1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"ӨШПЭЭН ЫНАКШЫЛДЫ" КӨРГЕШ...

Февраль 17-де национал хөгжүм-шии театрын­га “Өшпээн ынакшыл” деп шиини көрген соонда, аныяк-даа,­ улуг назылыг-даа эш-өөр чыглып алгаш, ук шииниң дугайында чугаалажып, сайгарганывыс түңнелинде шупту чаңгыс үзел-бодалга доктаадывыс. 
Шии үезинде бистиң чанывыста олутка олурган аныяктарга шииде маадырларның чурттап турган үезинде эрги Тывага дүгдээшкин ёзулалы турганын тайылбырлап бээривиске, олар дыка сонуургап: “Шиини ам бир катап көөр бис” — дишкеш, шаан­дагы дүгдээшкинни кончуг улуг буруу деп түңнедилер. Ооң ужун орус эмчи биле тыва башкы оолдуң ынакшылын кара сагыш-биле үзе кирип, эмчиниң чагаазын чажырыпкаш, дүгдээн уруг башкы оолга ужуражып чеде бээр. Орус эмчиниң орнунга, караңгы ажыглап, оолдуң хойнунче кире берген соонда, эмчи уруг кирип келгеш, оларны көрүп каар. Ол-ла хевээр башкы биле орус уругнуң аразы ырай бээр. Аныяк башкы дүгдеп кааны уругну-даа кадай кылып албайн, бүгү назынын чааскаан чурттап эртер. Ынакшылынга шынчы болуп арткан.
Башкы оолдуң болгаш дүгдеткен уругнуң аваларының рольдарын ынак артистеривис Анзат Куулар биле Надежда Наксыл дыка солун кылдыр ойнап күүсеткенин магададывыс. Ол үениң аныяктарының овур-хевирин артистер ылап-ла чиге ойнаанын кожавыска олурган чалыы оолдар, уругларга дыңнадырывыска, олар ону эскербээн болдулар. Чижээ, ынчан аныяк-өскен хөлчок эгениичел, бичии-ле эпчок чүве болурга, думчуун чеңи-биле дуглаптар, эдээнче холун суга кааптар, ыятканда, чайганып ээртилеңнээр дээш оон-даа өске.
Аныяк артистер Уран-оол биле Аржаана Стал-оолдар тыва башкының, орус эмчиниң рольдарын кайгамчык эки кылдыр күүсеттилер. Бо шии­ни черле ам-даа көргүзери негеттинип турар деп санаар-дыр бис. Шии эгелээр бетинде ооң программазын чонга үлеп берген болза, улус артистерниң аттарын-даа билип албас бе, ол арай четпес болду. А чогаалчы Нина Серенотка чайынналчак чедииш­киннерни күзевишаан, моон-даа соңгаар чаа-чаа шиилерни бижиирин күзеп, манап артывыс.
Көрүкчүлер А. Кара-оол,
А. Эрендей, С. Кыргыс дээш оон-даа өскелер.
 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.