1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

Ада кижи — аас-кежик чаяакчызы...

Ийи дугаар чыл улаштыр эртип турар республиканың Ада­лар чыыжы бүгү чоннуң сонуургалын болдурган. Ада кижиниң кодекизин тургузуп, ылаңгыя аныяк адаларны деткип, хоочун адалар аныяктарга арга-сүмезин кадып, амыдыралче чүткүлдү, күзел-сорукту улам оттуруп турары канчаар-даа аажок өөрүнчүг. Ада кижиниң сөзү күштүг, ооң амыдыралда туружу кезээде быжыг болур ужурлуг.

Рубрика: 

ЕГЭ дугайында чүнү билип алырыл?

Чаңгыс аай күрүне шылгалдазы (моон соңгаар орус дылда аайы-биле ЕГЭ дээр) ниити ортумак өөредилгениң өөредилге программазын шиңгээдип алган кижилерниң белеткелин хыналда, хемчээл материалдарын (моон соңгаар — КИМ дээр) ажыглавышан, шынныы-биле шылгап көөрүнүң аргазы-дыр. Стандарт хевирге тургускан даалгаларны өөреникчи күүсеткен соонда күрүнениң федералдыг өөредилге стандартын ооң шиңгээдип алганының деңнели тодараттынар.

Тозан харлаар турган…

1922 чылдың декабрь 30 — бөмбүрзекти кайгаткан улуг күрүне  — ССРЭ-ниң төрүттүнген хүнү. Чеден чылдың дургузунда Совет Эвилели делегейде эң-не улуг, күштүг чурттарның бирээзи болуп келген.

Дойур САЙЫН: "Чедип алган чедиишкиннерге доктаавайн, бурунгаар хөгжүүр!"

Чаа чылдың бүдүүзүнде "Шын" солуну­вустуң үндүрүлгезинде Ты­ваның салым-чаяанныг аныякта­рының бирээзи, делегей чергелиг "Интер­фолк" деп аас чогаал мөө­рейиниң 1-ги чергениң лау­реады, хөй санныг ре­гионнар аразының хөгжүм мөөрей­лериниң тиилекчизи, 2012 чылдың ТР-ниң Чазааның Даргазы­ның шаңна­лынга төлептиг болган Дойур Борисович Сайын-биле номчукчула­рывысты таныштырар-дыр бис.

Чаагай сеткил фондузу тургустунган

Тываның Башты­ңы­ның айтыыш­кынын езу­гаар Хову-Аксы суур­­нуң чурттак­чыла­рынга деткимче көргү­зер чаа­гай сеткил фонду­зун тургускан.

Аныяк салгалдың тергииннери

Дүүн, декабрь 24-те, Улусчу чогаадылга бажы­ңынга "Өөредил­ге" мурнады хөгжүдер национал төле­вилелдиң боттаныышкыны-биле  "Салым-чаяанныг аныяктарга — күрүне детким­чези" деп угланыышкынынга  Тыва Рес­пуб­ликаның Чазааның Даргазының болгаш Россия Федерациязының Өөредилге болгаш эртем яамы­зы­ның дипломнарын тыпсыры-биле Россия­ның Төөгү чылынга тураскааткан байырлыг хемчег болуп эрткен.

Лариса Шойгудан онза белектер

Декабрь 22. Кызыл хоо­райның уругларның хорео­графия школазы. Каа-Хем кожууннуң шупту сумулары­ның уругларынга Чаа чылдың бүдүүзүнде байыр чедирери-биле концерт программалыг болгаш оюн-тоглаалыг көргү­зүүн бараалгадыры-биле хореография школазының улуг болгаш ортумак бө­лүктерниң кижизидикчилери чыглып келген. Коллективтиң эң-не бичиилерин сооктуң дыңзыы-биле, уругларның кадыкшылынга айыыл тур­гус­пазы-биле албайн барган.

«Россияга ынак мен»

Россияның Президентизи Владимир Путин декабрь 20-де парлалга конференциязын эрт­тирген. 1200 санныг даштыкы болгаш российжи журналистер­ниң сонуургаан айтырыгларын­га харыылаар бетинде ол чурт­туң экономиктиг байдалының көргүзүглери-биле таныш­тырган. Чурттуң иштинге бүдүрген ниити продукция (ВВП) эрткен чылын 4,3 хуу турган болза, бо чылдың январь-октябрь чедир үеде 3,7 хуу бооп турар; эрткен чылын 90 млн. тонна тараа дүжүдүн алган болза, бо чылын ол көргүзүг 74 млн. тонна­га дең. Ол-ла үе дургузунда инфляцияның (акша үнези) көргүзүү мурнуку чылдарга деңнээрге, эң кудуку 6,3 хуу хем­чээлдиг болганын Президент онзалап айыткан. Ажыл чок улус­туң санының көргүзүү 6,6 хуу турганындан 5,3 хуу кылдыр бат­кан. Иштики херектер яамызының болгаш шериг албанының ажылдакчыларының акша хандырылгазын 0,8 хуу турганындан 4 хуу чедир өстүрген. Пенсия 1,6 хуу өскен, ооң иштинде күш-ажылчы пенсия 8,86 муң рубль тургаш, 9,8 муң рубльге келген, со­циал пенсия 5,200 рубль турганындан 5,900 рубль кылдыр өскен.

И. Канишева: "... Анаа-ла мергежил эвес, а амыдыралчы ханы боданыышкын"

Чоокта чаа Тываның агроүлетпүр бүдүрүл­геле­риниң амгы үеде сайзыралының дугайында сюжет тырттырары-биле "Россия-1", "Россия-24" теле­каналдарының журналистери бистиң респуб­ликавыска аалдап кээп чораан болгай. Ук сюжет­тиң кол маадырлары Тываның эң-не ыраккы ко­жуун­нарының ажыл-ишчи малчыннары, көдээ ажыл-агый специалистери болган.

Электроннуг кады ажылдажылга талазы-биле

Амыдыралда чаа чүүлдер

Страницы