та­ваан чылыглап, сугдан камгалалын катап кылып, хеп чуур черниң иштики ханаларының септелгезин доозуп, чылыдылга четкизиниң иштики хоорзаларын солаан.
Амгы үеде адаккы каъттың тавааның азыгларын сыскып, чылыг четкизиниң гидравликтиг шенелдезин чорударынга белеткеп турар. «Холдинг Тезис Тудуг» КХН-ниң участок начальниги Геннадий Демьяненконуң чугаазы-биле алырга, ам каш хонгаш иштики чылыдылга ажылдарын доозупкаш, даштыкы ажылдарже кирер. Ынчангаш соок хүннерде даштыгаа ажылдаар ажылчыннарның түр када чыннып алыр вагончик-бажыңчыгажын бо чоокку хүн­нерде кылып доозуптар. Амгы үеде тудуг ажылдарынче 80 хире кижини хаара туткан, келир неделядан эгелеп ажылчыннарның санын ийи катап көвүдеткеш, тудугну чыл төнчүзүнге чедир доозуптарын планнап турар. 
Даш-оол МОНГУШ.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.