1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ШАҢНАЛ-МАКТАЛ - ТЕРГИИННЕРГЕ

Март 17-де, Улусчу чогаадылга бажыңынга, Тыва Республиканың Иштики Херектер яамызының тургустунганындан бээр 95 чыл оюн демдеглээн байырлыг хурал болган. Аңаа ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы А.М. Чудан-оол, ТР-ниң Дээди Хуралының даргазы К.Т. Даваа, ТР-де Федералдыг инспектор Ш.Ч. Монгуш, Кызыл хоорай Баштыңы Д.И. Оюн, Кызыл хоорай чагыргазының даргазының оралакчызы Н.Г. Потапова болгаш республикада эрге-хоойлу камгалаар органнарның төлээлери база полицияның  халажылгада хоочуннары киришкен.
ТР-ниң үрер хөгжүм оркестриниң үдел­гези-биле ИХЯ-ның тугун киирген соон­да, ТР-ниң Иштики херектер сайыды, полицияның генерал-майору А.Ф. Лобанов илеткел кылган. Ол Тыва Республиканың Иштики херектер яамызының ТАР үезинден тура төөгүлүг эрткен оруунуң болгаш амгы үеде ажыл-чорудулгазының дугайында тодазы-биле илеткээн.
Генерал-майорнуң илеткелиниң соон­да албан-хүлээлгезин ак сеткилдиг күүседип чоруур полицияның тергииннеринге шаңналдарны тывыскан.
Россияның Иштики херектер яамызының «Ажыл-албанынга  шылгарал дээш» деп медалы-биле иштики албанның полковниги, ТР-ниң Иштики херектер  сайыдының оралакчызы, полковник А.Ю. Хаустов; Тыва Республикада Иштики херектер яамы­зының оперативтиг ажыл талазы-биле начальнигиниң оралакчызы, полицияның подполковниги Н.В. Чернышов; муниципалдар аразында «Таңды» килдистиң начальниги, полицияның подполковниги Н.Н. Осумба; Тыва Республикада Иштики херектер яамызының эрге-чагырга органнары-биле харылзаа чорудар килдизиниң начальниги, полицияның подполковниги Ч.К. Тава; Россияның Иштики херектер яамызының «Дайынчы дем каттыжылгазы дээш» деп медалы-биле муниципалдар аразында «Барыын-Хемчик» килдистиң ОШАЧКИ салбырының орук-патруль албанының инспектору, полицияның прапорщиги О.К. Шангыш-оол; Россияның Иштики херектер яамызының өөрүп четтириишкинниң бижии-биле кожууннар аразында «Кызыл» килдистиң улуг участок төлээзи, полицияның майору Х.А. Чыпсын оларны шаңнаан.
Иштики херектер системазынга хөй чыл­дарда ак сеткилдиг ажыл-албаны база Тыва Республиканың Иштики херектер яамызының Хоочуннар чөвүлелиниң ажыл-чорудулгазынга идепкейлиг киржилгези, аныяктарның мөзү-шынар патриоттуг кижизидилгезинге үлүг-хуузу дээш Россияның Иштики херектер килдизиниң Хоочуннар чөвүлелиниң «Пат­риоттуг кижизидилге ажылынга идепкейлиг киржилгези дээш» деп медалы-биле ТР-ниң Иштики херектер яамызының Хоочуннар чөвүлелиниң кежигүннери, милицияның халажылгада майорлары  Т.Х. Күжүгет биле М.Б. Дамдын; Россияның Иштики херектер яамызының  Хоо­чуннар чөвүлелиниң Хүндүлел бижии-биле, Тыва Республикада Суд приставтарының албанының федералдыг эргелелиниң Хоочуннар чөвүлелиниң даргазы, милицияның халажылгада подполковниги В.С. Орус-оол шаңнаткан.
ТР-ниң Иштики херектер яамызының 2017 чылдың февраль 28-те үндүргени удуртулганың улуг составынга хамаарыштыр тускай эргелер  тыпсыр талазы-биле дужаалын езугаар муниципалдар аразында «Барыын-Хемчик» истелге  килдизиниң начальнигиниң оралакчызы, юстицияның майору О.О. Амыртакка юстицияның подполковниги эргени тывыс­кан.
ТР-ниң Иштики херектер яамызының 2017 чылдың март 16-да үндүргени ортумак болгаш удуртулганың улуг составынга хамаарыштыр тускай эргелер тыпсыр талазы-биле дужаалын езугаар Экстремизмге удур ажыл чорудар Тыва Респуб­ликада  төптүң начальниги, полицияның капитаны Р.Р.Доңгакка база Кызыл хоорайда истелге эргелелиниң улуг истекчизи, полицияның капитаны А.В. Макал-оолга полицияның майору эргени тывыскан.
Муниципалдар аразында «Улуг-Хем» истелге килдизиниң истекчизи, юстицияның лейтенантызы С.К. Ооржакка юстицияның улуг лейтенантызы эргени; муниципалдар аразында «Таңды» истелге бөлүүнүң истекчизи, полицияның биче лейтенантызы А.В. Намчал-оолга полицияның лейтенантызы эргени; ИХЯ-ның эрге-хоойлу салбырының юрист-сүмелекчизи, иштики албанның биче лейтенантызы А.А. Кыргыска иштики албанның лейтенантызы эргени тывыскан.
Хөй-ниитиниң корум-чурумун камгалаа­рынга идепкейлиг киржилгези дээш Кызыл хоорайда «Беркут» эки турачы улусчу дружи­наның кежигүнү О.В. Саинни, «Енисей» эки турачы улусчу дружинаның кежигүннери, Кызылдың экономика болгаш эрге-хоойлу техникумунуң сургуулдары Я.М. Кызанмай биле Т.Ш. Монгушту ТР-ниң  Иштики херектер яамызының Хүндүлел бижии-биле шаңнаан.
«Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы» атты полицияның полковниги Д.Х. Дан-Сюрюнге тывыскан. ТР-ниң Дээди Хуралының, Кызыл хоорай Баштыңының, Кызыл хоорай чагыргазының, Онза байдалдар яамызының болгаш республикада өске-даа эрге-хоойлу органнарының тускай шаңналдарын, өөрүп четтириишкинниң бижиктерин тус-тус хоочуннарга болгаш шылгараңгай ажылдакчыларга тывыскан. Оларның шуптузунуң аттарын маңаа бижиири болдунмас, солунувустуң шөлү чедишпес. Ынчангаш оларга «Шынны» дамчыштыр байыр чедирдивис.
Хуралдың байырлыг ке­зээ­ниң соонда Иштики херек­тер яамызының ажылдак­чыла­ры­­ның бот-тывынгыр уран чүүл коллективтериниң каттышкан концерти болган. Корум-чурум камгалакчылары профессио­нал артистерден дудак чок талантылыг-дыр дээрзин олар сценага бадыткаан. ИХЯ-ның медицина-санитарлыг кезээ­ниң ажылдакчыларының ниити ырының, танцы бөлүүнүң, ыры-хөгжүмнүң, «Урянхай» аас чо­­гаалдың, эр улустуң ыры ан­самбль­дериниң күүсел­делерин чыылганнар аажок сонуургаан. Концерт соонда ТР-де Иштики херектер сайыды, генерал-майор А.Ф. Лобанов ажылдакчыларының талантызын магадап, чыл санында ук албанның ажылдакчыларының аразынга уран чүүл көрүлдезин эрттирери чугула-дыр деп санал киирген.
Юбилейниң аалчылары, хүндүлүг хоочуннарның чам­дыызы-биле чугаалажырымга, байырлалды организастаан Иштики херектер яамызының удуртулгазынга өөрүп четти­риишкини кызыгаар чок болду. Барыын-Хемчик кожуунда Иштики херектер килдизиниң Хоочуннар чөвүлелиниң даргазы, дежурный шагдаадан начальник чедир ажылдап чо­раан, милицияның халажылгада подполковниги А.Д. Хомушку хоочуннарны утпайн, оларга хүндүткел езулалын кылганынга өөрүп четтиргенин илередип, полицияның аныяк ажылдакчыларынга Төрээн чуртунга төлептиг бараан болурун күзеди.
Чечен Республикага үш удаа албан-хүлээлгезин ак сеткилдиг эрттиргеш, ээп чанарынга чедир каш-ла хонук артканда амы-тынындан маадырлыы-биле чарылган Меңги Кара-Салдың ачазы Идам-оол Кара-Сал Иштики херектер яамызының кандыг-даа байырлыг хемчеглеринде оларның  өг-бүлезин утпайн чоруурунга четтиргенин илеретти.
Светлана ООРЖАК.
Владимир Чадамбаның 
тырттырган чуруу.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.