1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ШАМБАЛЫГНЫҢ ЧАШТАРЫНГА БАЙЫРЛАЛ

                                                                                                        Акция «Школаже киреринге дузалаш»

      Чоокта чаа Шамбалыг суурга кайы-даа чурттуң календарында демдеглеттинмээн онза байырлыг езулал эрткен.

    Тыва Республиканың Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар агентилелиниң удуртукчузу Аяс Алексеевич Сарыглар бо агентилелдиң килдис удуртукчулары-биле Шамбалыгда амыдыралының аайы-биле деткимче хереглеттинип турар өг-бүлелерниң уругларынга школаже өөренип кирер идик-хеп аймаан садып алган аалдап келген.

     Бо адырның ажыл-чорудулгазының дугайында болгаш өрт айыылын болдурбас, тайга-даскылга чорааш, аспас дизе, саргыга ызырткаш, азы чылан шапса канчаарыл дээн ышкаш солун өөредиглиг медээни Снежана Амбыраловна Шойзат уругларга чугаалап бээрге, олар чон аразында нептерей берген аргаларны база олуттарындан чугаалап турдулар. Чижээ: «Саргы ызырыптарга, канчаар силер, уруглар?» – деп айтырарга, «Ушта тырткаш, өрттедиптер» деп уруглар харыылаан. Мен база ындыг-ла деп бодаар болгай мен. Херек кырында ону ине-биле оваарымчалыг адыргаш, муңгаш шил савага суккаш, эмчиге хүлээдир чүве-дир. Ол саргы халдавырлыг аарыглыг болза, аңаа ызырткан кижини эмнээринге ол деткимче болур.

      Сугга дүшкен улусту камгалаар талазы-биле инструктор Айдыс Радикович Иргит каш градус сугга эштир ужурлугул, соок сугга эштирге, сиири тырта берзе, кандыг арга-биле эдип алырыл, водолазтарның сугга ажылдаар дериг-херекселдери кандыг болурул дээн ышкаш айтырыгларга харыыны көргүзүп тургаш, берди. Уруглар хамаанчок ада-ие безин аажок сонуургады.

   Чаа байырлыг езулалдың эң солун кезээ белек тыпсыры-биле Аяс Сергеевичиге сөстү берди:

    – Камгалакчы мергежилдиг болуксап турар кижи бар бе? Ынчанмайн канчаар, тыва кижи Россияга Онза байдалдар яамызын үндезилеп каан болганда, тывалардан хөй тулган камгалакчылар үнер ужурлуг.

   Тыва Республиканың Чазааның Даргазының   Айтыышкыны езугаар республикада «Школаже киреринге дузалаш» деп акцияны чарлаан. Бис база ол Айтыышкынны деткип, ажылдакчыларның боттарының күзели езугаар акша-төгерикти чыып, силерниң школаңарда аалдап келгенивис бо.

    Чогум силерниң школаңарның  коллективи-биле бо дөрт дугаар эрттирип турарывыс хемчег чүве. «Хөглүг старттар», бассейнге, хаак оруунга спортчу ужуражылгаларны эрттирип турган болгаш, коллектив-биле таныш, ынчангаш ооң ажылын шаавыс-биле деткиири-биле бо акцияның шугуму-биле мында база катап келгенивис бо – деп чугаалааш, уругларга чаа өөредилге чылында чылыг күзээшкиннерни кылгаш, белектерни тыпсып кирипти.

  Бирги классчылар Александра, Алдын-Сай, 11 харлыг Уран-Сай школачы идикхептен, башка ызыртыр ак кожаалары-биле катай алдылар. Айдаш биле Намзырайның школачы идик-хеви база уругларныындан дудак чок чараш чорду.  Идик өртээ аартаан болгаш, идикке күш четпейн тур бис дээн ада-иелер хөй болган хевирлиг, 8 кижиге өөренир болгаш спортчу идиктерни буттарынга кетсип тургаш белекке берди.  А Регинага сумка берген. Школа коллективи хуралдааш, кымга чүү херек болуп турарын баш удур берген медээзинде айытканын школаның директору Айланмаа Чолаачыевна Ондар чыылганнарга чугаалап турду. Ындыг турбуже кандыг-даа онза байдалдарга тура дүшпес камгалакчылар уругларга идик-хеп таарышпайн баар таварыылгада, орнап ап болур аргазы барын айтып, дораан дыңнадырын чагып турдулар. Идик-хеп үлелгезиниң соонда, кыдырааштар болгаш амданныг белектерни уруглар база алган.

   Бо ужуражылганың түңнелинде байырлалдар үезинде болгаш тайга-даскыл черлерге кижилер аза берзе дилээр тускай тырттырар камералыг херекселди школаның хериминиң иштинге уругларга ажылдадыптарга, ооң ушкан аайы-биле уругларның халчып турарын көргеш, аажок чаптап, бо хемчег байырланчыг-ла эрти деп түңнеп чандывыс.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.