1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

120 КИЖИ БҮРҮТКЕТКЕН

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) Даргазы  Каң-оол Давааның удуртулгазы-биле Төлээлекчилер ху­рал­дарының депутаттарын­га кандидаттарның баш бурунгаар бадылааш­кынын организастаар комитет бо хүннерде ажылын доос­кан. Ынчангаш Тыва Республиканың Дээди Хуралының бажыңынга республиканың массалыг информация хевири-биле парлалга конференциязын эрттирген.  Аңаа организас­тыг комитеттиң даргазы Тыва Республиканың Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа биле комитеттиң кежигүннери, “Чаңгыс демниг Россия” партияның Тывада регион салбырының күүсекчи комитединиң удур­тукчузу Елена Ховалыг, Кызыл хоорайның Тө­лээлекчилер хуралының даргазының оралакчызы Аяс Лопсан киришкен. 

“Хүндүлүг чаңгыс чер-чурт­туг­ларывыс, удавас күзүн, сентябрь айда чуртка Төлээлекчилер ху­ралдарының депутаттарынга соңгулдалар болур дээр­зин шупту билир бис. Баш бу­­рун­гаар бадылаашкынның чаңгыс аай хүнү болур июнь 3-те Кызыл болгаш Туран  хоо­райларның, Мөңгүн-Тайга, Бии-Хем кожууннарның база Сүт-Хөл кожууннуң Алдан-Маадыр сумузунуң Төлээлекчилер хуралдарының депутаттарынга кандидаттарны   “Чаңгыс демниг Россия” партия  баш бурунгаар бадылаашкын-биле тодарадыр.

Баш бурунгаар бадылааш­кынга ниитизи-биле 120 кор­дакчының билдириишкиннери  кирген. Ол дээрге бистиң хоора­йывыска кончуг эки үре-түңнелдиг болуп турар. Билди­риишкин бижээн кандидаттарның чартыы 35 харга чедир аныяктар болуп турары өөрүнчүг. Оларның аразында амгы үеде депутат аныяк­тар  база бар. 

Хоорайның округ бүрүзүнде 7-ден 10 чедир кандидаттар­ бар. Баш бурунгаар бады­лааш­кынның соонда 120 кижиниң чүгле 40-ни “Чаңгыс демниг Россия” партияның мурнундан кандидат болуп,  күзүн сентябрьда болур   соңгулдаларга киржир.  

Баш бурунгаар бадылааш­кынның агитация ажылдары июнь 2-ге чедир уламчылаар. Амдыызында  14 дебаттарны эрттирип четтигипкен. 22 дебатты эрттирерин планнап турар. Дебаттарның канчаар эртип турарын сонуургаан кижи бүрүзү киржип, айтырыгларын салып болур. Бо хүнден эгелээш соңгукчулар-биле ужуражылгалар эгелээн. Кандидаттарның программалары-биле таныжып, сонуургаан айтырыгларын салыр арга кижи бүрүзүнде бар. Ажыы-биле чугаалаарга, “Чаңгыс демниг Россия” пар­тияның баш бурунгаар бадылаашкыннары ажык болгаш шынчы деп чугаалап болур” – деп, Каң-оол Тимурович чугаа­лады. 

Улаштыр организастыг ко­митеттиң кежүгүнү, “Чаңгыс демниг Россия” партияның Тывада регион салбырының күүсекчи комитединиң удуртукчузу Елена Ховалыг ниити сан-чурагайлар-биле таныштырган.

“Ниитизи-биле 120 кордакчы­ның 53-ү  азы 49,5 хуузу эр улус, 54-ү азы 50,4 хуузу херээжен улус. Кордакчыларның эң улуг назылыы 76 харлыг, а эң аныяа 18 харлыг. Кордакчыларның ортумак назыны 35-40 хар аразында улус. Оларның  22-зи  азы 20,5 хуузу орус,   84-ү азы  78, 5 хуузу  тывалар, а  1 кижи  өске омактыг чоннарның төлээзи. 

42 кижи азы 39,2 хуузу 35 харга чедир аныяктар. Амгы үеде депутаттардан 16 кижи. Партия кежигүннери – 74,  партияның та­лалакчылары – 13, партияның кежигүннери эвес улус – 15 кижи, а  өске хөй-ниитичи организация­лардан 4 кижи бар. 

Ниитилелдиң кайы-даа  ады­рындан  кордакчылар бар. Чи­жээлээрге, Эртем болгаш өөре­дилге яамызындан  18 кижи  (16,8 хуу),  Кадык камгалал яамызындан  8 кижи  (7,4 хуу). Культура шугумундан 3 кордакчы (2,8 хуу). Чингис Алиев, Буян Бурбучук, Айдың Отчуржап дээш ниитизи-биле 5 хире  ат-сургалыг спортчулар база кордакчыларның аразында бары өөрүнчүг.  

Дебаттар май 28-ке чедир уламчылаар. Киржикчи бүрүзү 2-ден эвээш эвес катап дебатка киржип, соңгукчулар-биле ужуражылгаларны эрттирер ужурлуг. 

Политикаже  чаа-ла  кирип, ону сонуургап эгелээн аныяк­тарга дээш “Чаңгыс демниг Россия” партияның дуржулгалыг политиктери “ПолитСтартап” деп төлевилелди ажылдап кылган. Оон ыңай база бир чаа эптиг чүүл болза, электроннуг  бадылаашкын май 28-те эгелээр” — дээш, Елена Ховалыг  чугаазын доосту.  

Айдың ОНДАР. 

Чурукту интернет 

четкизинден алган.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.