1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЭРЕС БИЛЕ БАТКАР ШҮҮЛГЕН

Январь 27-ниң хүнүнде “Херел” залынга ай санын­да-ла кожууннарның ээлчег аайы-биле эрттирип турар тыва хүреш маргылдаазы болган. Бо удаада ук хүрешти Таңды кожууннуң чону эрттирген.
Хүреш эгелээр бетинде, ба­йырлыг ажыдыышкын үезинде Таңды кожууннуң чагыргазының даргазы А.К. Монгуш чыылган чонга болгаш хүндүлүг мөгелерге байыр чедирген соон­да, ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы К.Т. Даваа тыва хүрештиң мөгейикчилеринге болгаш рес­­публиканың улуг-биче мөге­­леринге байыр чедирип, че­дииш­кинни күзээн. Ооң соонда тараалаң бай Таңды кожууннуң чогаадыкчы коллективтери улус-чонга бараан болуп, ыр-шоорлуг, танцы-самныг, онза-солун оюн-көргүзүүн бараалгатканнар.
Тыва хүреш маргылдаазынга 85 килограммдан аар эвес деңзилиг 116 мөге хүрешкен. Кожавыс Моол күрүнеден алдар-аттыг мөгелер аалдап кээп, тыва мөгелер-биле арга-дуржулга солчуп, ачыр-дачыр тудушканы – маргылдааны база бир онзагай кылдыр шимеп, көрүштүг болурунга идигни берген.
Ук хүрешке мөгелер изиг-изиг адааннажып, салыгдан салыгже шыырак дээннери шылгарап келгениниң түңнелинде сес шыырак мөгениң аразынче ТР-ниң Начын мөгези Баткар Баасан, Чөөн-Хемчик кожуундан Али Монгуш биле Кежик Монгуш, Улуг-Хем кожуундан Роберт Сат, Сүт-Хөл кожуундан Каң-Болат Куу­лар, Барыын-Хемчик ко­жуундан Буян Сарыглар, Өвүр кожуундан Алдын-Сай Одай кирип келгеннер. Боттарының онагларын тус-тузунда октааш, дөрт шыырак мөгениң аразынче Улуг-Хем кожууннуң аныяк мөгези Роберт Сат, Начын мөге Баткар Баасан, Чөөн-Хемчик кожууннуң шыырак мөгези Али Монгуш база Моолдан аалдап келген аймак Арзылаңы Монх Жаргал кирип келген.
Дараазында салыгда Баткар Баасан Али Монгушту, Монх Жаргал Роберт Сатты октап алган. Үжүүр-шүүлде хүрежинде Тыва Республиканың Начын мөгези Баткар Баасан Моолдуң аймак Арзылаңы Монх Жаргалды октааш, Таңды кожууннуң шаңналы дээш 85 килограммдан аар эвес деңзилиг мөгелер аразынга болуп эрткен тыва хүреш маргылдаазының тулган чем­пиону болуп шүглүп үнген.
Республиканың алдар-аттыг болгаш шыырак мөгелериниң хүрежинге ниитизи-биле 104 мөге бүрүткеткеш, күжүн шенешкеннер. Аңаа арзылаңнар, чааннар болгаш начыннар база шыырак мөгелер ара-аразында удур-дедир октажып, чараш хүрежин чонга көргүскеннер. Сес шыырак мөгениң аразынче ТР-ниң Чаан мөгелери Эрес Кара-Сал биле Сайын-Белек Тюлюш, Начын мөге Начын Монгуш Өвүр кожууннуң шыырак мөгелери Алдын-Сай Одай биле Даш-Шимит Куулар, Таңды кожуундан Херел Саган-оол болгаш кожавыс Моолдан аймак Арзылаңы Монх Жаргал база аймак Начыны Ценд Аюш кирип келгеннер. Дараазында салыгда Эрес Кара-Сал Начын Монгушту, Са­йын-Белек Тюлюш Монх Жаргалды, Даш-Шимит Куулар Херел Саган-оолду, Алдын-Сай Одай Ценд Аюшту тус-тузунда октап алганнар.
Дөрт мөге артканда, Эрес Кара-Сал Даш-Шимит Кууларны, Алдын-Сай Одай Сайын-Белек Түлүштү октаан. Үжүүр-шүүлде хүрежинде ТР-ниң Чаан мөгези Эрес Кара-Сал Алдын-Сай Одайны октааш, республиканың шыы­рак мөгелериниң аразындан шүглүп үнген.
Кожууннар аразында дамчып чоруур кубокту Таңды ко­жууннуң чагыргазының даргазы А. Монгуш Чеди-Хөл кожууннуң чагыргазының даргазы С. Хертекке дамчыдып берген. Ынчангаш март айда болур тыва хүреш маргылдаазын Чеди-Хөл кожуун эрттирер. 
Эрес КОЛ.
 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.