1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЭЗИРИК ЧОЛААЧЫЛАР

ТР-ниң Иштики херектер яамы­­зынга «Эзирик чолаачыларга кеземче херээн онаары» деп темага парлалга конференциязы эрткен. Чартык чыл бурунгаар, июнь 1-ден тура, машина мунуп чораан эзирик чолаачыларга хамаарыштыр кеземче дүрүмүн күштелдирген. РФ-тиң кеземче д?үрүмү күш кирген соонда, чеже эзирик чолаачы туттурганын, олар­га кандыг кеземче херектери оттурганын база хоойлу-дүрүм органнары бо талазы-биле кандыг хемчеглер ап чорудуп турарының дугайында ТР-ниң ИХЯ-ны?ң ОШАЧКИ эргелелиниң даргазының хүлээлгезин күү­се­дип турар полицияның подполковниги Андрей Васильевич Светышев биле яамының истелге килдизиниң даргазыны?ң хүлээлгезин күүседип турар­ по­лицияның майору Лариса Владимировна Панова республиканың массалыг инфор­мация чеп­сектериниң журналистери-биле ужуражылгазының үезинде илеткээннер.

РФ-ти?ң Кеземче дүрүмүнде чаартылгалар күш киргениниң соонда, машина мунуп чораан эзирик чолаачылар база катап туттурарга, административтиг­ херек ам кеземче херээнче шил­­чиир. Автомашина мунар эрге­зин 3 чылда хоруурундан аң­­гыда, 2 чылда хосталгазын база казыдып болур. Кеземчени күштелдирген-даа болза, ындыг чолаачыларны?ң саны эвээжевейн турарын Андрей Светышев улуг дүвүрел-биле чугаалады.

Россияның ИХЯ-ның ОШАЧ­КИ-­ни?ң тускай ротазының инспекторлары хоойлу-дүрүмде өскерилгелерни?ң күш кирген бирги хүнүнде руль артынга эзирик чораан ийи чолаачыны туткан. ВАЗ-21093 авто­машинаның 27 харлыг чолаачызын Кызылды?ң Чапаев кудумчузунга туткан. Ол бо-ла чылдың май 18-те эзирик чорааш, чолаачылаар шынзылгазын хавырткан турган. Инспек­торлар туттурган кижиден катап чурум үрээни дээш, кандыг кезем­че алырын билир бе деп айтырарга, ол билир болган. Бо үүлгедиин, арага ижиксээш, кылганын ол тайылбырлаан. Ийигизи 26 харлыг чолаачыны Спутник девискээринге доктааткан. Ол база 2013 чылда эзирик туттургаш, эзирик байдалын тодарадырындан ойталаан турган. Ынчан ооң чолаачылаар эргезин 1,5 чылга казаан. Ооң хуусаазы эртпээнде-ле, ам база туттургаш, эзириин тодарадырындан база катап ойталаан.

2015 чылдың ноябрь 30-ни?ң көргүзүү-биле Күравтоинспекция ажылдакчылары ниитизи-биле 317 чурум үрээшкинин илереткен. РФ-тиң кеземче дүр?үмүнүң 264.1 чүүлүнде көрдүнген административтиг кеземче херээнге онааш­кан база эзирик байдалын тодарадыр эмчи хыналдазындан ойталаан азы транспортту эзирик мунгаш, кем-херек, үүлгеткеш, судтаткан хамаатыларга хамаа­рыштыр 249 кеземче херээн оттурганын Андрей Светышев чугаалаан.

Лариса Панова журналис­тер-биле чугаалажып тура, оттурган 249 кеземче херээниң 23-үн судче дамчытканын дың­наткан.  Судтуң шиитпири-биле 9 кижиниң 2-зиниң (Туран биле Бай-Хаакка) хосталгазын 1 чылга казаан.

Самагалдай, Мугур-Аксы, Хандагайты база Кунгуртугга мын­дыг кеземче херектери демдеглеттинмээн.

Харыысалганы шыңгыы­раткан турбуже, х?үннүң-не 2-3 эзирик чолаачы катап туттургаш, ОШАЧКИ-ниң демдеглелдеринче кирип турарын полицейжилер айыткан.

2015 чылдың эрткен 11 айларында эзирик чолаачыларның хайындан республиканың девис­кээринге 102 озал-ондак демдег­леттинген, ооң т??үңнелинде 49 кижи амы-тынындан чарылган база 128 хамааты янзы-бүрү кемдээшкиннерни алган.

Автотранспортту эзирик баш­­карып чораан 4968 чолаа­чы туттурган, оларның 200-? ?ү — херээ­женнер. Херээжен чон база эр улустан чыда калбайн, ылаңгыя сөөлг?ү чылдарда көвүдеп турарын олар дыңнатты. 2015 чылдың февраль 11-де Кызылдың автоинспекторлары 2 автоавария кылгаш, дескен 35 харлыг херээ­жен эзирик чолаачыны туткан. Илередип кээрге, ол Кызылдың эмнелге албан черинде терапевт эмчи бооп ажылдап турар болган. Административтиг протокол долдуруп турар үеде ол инспекторну?ң арнынче 2 удаа шашкаш, дырбактап, ооң мага-бодунга хора чедирген. Т??үңнелинде, үүлгеткен херээ дээш, аңаа бурууну онаап, 1 чылга шенелдеге хосталгазын казып шииткен.

 ОШАЧКИ-ниң ажылдакчылары профилактиктиг ажылдарже база улуг кичээнгейни салып турар. Бо чылдың 11 айларының дургузунда эзирик чолаачыларның хайындан орук-транспорт таварылгаларын болдурбас сорулга-биле «Эзирик чолаачы» деп 26 профилактиктиг хемчеглерни эрттиргеш, 612 эзирик чолаачыны туткан.

Алдынай СОЯН.

«Шын» №143 2015 чылдың декабрь 24

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.