1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

Оларга чылыгны чедирген

Россияның Шииткел күүселдезиниң талазы-биле Тыва Республикада эргелелиниң "4 эдип чазаар колония" албан черинге прокурор хыналдазының соонда чылыг кииртинген.

Рубрика: 

Оруктар талазы-биле дугуржулга чардынган

Ниити узун дурту 530 км регионнуң ийи оруунга хамаарыштыр концессия дугуржулгага ат сал­дынган.

Хөй-ниити эксперттерин тургузар

Регионнуң девискээринге инвестицияның бүгү үлетпүр төлевилелдерин күүсе­ди­риниң айтырыгларының талазы-биле хөй-ниити эксперттериниң бөлүүн тургузарын Тываның Башты­ңы Шолбан Кара-оол Чазак Даргазының бирги оралак­чызы Михаил Козловка дааскан.

«Туран — республиканың эгези-дир»

Дүүн, декабрь 19-та, Чазак Бажыңынга Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның Даргазы Ш.Кара-оол Бии-Хем кожуунда күүсекчи эрге-чагырга органының төлээлери-биле ужуражып, "муниципалдыг шакты" азы ажык чугааны чоруткан.

Хайгыыл ажылы дээштиг болур ужурлуг

Чекистиң хүнүнүң бүдүү­зүнде Тывада сураглыг кижи-биле, халажылгада полковник, 1996 чылдан 2000 чылга чедир Кызыл­дың кызыгаар отря­дының оперативтиг килдизин удуртуп чораан Владимир Сер­геевич КОМБУ-биле ужураш­тывыс. Ооң дурт-сыны шериг­зиг хевээр, ол өрээлге карак­тарында чаагай сеткилдиң оттары чайнаан кирип келди, оон хөрежип эгеледивис.

Чылгы малдың баш санын өстүрери чугула

Тывага көдээ ажыл-агыйның хөгжүүрүнге чылгы малдың, аъттың ажыын, ужур-дузазын үнелеп көрээлиңер! Тыва чуртунга хөй чылгы малды азырап өстүрери көдээ ажыл-агыйны сайзыра­дып хөгжүде­риниң чарылбас тудуш кезээ деп бодаар мен.

Кижилерге эвилең-ээлдек болур

Чоокта чаа Тыва Рес­пуб­ликаның эр кижилери чыылгаш, Эр кижиниң ат-алдарының кодекизин хү­лээп алган хуралды эрт­тир­ген. Ол бистиң амыды­ралывыска чугула бо­лууш­кун дугайын улуг сонуургал-биле номчааш, бодумнуң ХБАБ органна­рынга ажылдап чораан чылдарымны сактып кел­дим. Төлептиг ада кижи­лерни аңаа ажылдап тур­ган үелеримде көрген мен.

Рубрика: 

Чонар-даш — бойдустуң хуулгаазын эртинези

Угаан-бодалдың өзүлдези

Тываның эң-не кол Шивизи уругларны манап турар

Республиканың найысы­лалынга декабрь 26-да чаң­чыл болган Тываның Башты­ңы­ның Чаа чылды

Чырыткылыг XIV Далай-Ламаның ному — тыва дылда

«Ажылга аас-кежиктиг болур уран арга» деп аттыг Чырыткылыг XIV Далай-Лама Башкының америк чогаалчы, журналист болгаш буддизм­ниң талалакчызы Говард К.Катлер-биле кады бижээн ному тыва дыл кырынче очулдуртунуп үнген.

Страницы