1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

Спорттуң кышкы хевирлерин деткиири, сайзырадыры

Кадык амыдыралды чыл­дың кайы-даа үезинде док­таамал чорудары чугула. Кыш­кы үениң спорту онза: хаак­таары, конькилээри, чуңгулаа­ры… Ынчангаш спорттуң кан­дыг кышкы хевирлери бистиң республикада колдап турарын база оларны сайзырадыр тала­зы-биле кандыг сорулга сал­дынганыл дээрзин ТР-ниң Аныяктар болгаш спорт херектериниң талазы-биле яамызының сайыды Уран-кыс Сергеевна Ондар-биле ужурашкаш кылган ажыл-ишчи чугаавысты номчукчуларга бараалгаттывыс.

Рубрика: 

Күзел-чүткүл-ле болза…

Тыва Республиканың күш-ажыл рыногунга байдалды экижидери-биле чоокку чыл­дарда күш-ажыл рыногунуң бүгү субъектилерин болгаш акшаландырыышкын үнде­зин­нерин чаңгыс аайлан­дырып, ажылчын олуттарны тургузары эргежок чугула апарган.

Рубрика: 

«Культура болгаш спорт – кадыкшылдың магадылалы!»

Чоокта чаа И.Ярыгин аттыг спорткомплекске  «Куль­­тура болгаш спорт – кадыкшылдың магадылалы!» деп спортчу маргылдаа болуп эрткен. Аңаа Тыва Респуб­ликаның Культура яамы­зында бактаап турар аңгы-аңгы  адырларындан коман­далар киришкен.

Рубрика: 

ТЫВАНЫҢ ХӨГЖҮЛДЕЗИНИҢ ДУГАЙЫНДА ФЕДЕРАЛДЫГ ДЕҢНЕЛГЕ

Тываның Баштыңы Ш.Кара-оол Россияның регион хөгжүлдезиниң сайыды И. Слюняев-биле ужурашкан 

Россия биле Тываның демне­жил­гезиниң 2014 чылда 100 чыл болур байырлалынга уткуштур хемчеглерни сайгарып чугаа­лаш­каш, ооң иштинде "Россия Федера­циязының сейсмиктиг районна­рында чуртталга ба­жыңнарын, кол болгаш амы­дырал хандырылга черлериниң объектилериниң чер шимчээш­кининден быжыглааш­кынын күштелдирери" федералдыг тускай сорулгалыг програм­маның боттаныышкыны-биле Тыва Респуб­ликаның девис­кээринде 120 квар­тиралыг, ниити шөлү 37 муң дөр­бел­чин метр 4 чуртталга бажыңы­ның тудуу эгелээн.

«ДЕМОКРАТИЯДАН ӨСКЕ ШИЛИЛГЕ ЧОК»

Алды чылдың сорулгаларын тодараткан

— Силер-биле бөгүн, декабрь 12-де, Конституция хүнүнде ужу­ражып тур бис. Чурттуң Үндезин Хоойлузунда кирген өндүр улуг сорулгаларның дугайын чугаа­лаксаан ийик мен. Амгы болгаш келир салгалдың мурнунга бүгү чоннуң харыысалгазын Консти­туцияда Россияның күрүне тургу­зуунуң үндезин принциви кылдыр киирген. Чүгле хамааты харыы­салганы болгаш патриотизмни бис­тиң политикавыстың каттышты­рыкчы күжү кылдыр көрүп турар бис — деп, Владимир Путин дем­деглээн.

ЧӨӨН ЧҮКЧЕ УГЛАНЫЫШКЫН

Бо чылдың декабрь 12-де Россияның Президен­тизи ­В.В. Путинниң Фе­дералдыг Хуралга кылган Айыткалынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киришкен. 

ОПТУГ КИЖИЛЕРНИҢ ХООЗУН ЧОГААДЫЫ...

Сарыг шажын календары-биле 2012 чылдың декабрь 21 — ажыл-үүле бүдүнгүр, өөрүшкү-маңнайлыг хүн

Бо хүн редакцияның аал­чызы — республикада билдин­гир астролог (чурагай санак­чызы), Россияның Журна­листер эвилелиниң кежигүнү Мадон Балдыжык оглу Мон­гуш. «Кижилерниң коргуп, дүвүреп, муңгарап турары ат­тыг-дыр, чүве бижип алгаш кел­дим» — дээрге, редакцияга кел­ген чагааларда номчукчу­лар­ның сонуургаан айтырыг­ла­рын­га харыылап бээрин дилээ­римге, Мадон Балдыжык­ович күзелдии-биле чөпшээ­решти.

Рубрика: 

Суд соңгаарлаттынган. Чүге?

Декабрь 13-те Кызыл хоо­райның федералдыг судунга РФ-тиң Кеземче кодекизиниң 159 чүүлүнүң 2 кезээ-биле суд­тадып турар Алла Допчаевна Донгур-оолдуң херээнге ха­маарыштыр суд чорудулга­зының ийиги сайгарылгалыг кезээ эртер турган.

Рубрика: 

КОЖУУННУҢ БУРУНГААР ХӨГЖҮЛДЕЗИ ДЭЭШ ЧҮТКҮЛДҮГ

Хаяларда бижиктери-биле делегейде сурагжаан Бижиктиг-Хая суур, хову ортузунда "Чиңгис-Хаан" даш көжээзи, кырыкы кезээнден чырык эртип турар Үттүг-Хая даа, төөгүлүг Буян-Бадыргы ноянның төрээн чери Барыын-Хемчик кожуунну бир талазындан көөрге, сонуурганчыг болгаш онзагай. Ийи талазындан алырга, ону сайзырадып хөгжү­деринге улуг ажыл-чорудулга негеттинип келген. Бо сорулганы күүседири-биле ТР-ниң Чазааның доктаалы езугаар Барыын-Хемчик кожуунга Тыва Республиканың Чазааның хүннерин  эрттирген.

Рубрика: 

Тыва чоннуң чаңчылчаан культуразы болгаш амыдыралы

Москва хоорайның Чазаа биле Тыва Республиканың Чазааның аразында дугуржулга езугаар «Москваның музейи» музей катты­жыышкыны» биле Тываның Национал музейиниң аразында делгелгелер солчулгазының дугайында дугуржул­гага 2011 чылда ат салдынган турган. Ук дугуржулганың кызыгаары-биле республиканың Национал музейи «Тыва чоннуң чаңчылчаан культуразы болгаш амыдыралы» (XIX-XX вв.) деп делгелгезин бараалгаткан. Бо делгелге ооң мурнунда Ленинград хоорайның (1986 ч.) Этнографтыг музейинге «Енисейниң төрүттүнген чери» («Там, где рождается Енисей») деп делгелгеге, Шушенск суурнуң Камгалалдыг черниң музейиниң база Абаканның Л.Р.Кызла­сов аттыг национал чурт-шинчилел музейиниң «Тыва көшкүн кижиниң ыры­зы» («Песнь тувинского кочевника») деп делгелгелеринге киришкен. А Москвага бир дугаар делгеттиннери ол.

Страницы