1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

Бай-Тайгадан медээлер

Бай-Тайга кожууннуң төпчүт­түнген бичии уруглар библиоте­казының эргелекчизи Н.П. Сал­чактың удуртулгазы-биле  өөреник­чилер, школалар доозукчулары, башкылар библиотеканың ажыл­дакчылары-биле солун ужура­жылга болган. Бистиң чаңгыс чер-чурттуувус,  шүлүкчү, очулдурукчу, филология эртемнериниң доктору, Россияда Фадеев аттыг күрүне шаңналының лауреады Сайлыкмаа Комбунуң «Шүлүк­терим дээжи сөңү, сүүзүнү болган чүве..» деп ужуражылга кежээ­зинге  идепкей­лиг киришкеннер. Чогаалчының допчу намдарын, очулдурган ном­нарын  Н.П. Салчак таныштырган. Улаштыр уруглар база библио­теканың ажылдакчы­лары ооң чогааткан шүлүктеринге аянныг номчулганы эрттирген. С.С. Ком­бу номчукчуларга,  чонунга бо­ду­нуң номнарын база чаа үндүрген улуг ному — «Словарьны» белекке сөңнээн.

Тываның Баштыңының шаңналы дээш

Декабрьның 15-16 хүннеринде "Сүбедей" спорт ордузунга Тыва Республиканың Аныяктар болгаш спорт херээниң талазы-биле яамы база хостуг хү­реш федерациязы Тывага спорттуң кол хевирлерин сайзырадыр сорулгалыг шыырак мөгелерни илередири-би­ле Тыва Республиканың Чазааның Даргазының шаңналы дээш 1996-1997 чылдарда төрүттүнген оол­дар, кыстар ортузунга хостуг хүреш маргыл­даазын эрттирген.

Рубрика: 

"Кызыл — Курагино" демир-орук тудуун күрүне хандырар

Москвага чоокта чаа болган парлалга конференциязының үезинде Россияның Президентизи  Владимир  Путин Тывадан келген журналист  Роланда  Казачакованың («Новый век» телеканал) «Кызыл—Курагино» демир-орук тудуунуң моон соңгааргы салым-чолунуң дугайында айтырыынга харыылап тургаш, ындыг медеглелди кылган.

Тыва — ийиги шуулганда

Культура туризминиң талазы-биле Делегей­ниң ийиги шуулганында Тыва киржип турар.

Ш.В. Кара-оол: «Салдар чедирер туруштуг болур»

Тываның Хөй-ниити палатазының пленарлыг хуралынга республикага хамааты ниитилелдиң байдалының болгаш ону сайзырадырының айтырыг­ларын шиитпирлеп турда, хамааты ниитилел черлери салдар чедирер турушту ээлээр ужурлуг деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн.

Кызыл — Тываның хөгжүлдезиниң шимчедикчизи

Кызыл — Тываның чүрээ, ооң судалы. Кызыл — Тываның арны, ооң чараш шырайы. Тыва Республиканың Баштыңы—Чазааның Даргазы Ш.В. Кара-оолдуң Айыткалында: "Мен найысылалче, ооң тудугларынче албан-биле хөй кичээнгейни угландырдым. 2014 чылда бис Белоцарск — Красный —  Кызылдың тургустунганындан бээр 100 чыл оюн демдеглээр бис. Хоорайның төөгүзү дээрге-ле бистиң республиканың амыдыралының байлак болуушкуннарлыг, чырык арыны-дыр. Амгы Кызыл — бистиң республиканың чүрээ болгаш арны, Тываның хөг­жүлдезиниң кол шимчедикчизи" — дээн бодалынга кижи бүрүзү каттыжар боор.

Ынчангаш 2012 чыл адак талып келгенде, Кы зыл хоо рай кандыг чурттап-ажылдап турарын билип ап, "Шынның" номчукчуларынга чедирер дээш найысылалдың мэри Владислав Товарищтаевич Ховалыгдан интервью бээрин дилээн бис.

Шыңгыы хайгааралда

Декабрь 20-де тус черниң шагы-биле 19 шак 56 минута турда Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурнуң "Хову-Аксы чылыг"  ЧЭТ-тиң изиг суг дамчыдар хоолайы чарылган.

План күүселдези — удуртукчуларның холунда

Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызынга 2012 чылдың 11 айының түңнелдерин сайгарып чугаалашкан. Аңаа Тываның бүгү кожууннарының көдээ ажыл-агый специалистери чылдың план күүселделерин түңнээн илеткелдерни  зал долу олурган аңгы-аңгы кожууннардан келген удуртукчуларга допчулап дыңнаткан.

Байырлалында онза белек

Хөл-шыдыраага 17 дакпыр чемпион, Тываның алдарлыг ажылдакчызы Николай Петрович Шишигин 80 харлаан юбилейи таварыштыр байыр чедириишкиннерин хүлээп ап турар.

Рубрика: 

Эртемнерже бисти үдээн эргим, чырык школавыс

Кижи болганының амыдыралынга школачы бирги коңга, баштайгы башкызы болгаш эртемнерже чаа чүткүлдүң базымнары бүгү чурттап келген амыдыралының дургузунда уттундурбас болуп артып калыр. Чылыг, чырык, делгем класстың партазынга олурупкан өөреникчи эртемнер делгеминче шымнып, амыдыралды шын угаап-бодаарының чугулазын, билиглерниң болгаш кижилер аразынга харылзажылганың ажыктыын медереп, чогаадыкчы чоруктуң өөрүшкүзүн шиңгээдип алыр.

Страницы