1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ШҮЛҮКТЕР

КҮСТҮҢ ЭГЕЗИ
Ягаан-кызыл, алдын-сарыг, кара-ногаан
Янзы-бүрү өңнериңден сеткил таалап,
Арбай, тараа, чимистерден, ногаалардан
Ажаанзырап, караам пөктү, тодуг күзүм.
 
Курут, чөкпек, ааржы, саржаг тыва чемни
Курлавырлап белеткээрде тергиин эптиг
«Куруяк-чайы» деп чиге, мерген үнелеткен
Кургаг, сериин, аяс хүннээр чолдуг күзүм.
 
Чеди өңнүг челээш дег каас, өңгүр күзүм
Четчип бышкан херээженниң чаражы дег,
Черим-чуртум беримчези – байлаан алган,
Чемзиг холдуг авайымга дөмейлээр мен.
Август-сентябрь 2016 ч.
 
КҮСТҮҢ ТӨНЧҮЗҮ
Өйлүг үе шуужуп эрткен,
Өңгүр бойдус оңа берген.
Чанывыста шыргай арыг
Шаарарып, куурарган.
Хемниң хөглүг чалгыы безин
Хензиг, оожум бырлаңнашты.
Эрик дургаар шимээргежир
Эрес үннер дыңналбастаан.
Өрү дээрже көөрүмге,
Өөр куштар ырап бар чор.
Сергек эвес ырлажыры
Сеткил чүрээм куюмнатты.
Хажыызындан хииктелген,
Хат-салгын эстеп келгеш,
Сылдырашкан бүрүлерни
Сывыртаар-даа, 
      бөөлдээр-даа.
Хүлүмзүрүп чылдып келир
Хүннүң караан булут дуглаан.
Бүргег агаар чаап чадап,
Бүдүү ыглап турганзыг-даа.
Дүдүскектеп чайнавастаан
Дүндүгүр куу орай күстүң
Боралгактыг аажылары
Бодалдарга аарышкылыг.
Сентябрь-октябрь 2016 ч.
Нина СЕРЕНОТ.
 
САКТЫП ЧОР МЕН
Белдир черге катчып келген салым-хуувус
Белек кылдыр ийи бисти душтурза-даа,
Амыдырал төнгүжеге кады чурттаар
Аас-кежиин бистен чарып алгаш барды. 
 
Өртемчейниң эгээртинмес делгеминче
Өөрүшкүм боор чаңгыс эжим ырай берди. 
Соңгу чүктүң шириин хады эргииштелди,
Соок чывар мээң чүрээм кемдедипти.
 
Сагыжымдан дүне-хүндүс адырылбас,
Сактып чоруур дүжүм болуп артып калды,
Хараадалдан дүргедеп кээр чүрээм согуун
Караам чажы мөндүш дигеш оожуктурду.    
Тайбың ОНДАР.
Суг-Аксы суур, Сүт-Хөл кожуун. 
 
КАРГЫ ХЕМИМ
Даңгаар эртен сериин салгын сырынналдыр
Тайга, сындан тааланчыг суйбап келир.
Айыраңнаан анай-хаактар чечектелген
Аян шыктыг, агым суглуг Каргы хемим.
 
Аржаан ышкаш арыг сугнуң чалгыглары
Амыр-дыш чок эргеледип чассыткан дег,
Шапкын баткан ынак хемим шулураажы
Шала кежээ хоюңнады ырлаанзыг боор.
 
Бойдус каазы хүрээлендир бүргеп алган
Боду бүткен борбак сырый аргажыктыг.
Ынак хемим көктүг-шыктыг сесерлиинге
Ындынналдыр ырлап, хөглеп чоруксаам кээр.
 
Чашкы шаамның уттундурбас хүннеринде
Сагыш хандыр эштип, сүзүп, дөгеленип,
Сайлыг черниң чараш дажын чыып, ойнап,
Сайзанактап өскен хемим — Каргы хемим.
      Айлаңмаа ШӨМБҮЛ.
Мөңгүн-Тайга кожуун.

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.