1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

32222 ТОННА КАРТОФЕЛЬ

Республикада кышка­ белеткел ажылдары­ адак­­­талып турар. Бо чы­лын­ каңдаашкынныг, изиг чай болганы-биле респуб­лика­ның чамдык көдээ ажыл-агыйларынга чидириглиг болган. Ылаңгыя Барыын-Хемчик, Кызыл, Улуг-Хем, Таңды, Сүт-Хөл, Бии-Хем кожууннарга каражалыг болганын кожууннарның көдээ ажыл-агый эргелелдери демдеглеп турар. Баш бурунгаар санаашкыннар езугаар республиканың 7 кожуунунда турар 50 көдээ ажыл-агыйга 35,5 млн. рубль түңнүг когаралды че­­дирген. Агаар-бойдус таа­рымча чок байдалды тур­гузуп турза-даа, бүгү рес­публикада көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелеринде сиген белеткели доозулган.
Оперативтиг медээлер-биле алырга, республиканың 11 кожуунунда ажыл-агыйлар сиген белеткелин 100 хуу ажыр күү­сеткен. Аңаа Тожу (174 хуу), Каа-Хем (123 хуу), Сүт-Хөл (119 хуу), Таңды (101 хуу), Улуг-Хем (110 хуу), Чеди-Хөл (109 хуу), Тес-Хем (109 хуу), Чөөн-Хемчик (106 хуу), Өвүр (104 хуу), Кызыл (102 хуу), Бай-Тайга (101 хуу) кожууннар хамааржыр. А Барыын-Хемчик, Мөңгүн-Тайга, Бии-Хем, Чаа-Хөл кожууннар планын чүс-чүс хуу күү­сеткен. Эң-не эвээш көр­гүзүг­лерлиг кожууннарга Тере-Хөл (49 хуу) биле Эрзин (62 хуу) хамааржыр.
Бо хүннерде тараа болгаш сиген ажаалдазы ам-да уламчылап турар. Сүт-Хөл биле Чөөн-Хемчик кожууннар тараа­зын ажаап доозуп алган. Ол ыш­каш Каа-Хем кожуунда В.З. Пироговтуң фермер ажыл-агыйы 367 тонна, Таңды кожуунда М.А. Санниковтуң фермер ажыл-агы­йы 600, «Земля Надежды» (Идегелдиң чери) ажыл-агый 50 тонна, «Сүт-Хөл» МУБ-та 48, «Ишкин» МУБ-та 120 тонна тарааны ажаап алган. «Каа-Хем», «Туран» көдээ ажыл-агыйларында тараа ажаалдазы ам-даа уламчылап турар. 
Ниитизи-биле бүгү респуб­ликада ам-даа 1045 га черден дүжүт ажаары арткан. Дүжүт ажаалдазының саадаан чылдагааны июль айның ийиги чартыында суггур чаъстаанындан чогуур хуусаазында  тараа чедир бышпайн барган.
Чеди кожуунда (Мөңгүн-Тай­га, Өвүр, Эрзин, Тес-Хем, Кызыл, Чаа-Хөл база Улуг-Хем) мал чеми сиген ажаалдазы доозулган. «Сыын ажыл-агыйы» МУБ мал чемин 506 тоннаны белеткеп алган.
Республикада картофель болгаш ногаа аймааның дүжү­дүнүң ажаалдазы доозулган. Ниитизи-биле 32222 тонна картофельди, 3458 тонна ногаа ай­маан ажаап алган (эрткен чылдан 6,8 хуу хөй). Каңдаашкынныг база долу чаап-даа турган болза, республикада картофель дүжүдү эки болган. Кызыл кожуундан  Г.А. Кимниң, А.П. Жел­тухинниң фермер ажыл-агыйлары 800 тонна, Таңды кожуунда А.М. Санниковтуң фермер ажыл-агыйы 120, А.А. Кууларның 180, «Агросоюз» СПК 220 тонна картофельди ажаап алган.
«Аныяк өг-бүлеге – кыштаг»­ губернатор төлевилелиниң бо чылгы 103 киржикчизиниң кыш­тагларында кажаа-хораа, чурттаар оран-сава тудуу доо­зулган. Чүгле 3 киржикчиниң (Мөңгүн-Тайганың Каргы сумузу, Өвүр кожууннуң Хандагайты, Бай-Тайганың Хемчик сумузу) ту­дуун шефчилерниң күжү-биле бо хүннерде доозар планныг. Ук төлевилелдиң киржикчилериниң кышкы мал чеминиң белеткели 99 хуу күүсеттинген.
Бистиң корр.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.