1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЭРЕС-КАШПАГАЙЛАР ИЛЕРЭЭН

Тываның Бокс федерациязының даргазы Шолбан Дандар биле Анжелика Куулар.
 
Декабрь 4-тен 7-ге чедир «Мөң­гүлек» спорт залынга элээди оолдар, уруглар аразынга республика чергелиг бокс маргылдаазы болуп эрткен. Аңаа бүгү кожууннардан шилиндек командалар киришкен.  
Маргылдааны байырлыг чыскаал-биле эгелээн. Тываның болгаш Россияның ыдык ырларынга үдеткен туктарны көдүрген соонда, кол судья Тываның Бокс федерациязының даргазы Шолбан Дандар маргылдааны ажыткан. 
Бо маргылдаага Кызылда Президен­тиниң кадеттер училищезиниң оолдары киржип келгени онзагай болган. Оларның кижизидикчи башкылары кикбокска Тываның баштайгы делегей чемпиону Аяс Соян биле Экер Чоодур өөреникчилери дээш сагыш човап, келир чылын моон-даа эки белеткелдиг киржир дээрзин бүзүредип чугааладылар. 
База бир онзагай чүүл — ыраккы Мөңгүн-Тайга кожуундан хөй оолдар, уруглар бокска сундугуп, маргылдааларга киржип турары. Ол дээрге-ле Тывада бокс спортунуң сайзыралы көстүп турар дээрзин демдеглевес аргажок. 
Түңнел оюн чидиг дошкун, дүшкүүрлүг болган. Бичии кыс спортчуларның күштүглери тергиидеп, кил аайы база ниити команда аайы-биле тиилекчилер илереп келген. Команда аайы-биле кыс уруглар аразынга 1-ги черни ЦСКА ко­мандазы, 2-гизин Каа-Хем кожуун, 3-кү черни Мөңгүн-Тайга алган. Тиилекчи коман­даларга кубоктар болгаш шаңналдарны тывыскан. 
Тиилекчилер аразындан бичии спортчу­ 12 харлыг Айслана Дугар-оолду сонуургап демдеглекседим. Ол Тес-Хем­ниң Берт-Даг ортумак школазының өөреникчизи. Айслананың ачазы Альберт Шагаачы маргылдаага уруун деткиир дээш келген болду. Бирги чер алган Айсланага байырым чедирип, ам-даа хөй-хөй тиилелгелерни,  чедиишкин­нерни күзедим.
ТР-ниң Олимпийжи курлавырларның спорт школазының тренери Аян Хова­лыгның өөреникчизи Анжелика Куулар бо маргылдаага чараш оюнну көргүстү. Анжелика Кызылдың 8 дугаар школазының өөреникчизи. Ол 4 чыл дургузунда кикбокс секциязынга өөренгеш, ам бокс секциязынче шилчээн. Ада-иези Ольга, Демир-оол Кууларлар уруунуң шилип алган спортун чүгле деткиирлер. «Тренеримниң берген даалгаларын кызымаккай күүседип, күш-шыдалымны үргүлчү быжыктырып турар мен. Тренерим чүгле бокстуң чажыттарынга өөредир эвес, башты, мээ-медерелди база үргүлчү сайзырадырын өөредип турар» – деп, Анжелика чугаалады.
Кыс уруглар аразынга адаан-мөөрей соонда оолдарның түңнел оюннары эгелээн. 30 ажыг оол кил аайы-биле үш раундуга демисешкен түңнелинде  тус-тузунда тиилекчилери илереп келген. Маргылдаага эң-не эрес-кашпагай, күштүглери тергиидээн. Бирги черге «ЦСКА-Тыва» командазы, ийигизин Тес-Хемниң оолдары, 3-кү черни Кызыл кожууннуң командазы тергиидээн. 
Сөөлгү чылдарда Тывада бокс спорту сайзырап турары көскү. Ол чүнү көргүзүп турарыл дээрге-ле кожууннарда болгаш найысылалда спорттуң бо хевириниң тренерлериниң мергежилиниң өзүп, спортчуларны эки белеткеп турарын көргүзүп турар-дыр. Тренер кижиниң база бир кол талантызы – аныяк өзүп орар спортчулар аразындан салым-чаяанныг оолдарны шын шилип билири. Ындыг тренер башкыларга Каа-Хем кожууннуң хоочун боксеру Геннадий Наксылды, Тес-Хемден Самед Чимбиянны, Эрзинден Чаян Соянны, Таңдыдан Омак Шоолайны, Олимпийжи курлавырларның спорт школазындан Аян Ховалыгны, «ЦСКА» клувундан сураглыг спортчулар Саян Санчатты, Рудольф Монгушту, Шолбан Дандарны хамаарыштырып болур. 
Арслан АРАКЧАА.
Авторнуң тырттырган 
чуруктары.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.