1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Ш.В. Кара-оол: «Бүзүрелиңерни шынзыдып бадыткаар мен»

2012 чылдың кол болуушкуннары болгаш онзагай кижилери

Үдеп турарывыс 2012 чылда республиканың амыдыралынга уттундурбас кылдыр эрткен кол болуушкуннарның бирээзинге Тыва Республиканың Дээди Хуралы (парламентизи) март 2-де Ш.В. Кара-оолга Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның Даргазының бүрүн эргелерин тыпсырының дугайында шиитпирни хүлээп алганы болур.

Ээлчег чок сессияга киришкен 29 депу­таттар шупту ындыг шиитпир дээш үннерин бергеннер. Оларның 27-зи — «Чаңгыс демниг Россия» партиязының кежигүннери. Бады­лаашкын болуп турган сессияга хөй-ниити­ниң төлээлери, Тыва Республиканың Чазаа­ның кежигүннери, Тывада федералдыг албан черлериниң удуртукчулары база кириш­кеннер. Россия Федерациязының Президен­тизиниң Сибирь федералдыг округта Бүрүн эргелиг төлээзи Виктор Толо­конский Шол­бан Кара-оолдуң кандида­туразын бады­лааш­кын мурнунда таныш­тырып тургаш, бодун долгандыр кижилерни эвилелдеп шыдаарын, нарын айтырыгларны шиитпир­лээринге туруштуун онзалап дем­деглээн. Ол дээрге регионнуң удуртук­чузу­нуң про­фессионал деңнелиниң бедиин бол­гаш арга-дугуржулгазының улгадып тура­рының херечизи-дир деп немей айыткан.

Сөөлгү беш чылдарның дургузунда респуб­ликаның Чазаа дыка хөй ажылдарны кылып чорутканын чон эки билир. Чазактың Даргазын күштүг удуртукчу кылдыр санап турар бис. Шолбан Валерьевичиниң хууда болгаш ажыл-ишчи шынарларының ачы­зында федералдыг эрге-чагырга орган­нарының, ТР-ниң Дээди Хуралы-биле Чазак­тың аразында эки түңнелдиг кады ажыл­дажылганың харылзаалары чедип алдынган – деп, ТР-ниң Дээди Хуралының Дарга­зының оралакчызы Ольга Кольчикова сессияга чугаалаан. Бадылаашкын соонда Шолбан Валерьевич сөс ап чүве чугаалааш, улуг бүзү­релди көргүскени дээш Россияның Прези­дентизинге база ТР-ниң Дээди Хура­лының депутаттарынга четтиргенин илереткен.

«Улуг Россияның кайгамчык булуңу болур төрээн Тывавыстың хөгжүлде-сайзы­ралы, ооң хөй националдыг чонунуң амыр-тайбың, чедимчелиг, бай-шыырак, эптиг-демниг ажылдап-чурттаарынче угланган ажылдарны чорудуп, чоокку беш чылдарның кол сорул­галары көдээ суурларның сайзы­ралынче улуг кичээнгейни угландырары болгаш бичии чаштарны камгалаары болур. Мээң таламдан хамааржыр бүгү-ле ажыл­дарны кылып чорударымны база меңээ көргүскен бүзү­релиңерни шынзыдып бадыткаар дээш бүгү-ле күжүмнү, билиимни, арга-мерге­жилимни үндүрер мен» — деп, Ш.В. Кара-оол чугаалаан.

Апрель 6-да  Ш.В. Кара-оолдуң Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның Даргазы бедик албан-дужаалга ийиги хуусаада олур­ганының байырлыг езулалы болуп эрткен.

Аңаа Тываның төөгүзүнде бир-ле дугаар эрге-чагырга тутканының демдээ болур ал­дын-биле чайырлаан мөңгүн илчирбелиг Тываның Сүлде Демдээн база Дээди таң­ма­ны тывысканы солун.

Ш.В. Кара-оол ажылдап келгени эрткен беш чылдарның түңнелдеринге доктаап тура, эң-не кол чүве – чоннуң бүзүрелин чидир­бээнивис, тыва ниитилелди демнештирип, чазак-чагырганың болгаш хоойлужудулга органнарының аразында чөрүлдээлерни соксадып, федералдыг төптен республи­каның онза нарын айтырыгларынга детким­че-дузаны чедип алганын, сайгарлыкчы ажылды кылып турарлар-биле дугуржул­га­лар чардынганын, кожаларывыс-биле найы­ралдың ажыл-ишчи харылзаалары быжыг­лат­тынганын демдеглээн.

Республиканың  Баштыңы чоокку беш чылдарның сорулгалары кылдыр амыдырал-чуртталганың бүгү-ле адырларын экижидип чаартырынче ажылдарны углаарын, кайда турары хамаарылга чокка шупту чуртталга черлериниң байдалын бедик деңнелче көдүрерин чугулалап айыткан.

№ 154 2012 чылдың декабрь 29

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.